Anzeige der Dokumente 1-20 von 76292

 • PATTERN PAINT ROLLER LAB 

  Giacintová, Zdeňka
  Ve své práci se věnuji technice válečkování neboli dekoračním malířským válečkům a jejich historickému kontextu. Práce pro mne představuje především možnost zabývat se fenoménem, který byl ve své době velmi populární, ...
 • no noon on 

  Janechová, Lucia
  Práca spracováva tému slnka. To v nímame inak v závislosti od jeho polohy na oblohe, toho kde sa zrovna nachádzame či proste podľa toho, akú máme práve náladu. V obrazoch hľadám spôsoby jeho zobrazenia či stopy pocitov, ...
 • Studium a vývoj polymer-cementových kompozitů s důrazem na vysoký obsah druhotných surovin a kompenzaci objemových změn 

  Hermann, Radek
  Snižování uhlíkové stopy lidstva je jedním z hlavních směrů, kterými se v současnosti světový vývoj ubírá. Dalším z významných problémů je likvidace, recyklace a sekundární využití produkovaných odpadů z celé řady výrobních ...
 • Analýza vlastností vláknocementových kompozitních materiálů 

  Hoško, Marek
  Tématem disertační práce byla problematika kalového odpadu vznikajícího při výrobě vláknocementu a jeho zpětné implementace do matrice. Teoretická část práce byla věnována popisu Hatschekově technologie výroby vláknocementu, ...
 • Large-Scale Robotic 3D Printing of Polymer Composites 

  Krčma, Martin
  Tato disertační práce se zabývá vývojem a výzkumem 3D tiskové metody pro velkorozměrový 3D tisk komplexních, funkčních objektů z recyklovaného polymerního kompozitu. První část práce je materiálově zaměřená, zabývá se ...
 • love rhymes with fuck you 

  Bražina, Jan
  Ve své práci zhmotňuji osobní prožitky, vzpomínky a představy o budoucím životě. V souvislosti s nimi dále tematizuji i heteronormativitu vztahů diktovanou společností mladým lidem. Ve své tvorbě se uvedenými tématy zabývám ...
 • Porušování jemnozrnného cementového kompozitu v blízkosti rozhraní plniva a matrice 

  Vyhlídal, Michal
  Přechodová oblast mezi zrnem kameniva/výztuží a matricí je považována za nejslabší článek cementových kompozitů a dle některých autorů přímo souvisí s jejich nelineárním (přesněji kvazikřehkým) chováním. Tato práce si klade ...
 • Systémový přístup k oceňování tvářecích strojů 

  Šůstek, Roman
  Disertační práce se zabývá inovací a konkretizací metod pro oceňování široké skupiny strojů, kterou tvoří tvářecí stroje, s důrazem na vytváření systému podstatných veličin při provádění cenových a parametrických porovnání. ...
 • Mikroskopie pomalými elektrony ve studiu složitých krystalických struktur 

  Mikmeková, Šárka
  Pro studium krystalové struktury materiálů se standardně používají metody difrakční (RTG, neutrony, synchrotronové záření), dále difrakce zpětně odražených elektronů, skenovací transmisní elektronová mikroskopie, transmisní ...
 • Autoportrét nelidského 

  Trnková, Barbora
  Práce uměleckovýzkumnými prostředky, na ploše několika vnitřně porvázaných projektů a explikací jejich východisek, ohledává ohlášené překonání racionalistických dualit personifikované v metafoře kyborga. Je ukázáno, jakým ...
 • Evaluation of selected thermophysiological model for the isolated, confined mission in Antarctica 

  Bečička, Martin
  Over the past few decades, numerous models have been created to estimate human thermal responses. These models rely on energy balance equations that consider the heat exchange between the human body and its environment. ...
 • Identifikace fragmentů PET v půdě a jejich vliv na životní prostředí 

  Šudomová, Lucie
  V této práci je věnována pozornost problematice plastů a jich dopadu na životní prostředí. Ač jsou plasty vyráběny poměrně krátkou dobu zaujaly dominantní postavení v téměř všech průmyslových odvětvích i aspektech běžného ...
 • Experimentální analýza vybraných železničních konstrukcí 

  Nohál, Viktor
  Práce je primárně věnována možnosti využití dat z měření dynamických účinků od pojezdu vlakových souprav a jejich působení na železniční svršek s cílem určit stav podbití železniční konstrukce. Dále se práce zaměřuje na ...
 • VYUŽITÍ STROJOVÉHO UČENÍ VE STAVEBNICTVÍ 

  Pálková, Martina
  Tato práce se zabývá problematikou strojového učení při modelování pohybu osob, možnostmi a omezeními jeho využití. Problematika je ukázána na dvou reálných příkladech z praxe. Digitalizace průmyslu a s ní související ...
 • Evaluation of perfusate solution after ex vivo lung perfusion 

  Dobrovolná, Terezie
  The aim of this master’s thesis is to introduce lung perfusion procedures and determine the parameters that are connected to the state of the lungs after perfusion and during preservation. In the perfusion process and for ...
 • Syntetická těla 

  Veselá, Lenka
  V disertační práci ukotvené figurou syntetických těl reflektuji skutečnost, že nejsme uzavřenými, od ostatního světa oddělenými subjekty, ale živými soubory formovanými s přispěním prostředí, jež nás obklopují a prorůstají ...
 • Návrh konstrukce robotického hada 

  Pollák, Jakub
  Táto diplomová práca nadväzuje na autorovu bakalársku prácu „Návrh modelu robotického hada“. Jej cieľom bola simulácia robota vytvoreného z dielcov sady Bioloid a ukážka možných pohybov v simuláciách. Cieľom tejto práce ...
 • Návrh konstrukce robotického hada 

  Pollák, Jakub
  Táto diplomová práca nadväzuje na autorovu bakalársku prácu „Návrh modelu robotického hada“. Jej cieľom bola simulácia robota vytvoreného z dielcov sady Bioloid a ukážka možných pohybov v simuláciách. Cieľom tejto práce ...
 • Precipitace intermetalických fází v duplexních austeniticko-feritických ocelích 

  Myška, Martin
  Tato dizertační práce řeší problematiku precipitace intermetalických fází v lité duplexní korozivzdorné oceli dle normy ASTM A890 Gr4A. Cílem práce bylo stanovit množství vyloučených intermetalických fází v závislosti na ...
 • Výzkum dynamiky laserového svařovacího procesu 

  Horník, Petr
  Laserové svařování je moderní metoda svařování, která byla široce přijata průmyslem. S rostoucími nároky na kvalitu svarů se s výhodou uplatňuje automatizované svařování a jsou tlaky na implementaci sledování procesu ...