Anzeige der Dokumente 1-20 von 68030

 • Rekonstrukce č. 5 

  Nováček, Daniel
 • Přítomnost 

  Kolářová, Vendula
  Magisterská práce se zabývá posunem od vizuálního k multisenzorickému vnímání. V tomto kontextu pracuje s pojmem komfort, který aplikuje jak na fyzické, tak psychické aspekty zkušenosti návštěvníků uměleckých institucí. ...
 • Transformace evropských výstavních a veletržních areálů 

  Štěpánková, Lenka
  Veletržní a výstavní areály, které tvoří nedílnou součást řady evropských měst, představují unikátní typ městského prostoru, jehož dnešní podoba se konstituovala na základě dlouhého historického vývoje. Přesto tento svébytný ...
 • Dům u řeky 

  Muzikářová, Veronika
  Cílem bakalářské práce je propojení dané lokality s městem a vytvoření nového nábřeží s bytovými a nebytovými prostory. Urbanistický koncept rozděluje lokalitu do několika celků, přičemž každý celek využívá své jedinečné ...
 • Dům u řeky 

  Kropšová, Zuzana
  Lokalita se nachází v oblasti kolem koryta řeky Svitavy, jež bylo na přelomu 20. století regulováno z důvodu hospodářského využití. Hodnoty se však vyvíjí, a proto bydlet u řeky a mít tak výhled na klidně plynoucí vodu je ...
 • Systémový přístup při návrhu lineární osy těžkého obráběcího stroje 

  Hermanský, Dominik
  rtačná práca pojednáva o možnosti nového prístupu pri návrhu lineárnej osi pre ťažký obrábací stroj s využitím systémového prístupu a pokročilých simulačných prostriedkov na báze metódy konečných prvkov. Výsledkom práce ...
 • Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti plášťových kompenzátorů u trubkových kondenzátorů 

  Pernica, Marek
  Tato dizertační práce se zabývá pevnostní analýzou kondenzátoru páry se svazkem trubek v plášti, s pevnými trubkovnicemi, který je osazen kompenzátorem délkových dilatací na plášti. Hlavním cílem této práce je na základě ...
 • The Effect of Synovial Fluid Constituents on Friction and Lubrication of Articular Cartilage 

  Čípek, Pavel
  Práce se zabývá problematikou biotribologie modelu synoviálního kloubu. Cílem práce je popsat vliv složek synoviální kapaliny na formování mazacího filmu v modelu synoviálního kloubu. Práce je zaměřena na experimentální ...
 • Pokročilé abrazivzdorné povlaky pro vakuové systémy 

  Hégr, Eduard
  Práce je zaměřena na výzkum pokročilých povrchových úprav, které mají přímý vliv na zvyšování užitných vlastností vakuových systémů (např. snížení opotřebení jednotlivých součástí vývěvy, netečnost povrchu vůči agresivním ...
 • Návrh komplexní modulární UHV aparatury pro tvorbu, modifikaci a pozorování nanostruktur in situ 

  Páleníček, Michal
  Předkládaná práce se zabývá vývojem komplexní modulární ultravakuové aparatury na bázi ultravakuového rastrovacího elektronového mikroskopu UHV SEM. Zaměřuje se především na konstrukční návrh zařízení, který je přizpůsoben ...
 • Nelineární alternativní zdroje energie 

  Rubeš, Ondřej
  Tato práce se zabývá vibračním mikro sběračem energie, tedy zařízením, které kinetickou energii vibrací přeměňuje na elektrickou energii. Jedná se zpravidla o zařízení o rozměrech do deseti centimetrů s výstupním výkonem ...
 • Application of Scanning Probe Microscope in Nanoscience and Nanotechnology 

  Konečný, Martin
  Tato doktorská práce se zabývá rastrovací sondovou mikroskopií (Scanning Probe Microscopy – SPM) a jejím využitím v nanovědách a nanotechnologiích. Konkrétně je zde kladem důraz především na pokročilé techniky mikroskopie ...
 • Modelování rozhodovacích procesů při tvorbě developerských projektů 

  Brauner, Roman
  Dizertační práce je zaměřena na modely rozhodovacích procesů developerských společností s užším zaměřením na část před-realizační, kdy se podniky rozhodují, jaký druh projektu, jak z časového, technického, finančního tak ...
 • Dynamika obchodních modelů implementací strategií cirkulární ekonomiky 

  Krmela, Aleš
  Předkládaná disertační práce zkoumá dynamiku změn v logice podnikání a architektuře obchodních modelů podniků spojených s implementací aktivit pro udržitelnost, specificky strategií cirkulární ekonomiky, se zaměřením na ...
 • Vývoj nového spektrometru magnetické rezonance v terahertzovém rozsahu pro výzkum dynamiky spinů 

  Sojka, Antonín
  Během posledních desetiletí zaznamenala metoda nazývaná vysokofrekvenční elektronová paramagnetická rezonance (HF-EPR) rozmach v chemii, biologii, materiálových vědách a fyzice. Přesto jsou HF-EPR spektrometry pracující ...
 • Systémová analýza brzdění jízdních souprav užitkových vozidel 

  Haring, Andrej
  Disertační práce se zabývá problematikou brzdění jízdních souprav a to zejména jízdních souprav pozestávajících z tahače a návěsu. Tato konfigurace byla zvolena s ohledem na počet nehod a jejich následky a často také ...
 • Budiž Baugruppe 

  Šťastná, Anna
  Baugruppe, jakožto alternativní možnost pro bydlení, je tvořeno skupinou lidí, kteří hledají způsob, jak si vytvořit vlastní bydlení podle svých představ. Stávají se sami developery, co hledají pro svoje bydlení zajímavá ...
 • Biom 

  Bolcek, Roman
  Naše planeta se potýká za poslední století obrovskými problémy, které jsou zapříčiněny růstem populace, neustále se rozvíjejícím průmyslem, co má za následek neustále se zvyšující produkce CO2, zvyšování hladiny vody, ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Brunová, Susanna
  Cílem práce je návrh Centra prevence a rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Budova bude obsahovat samotné centrum prevence, lůžkové oddělení pro mobilní pacienty, protonové ...
 • Výzkum a vývoj 2D a 3D deformačních struktur LTCC pro optoelektronické aplikace 

  Somer, Jakub
  Disertační práce je zaměřena na výzkum, vývoj a výrobu deformačních elementů vyrobených technologií LTCC, určených pro použití v optoelektronických aplikacích. Je zde provedeno studium technologických postupů, přičemž je ...