Voici les éléments 1-20 de 76277

 • Mechanismy poškození niklové superslitiny René 41 při únavě 

  Babinský, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá vznikem poškození ve tvářené niklové superslitině René 41, která je podrobena únavovému zatěžování za pokojové a zvýšené (800 °C) teploty. Slitina byla zkoumána ve dvou termodynamických stavech: ...
 • Automatizace návrhu systémů odolných proti poruchám 

  Lojda, Jakub
  Pokud je požadováno, aby digitální systém dosáhl vysoké úrovně spolehlivosti, musí zachovat funkčnost i v případě přítomnosti přirozeně se objevujících poruch. Mnoho takových systémů využívá hradlová pole FPGA (z angl. ...
 • České umění videa (v kontextu světového videoartu) 

  Zajačiková, Veronika
  Disertacní projekt Ceské umění videa (v kontextu světového videoartu) si klade za cíl komplexne zmapovat a vymezit kategorii videoart v ceském kulturním prostoru s logickým ukotvením v situaci ve svete. Projekt sestává ze ...
 • Výroba vodíku z odpadů a jeho doprava 

  Ženatý, Sebastian
  This master's thesis addresses the issues of the hydrogen economy, encompassing the areas of hydrogen production from waste and terrestrial hydrogen transport, focusing on road and pipeline transportation. The thesis aims ...
 • Termoregulačního generátor pro malý spalovací kotel 

  Kováč, Samuel
  S rastúcimi požiadavkami na plnosť využitia tepla, ktoré je produkované rastie aj snaha o využitie odpadového tepla. Jednou z možností ako takéto teplo využiť je priama premena tepelnej energie na elektrickú. K tomuto účelu ...
 • Biomasa – perspektivní zdroj energie 

  Pauk, Marek
  Práce se zabývá výhodami a nevýhodami záměny kotlů na zemní plyn za kotel na biomasu. Nejprve je uvedena biomasa a možné konstrukce kotlů na biomasu. Poté se zabývá druhy biomasy, a které lze využít pro energetické účely ...
 • Syntetická těla 

  Veselá, Lenka
  V disertační práci ukotvené figurou syntetických těl reflektuji skutečnost, že nejsme uzavřenými, od ostatního světa oddělenými subjekty, ale živými soubory formovanými s přispěním prostředí, jež nás obklopují a prorůstají ...
 • Ocenění společnosti s r.o. JV DÝHY 

  Valeský, Martin
  Cílem této diplomové práce je vypracovat ocenění vybraného podniku pro účely jeho vedení. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů. První literární část obsahuje teoretický základ pro oceňování podniků. Obsahuje ...
 • Nová metoda zpracování signálů ze snímače absolutní pozice 

  Dvořák, Vojtěch
  Práce je věnována vývoji a implementaci nové metody výpočtu pozice ze signálů snímače absolutní pozice Vernierova typu. Nová metoda byla vyvinuta pro zvýšení spolehlivosti určení pozice v aplikacích, kdy se vlastnosti ...
 • Budova s téměř nulovou spotřebou energie: případová studie rekonstrukce konvenčního rodinného domu v Dánsku 

  Wawerka, Robert
  Disertační práce se zabývá navržením nové metody rekonstrukce stávajících budov s cílem dosažení budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Téma energetických rekonstrukcí stávajících budov je v rámci Evropské unie a jejich ...
 • SÍTĚ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V OBLASTI BIOTECHNOLOGIÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

  Kužílek, Tomáš
  Tato disertační práce se zabývá problematikou sítí a síťových vztahů malých a středních podniků (MSP) v oblasti biotechnologií v České republice. V úvodní části disertační práce je nastíněna charakteristika sítí, jejich ...
 • Hodnocení stability vybraných rostlinných olejů 

  Němečková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku stability vybraných rostlinných olejů, které jsou využívány v kosmetickém průmyslu. Stability osmi olejů bez přídavku aditiv byly stanovovány za pomoci diferenčního kompenzačního ...
 • Termo-oxidační stabilita směsí rostlinných olejů 

  Kovačíková, Barbora
  Rostlinné oleje se používají v mnoha odvětvích chemického průmyslu. V průběhu zpracování konkrétního produktu, ve kterém jsou rostlinné oleje použity, dochází často ke zvyšování teploty. Vyšší teplota urychluje průběh ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Švestka, Yadviga
  Zaměření diplomové práce spočívá v optimalizaci marketingového mixu společnosti Nobilis Tilia. Práce je strukturována do tří hlavních částí.První část podrobně rozebírá teoretická východiska v oblasti marketingu, což ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro podporu rozhodování na finančních trzích 

  Malers, Anatolii
  Diplomová práce se zabývá využitím fuzzy modelu při vyhodnocení investic na finančních trzích, konkrétně u SICAV fondu. Tento model slouží k jednoduššímu a rychlejšímu rozhodování o výběru vhodné investice pro investory. ...
 • Nepřímé administrativní náklady zdanění ve vybraném podniku 

  Fiodorová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá identifikací a výpočtem nepřímých administrativních nákladů zdanění ve vybraném podniku. Nepřímé administrativní náklady zatěžují soukromý sektor, jedná se tedy o náklady, které vynakládá přímo ...
 • Návrh konceptu adaptace a školení pro nové zaměstnance v mezinárodní IT společnosti 

  Grigoryeva, Ekaterina
  Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout změny, které jsou žádoucí pro trvalý úspěšný rozvoj organizace v oblastech adaptace a školení. Primární cíl bude dosažen aplikací relevantních návrhů ke zlepšení zjištěných ...
 • Návrh změny řízení expedice mezi sklady 

  Johnson, Kein
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení chodu vybraného úseku logistického řetězce v globální firmě Zebra Technologies Corporation. V první části práce je představena potřebná teoretická základna pro pochopení řešené ...
 • Návrh koncepce posílení konkurenceschopnosti podniků na trhu interim managementu v České republice 

  Posolda, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategické koncepce posilující konkurenceschopnost firem poskytujících služby na trhu interim managementu v České republice. Literární rešerše obsahuje zvolený teoretický rámec použitý v ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Hauptmanová, Tatiana
  Táto diplomová práca sa zaoberá premenami obchodných spoločností a ich dopadmi. Prvá teoretická časť, vymedzuje obchodné spoločnosti, jednotlivé druhy premien a ich aspekty z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Praktická ...