Now showing items 1-20 of 71700

 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kudrnová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku MTeZ, s.r.o. v období od roku 2016 do roku 2020 a návrhů na její zlepšení. Práce má tři hlavní části. V části Teoretická východiska jsou uvedeny a ...
 • Chování zákazníka/spotřebitele v konkrétní oblasti 

  Králová, Blanka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou chování spotřebitele v oblasti návštěvy saun. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení celé práce. V této části jsou rovněž popsány hlavní faktory, ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Pavlicová, Martina
  Tato bakalářská práce se věnuje současné on-line marketingové komunikaci začínající firmy Eldomed s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny základní marketingové pojmy, na které je navázáno v části analytické. Analytická ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Vrátná, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na on-line marketingovou komunikaci start-upu Stopskate. V teoretické části jsou představeny a vysvětleny základní pojmy spjaté s on-line marketingovou komunikací, které jsou poté využity v ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Křápková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice v oblasti zásob. První část se věnuje teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic, zásob ajejich evidenci, účtování, oceňování a závěrečným operacím. ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Červinka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Baťa, akciová společnost, v období 2016-2020, a návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými poznatky z ...
 • Podpora prodeje a reklama sportovního centra 

  Neugebauer, Karel
  V této bakalářské práci je zanalyzována společnost GladiatorsZone v Ivančicích, která je na trhu již od roku 2014. První kapitola je věnována vysvětlení elementárních prvků marketingu, které bude potřeba pochopit pro využití ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Nádeníčková, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců a návrhy na změny ve vybrané společnosti. Dělí se na tři části. První část se zabývá systém odměňování z teoretického hlediska a vychází z odborných publikací. ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétního produktu 

  Nejeschleba, Radek
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení ideální formy marketingové komunikace včetně reklamy a podpory prodeje pro knihu o bitcoinu, kterou autor bude vydávat v roce 2022. K tomuto účelu je využíváno různých druhů ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétní restaurace 

  Hoang, Linh Chi
  Bakalářská práce je vypracována pro restauraci Viet Palace. Zabývá se marketingovou komunikací především v oblasti podpory prodeje a reklamy. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy v marketingu. V praktické části ...
 • Chování zákazníka v konkrétní oblasti 

  Kudrnová, Marcela
  Práce je zaměřena na chování zákazníka v prostředí kočičích kaváren. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a dále pak faktory, které mohou ovlivnit přístup a chování zákazníka v návaznosti na komunikační mix. Analytická ...
 • Návrh rozvoje systému benefitů zaměstnanců konkrétní společnosti 

  Peštuková, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na benefitní systém odměňování zaměstnanců konkrétní společnosti. Je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teorii vycházející z odborných publikací, která se zabývá odměňováním zaměstnanců ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétního realitního zprostředkovatele 

  Kvasnicová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace především se zaměřením na podporu prodeje a reklamu samostatného realitního zprostředkovatele. Teoretická část se zabývá poznatky z odborné literatury, ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Bártová, Romana
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení výkonosti podniku HEDVA, a.s. pomocí metod finanční analýzy v letech 2016-2020, s cílem vytvoření návrhů na její zlepšení. Práce je rozdělena na teoretická východiska, ve kterých ...
 • Upgraded Methodology for Process Intensification in Natural Gas Dehydration 

  Abdulrahman, Ibrahim
  Vysoušení zemního plynu, anglicky natural gas dehydration, je zásadní součástí procesu zpracování vytěženého zemního plynu. Klíčová úloha vysoušení spočívá především v podpoře množství a kvality produktu, ale také v prevenci ...
 • Simulační nástroj pro integraci plynové mikroturbíny do průmyslových provozů 

  Konečná, Eva
  Vzhledem k současné napjaté energetické situaci vzniká potřeba vysoce efektivního využívání primárních zdrojů energie. Možným řešením této situace jsou plynové mikroturbíny, které jsou progresivním zdrojem kombinované ...
 • Fluorescenční metody výzkumu eukaryotických buněk 

  Chmelíková, Larisa
  Tato práce zkoumá aplikaci fluorescenčních metod používaných v in vitro studiích v oblasti regenerace srdeční tkáně. Konfokální fluorescenční mikroskopie je vhodnou mikroskopickou technikou pro výzkum v této oblasti, protože ...
 • Analýza mikroskopických obrazů nádorových buněk 

  Vičar, Tomáš
  Tato disertační práce je zaměřena na analýzu různých forem mikroskopických obrazových dat nádorových buněk (statické 2D snímky, statické 3D obrazy, 2D časosběrné zobrazování živých buněk). Hlavní pozornost je věnována datům ...
 • Rizika výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí konkrétního průmyslového podniku 

  Hájková, Alena
  Předkládaná diplomová práce se zabývá riziky výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí průmyslového podniku zaměřeného na automotive. V úvodní části práce je analyzován současný stav poznání vymezující ...
 • Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem 

  Šindlerová, Vanesa
  Tato diplomová práce se zabývá environmentálními riziky vyplývajících z nakládání s textilním odpadem. V úvodu popisuje kontext problematiky textilu a mapuje současnou situaci nakládání s textilním odpadem. Hlavní cíl práce ...