Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Klikové ústrojí s vysokou mechanickou účinností 

  Drápal, Lubomír
  Dokument popisuje možnosti zvyšování mechanické účinnosti klikového mechanismu spalovacího motoru. Pro tento účel je zvolena koncepce se sníženým počtem hlavních ložisek a její přínos je ověřen experimentálně. Vlastní návrh ...
 • Autonomie umění mimo instituce umění 

  Hauser, Filip
  Disertační práce reaguje na aktuálně probíhající proměny veřejného prostoru a na stále častější laické i odborné diskuse o jeho kvalitách a významech pro současnou demokratickou společnost. Téma disertační práce „Autonomie ...
 • Polyfunkční dům 

  Oulehla, David
  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v Oslavanech. Budova je půdorysně tvaru L. Objekt se nachází na rovinatém pozemku. Objekt bude obsahovat polyfunkční jednotky a bytové ...
 • Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů 

  Nikolov, Daniel
  V roce 2018 byla Kanceláří architekta města Brna připravována ideová urbanistická soutěž, která nastínila směr celkového řešení Mendlova náměstí. Vítězný návrh zakládá na celkové změně organizace dopravy. Záměrem bylo tedy ...
 • VLIV GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI VYBRANÝCH OBRÁBĚCÍCH CENTER NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ 

  Holub, Michal
  Předmětem zkoumání této dizertační práce je vliv geometrické přesnosti velkých CNC obráběcích strojů na požadované vlastnosti obrobků. V globalizovaném tržním prostředí a udržení konkurenceschopnosti postupně změnili výrobci ...
 • Alternativní ontologie 

  Mrva, Jozef
  Disertační práce Alternativní ontologie s podtitulem Topologická imaginace a topologický materialismus se zaměřuje na analýzu prostorových fenoménů a prostoru v intencích matematické disciplíny topologie, která se zajímá ...
 • Optimalizace mikrostruktury pokročilých keramických materiálů využitím konvenčních a nekonvenčních slinovacích metod 

  Prajzler, Vladimír
  Tato doktorská práce se zabývala mikrostrukturálním vývojem vybraných oxidových keramických materiálů během konvenčního slinování (CS), rychlého slinování (RRS), flash slinování (FS) a slinování pomocí plazmatu (SPS). S ...
 • Automatizovaný návrh stabilních proteinů 

  Musil, Miloš
  Stabilní proteiny nacházejí široké uplatnění v řadě medicínských a biotechnologických aplikacích. Přírodní proteiny se vyvinuly tak, aby fungovaly převážně v mírných podmínkách uvnitř buněk. V důsledku toho vzniká zájem o ...
 • Zvyšování robustnosti systémů pro rozpoznávání mluvčích pomocí diskriminativních technik 

  Novotný, Ondřej
  Tato práce pojednává o využití diskriminativních technik v oblasti rozpoznávání  mluvčích za účelem získání větší robustnosti těchto systémů vůči vlivům negativně ovlivňující jejich výkonnost. Mezi tyto vlivy řadíme šum, ...
 • Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů 

  Nedvědová, Marie
  Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené hemostatické reakce těla. Teoretická část seznamuje s fyzikálními ...
 • Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek 

  Hájek, Petr
  Disertační práce popisuje simulaci lidské fonace ve smyslu posledních teorií. Fonace je zde uvažována jako obousměrná fluidně-strukturně-akustická interakce, u níž je interakce mezi všemi fyzikálními prostředími realizována ...
 • Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu 

  Cigánková, Hana
  Předložená disertační práce se zabývá charakterizací prvků ve dvou velikostních frakcích městského aerosolu, který byl vzorkován ve všech ročních obdobích na venkovní terase Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně v roce ...
 • Pokročilé přípravy anorganických (keramických) nanočástic a nanostruktur 

  Šťastná, Eva
  Elektrostatické zvlákňování (v literatuře též uváděné jako electrospinning) bylo použito pro příprvu čistě polykaprolaktonových nanovláken a kompozitních nanovláken na bázi polykaprolaktonu s hydroxyapatitovými nanočásticemi. ...
 • Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW 

  Špůrek, Jan
  Tato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok řady použitelný pro tvorbu ...
 • Elektronické komponenty v textilních substrátech 

  Kokolia, Martin
  Cílem této práce je popsat současný stav v oblasti mikrovlnných komponent na bázi textilu a poté také autorův příspěvek k výzkumu. V tomto studijním oboru je třeba řešit mnoho problémů, a proto jsou stanoveny velmi konkrétní ...
 • Spektroskopie vysokofrekvenční rezonance spinů elektronů 

  Hrubý, Jakub
  Elektronová spinová rezonance (ESR) je neinvazivní spektroskopická technika založená na magnetické rezonanci. Používá se v mnoha vědních oborech jako biologie, chemie a fyzika pro zkoumání systémů s nepárovými elektrony. ...
 • Vliv výpadku primárních letových informací na bezpečnost a spolehlivost letadlové techniky 

  Sklenář, Filip
  Pro řízení letounu je nezbytné mít k dispozici určité letové informace. Tyto informace jsou obvykle zobrazeny na letových přístrojích, které jsou umístěny na palubní desce letounu. V případě ztráty indikace nebo klamné ...
 • DESIGN, STRESS ANALYSES AND LIMIT LOAD OF SANDWICH STRUCTURES 

  Löffelmann, František
  Disertační práce začíná rešerší výpočtů pro návrh sendvičových nosníků, desek a složitějších konstrukcí, kde zaujímá významnou roli MKP. Dále jsou popsány optimalizační metody pro ujasnění široké oblasti matematického ...
 • Multimodální zpracování dat a mapování v robotice založené na strojovém učení 

  Ligocki, Adam
  Disertace se zabývá aplikaci neuronových sítí pro detekci objektů na multimodální data v robotice. Celkem cílí na tři oblasti: tvorbu datasetu, zpracování multimodálních dat a trénování neuronových sítí. Nejdůležitější ...
 • Vliv tloušťky vzorku na iniciaci trhliny z vrcholu obecného singulárního koncentrátoru napětí 

  Kopp, Dalibor
  Geometrické nespojitosti, jako jsou ostré vruby, se objevují v konstrukcích technických objektů a vedou ke koncentracím napětí. Tyto body jsou velice nebezpečné, protože snižují pevnost součástí a mohou vést ke vzniku ...

View more