Recent Submissions

 • Návrh detekce bezpečnostních mezer serverů v rozsáhlé sítí 

  Chudý, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem detekčního systému pro bezpečnostní mezery serverů umístěných v rozsáhle síti. Na základě výstupů detekčního systému jsou navržena pravidla vyhodnocování dat výstupů ze skeneru. Po ...
 • Vytvoření plánu projektu účasti na mezinárodních veletrzích 

  Perout, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na využití projektového managementu v praxi, konkrétně jeho využití při plánování účasti společnosti na mezinárodních veletrzích. Práce se opírá o teoretický základ projektového řízení, který ...
 • Strategické řízení rozvoje podniku 

  Vodičková, Sabina
  Diplomová práce se zabývá strategickým řízením rozvoje podniku. Hlavním cílem práce je návrh možného směru strategického rozvoje malého podniku. Cílem teoretické části je vymezit pojmy týkající se dané problematiky, které ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané společnosti vstupující na český trh 

  Bedřich, Lukáš
  Táto diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu podniku Eltechklima s.r.o. Jejím cílem bylo navrhnout marketingovou strategii pro úspěšný vstup na český trh. Marketingová analýza byla provedena pomocí různých ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Mikulčíková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou společnosti STORRA s.r.o., identifikuje její slabé a silné stránky na základě zvoleného modelu, a navrhuje vhodná řešení pro podporu změny organizační kultury s ohledem na ...
 • Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku 

  Potapova, Tatiana
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem inovačních aktivit na zahraniční obchod konkrétního podniku. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se konkurenceschopnosti, mezinárodního obchodu a inovaci. V ...
 • Návrh strategického záměru importu bulharského produktu 

  Číhal, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá kritickou analýzou možnosti importu a následné marketingové strategie importu Bulharského produktu Kiselo Mlyako danou společností na trh České Republiky. Cílem práce je zjistit, jestli je ...
 • Návrh digitální marketingové strategie pro zvýšení povědomí o značce na slovenském trhu 

  Nepožitková, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout efektivní a uskutečnitelnou digitální marketingovou strategii orientovanou na slovenský trh pro vybranou společnost. Práce je zkomponována z teoretické části analytické části a z ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Šimková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem business strategie pro nově vznikající podnik. Dále identifikovat oblasti pro efektivní využití ICT v daném odvětví. Diplomová práce shrnuje teoretická východiska, analýzu podnikatelského ...
 • Marketingová strategie vybrané společnosti 

  Lahnerová, Sabina
  Diplomová práce je návrhem marketingové strategie zaměřující se na věrnostní programy módní firmy. Věrnostní program slouží k prohlubování vztahu se zákazníky, navýšení tržeb a lepší cílení reklamy. K vybudování fungujícího ...
 • Společenská odpovědnost podniku 

  Hodovská, Anna
  Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědnosti a její aplikací ve vybrané společnosti. V úvodních částech jsou shrnuty teoretická východiska a používané metodiky. Následují části spojené s analýzami a provedeným ...
 • Spokojenost zákazníků vybrané společnosti a návrhy na její zvýšení 

  Polová, Silvie
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření takových návrhů, které povedou ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků daného podnikatelského subjektu. Na základě teoretických poznatků je provedena krátká analýza marketingového ...
 • Motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Švecová, Martina
  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců k práci, společně s pohledem na interpersonální vztahy osob v daném podniku. Hlavním cílem je na základě výsledků analýzy sledovaného podniku vyhodnotit slabá místa a navrhnout ...
 • Technika SQL injection - její metody a způsoby ochrany 

  Bahureková, Beáta
  SQL injection je technika namierená proti webovým aplikáciám využívajúcim SQL databázu, ktorá môže predstavovať obrovské bezpečnostné riziko. Ide v nej o vloženie kódu do SQL databáze, pričom tento útok využíva zraniteľnosti ...
 • Investície podniku automobilového priemyslu do kovov ako strategických surovín 

  Kubík, Ján
  Diplomová práca sa na základe poverenia manažmentu modelovej spoločnosti zaoberá fundamentálnou analýzou vybraných kovov, ako komodít s využitím pre výrobu batérií pre elektromobily, za účelom zaistenia proti zmenám ceny ...
 • Marketingový mix podniku 

  Trávníčková, Lenka
  Tématem této diplomové práce je marketingový mix podniku Téma koncept. V její první části jsou objasněna teoretická východiska nutná pro správné chápání problematiky, jež je věnována následující analytická část zabývající ...
 • Návrh projektu na zavedení elektronického obchodu společnosti 

  Szarka, Tamás
  Diplomová práca vytvorý návrh projektu pre implementácie elektronického obchodu vo vybranej spoločnosti s využitím nástrojov a metodiky projektového manažementu. Na základe analýz podnikového prostredia a kľúčových ...
 • Návrh rozvoje systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Vávra, Radovan
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na čtyři části. První část obsahuje teoretické poznatky týkající se dané problematiky. V další části je ...
 • Motivační systém firmy 

  Pokorný, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného motivačního systému ve společnosti a následným návrhem na jeho zlepšení. První část práce tvoří teoretická východiska k problematice motivace. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Bezpečnostní GAP analýza ve firemním prostředí 

  Sommer, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá úrovní bezpečnosti informací ve vybraném firemním prostředí. Pro tento účel bude vypracována bezpečnostní GAP analýza, která vychází z doporučené normy ISO/IEC 27002. Na základě provedené analýzy ...

View more