Recent Submissions

 • Rozvoj obchodních aktivit pro vytvoření franchisové sítě 

  Fréhar, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit firmy FreOn Services s.r.o., která se zabývá vlastním konceptem točené zmrzliny plné ovoce v pojízdných stáncích pod značkou „Tak trochu jiná točená“. Diplomová práce ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Ansorgeová, Tereza
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření finančního plánu reálné společnosti SAKO Brno, a.s. pro následující 4 účetní období. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce popisuje obecnou strukturu finančního plánu a ...
 • Vylepšení procesu projektového řízení ve firmě 

  Albrecht, Robert
  Diplomová práce se zabývá analýzou projektového řízení ve firmě a k tomu využívá řadu nástrojů pro zachycení stavu tamní situace. Cílem analýzy je vytvoření teoretického výstupu, který slouží jako potřebný základ pro návrh ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Večeřová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá rozborem výkonnosti podniku a následně návrhy na zlepšení finanční situace zkoumaného podniku. Jsou popsány definice a základní pojmy, které jsou nezbytné k získání teoretických poznatků. Následně ...
 • Vstup vybrané společnosti na zahraniční trh 

  Drábková, Markéta
  Diplomové práce „Vstup vybrané společnosti na zahraniční trh“ se zabývá vstupem společnosti Spielberg Brno Arms s r.o. na francouzský trh. Teoretická část pojednává o vývoji internacionalizace podniků, formách vstupu na ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Smutná, Barbora
  Tématem diplomové práce je sestavení podnikového finančního plánu pro vybranou společnost. Společnost se přednostně orientuje na realizaci plynovodů a produktovodů na území především České republiky a Slovenska. První část ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Stachová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování finančního plánu vybrané společnosti pro následující čtyři účetní období. V první části jsou vysvětleny základní teoretické pojmy pro pochopení dané problematiky. Poté je představena ...
 • Marketingový výzkum projektu nového Autosalónu 

  Nguyen, Gary
  Tato diplomová práce se zabývá marketingový výzkumem projektu výstavby nového autosalonu v Brně pro společnost CARTec motor s.r.o. kde cílem práce bylo zjistit preference klientů a získání potřebných informací pro úspěšnou ...
 • Export potravinářského produktu vybrané společnosti na trh evropské unie 

  Filipová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá expanzí produktu cukr na trh Evropské unie. Cílem práce je doporučit vhodnou strategii expanze, analyzovat vybraný trh a zhodnotit potenciál trhu pro vstup vybrané společnosti. Zaměříme se ...
 • Návrh úprav marketingového mixu konkrétní společnosti 

  Floriánová, Aneta
  Diplomová práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti NAD s.r.o. Jedná se o společnost zabývající se především pokládkou doškových střech, zejména rákosových. Práce je rozdělena do tří částí. V ...
 • Návrh detekce bezpečnostních mezer serverů v rozsáhlé sítí 

  Chudý, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem detekčního systému pro bezpečnostní mezery serverů umístěných v rozsáhle síti. Na základě výstupů detekčního systému jsou navržena pravidla vyhodnocování dat výstupů ze skeneru. Po ...
 • Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku 

  Potapova, Tatiana
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem inovačních aktivit na zahraniční obchod konkrétního podniku. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se konkurenceschopnosti, mezinárodního obchodu a inovaci. V ...
 • Návrh digitální marketingové strategie pro zvýšení povědomí o značce na slovenském trhu 

  Nepožitková, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout efektivní a uskutečnitelnou digitální marketingovou strategii orientovanou na slovenský trh pro vybranou společnost. Práce je zkomponována z teoretické části analytické části a z ...
 • Vytvoření plánu projektu účasti na mezinárodních veletrzích 

  Perout, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na využití projektového managementu v praxi, konkrétně jeho využití při plánování účasti společnosti na mezinárodních veletrzích. Práce se opírá o teoretický základ projektového řízení, který ...
 • Marketingová strategie vybrané společnosti 

  Lahnerová, Sabina
  Diplomová práce je návrhem marketingové strategie zaměřující se na věrnostní programy módní firmy. Věrnostní program slouží k prohlubování vztahu se zákazníky, navýšení tržeb a lepší cílení reklamy. K vybudování fungujícího ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Mikulčíková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou společnosti STORRA s.r.o., identifikuje její slabé a silné stránky na základě zvoleného modelu, a navrhuje vhodná řešení pro podporu změny organizační kultury s ohledem na ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané společnosti vstupující na český trh 

  Bedřich, Lukáš
  Táto diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu podniku Eltechklima s.r.o. Jejím cílem bylo navrhnout marketingovou strategii pro úspěšný vstup na český trh. Marketingová analýza byla provedena pomocí různých ...
 • Návrh strategického záměru importu bulharského produktu 

  Číhal, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá kritickou analýzou možnosti importu a následné marketingové strategie importu Bulharského produktu Kiselo Mlyako danou společností na trh České Republiky. Cílem práce je zjistit, jestli je ...
 • Strategické řízení rozvoje podniku 

  Vodičková, Sabina
  Diplomová práce se zabývá strategickým řízením rozvoje podniku. Hlavním cílem práce je návrh možného směru strategického rozvoje malého podniku. Cílem teoretické části je vymezit pojmy týkající se dané problematiky, které ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Šimková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem business strategie pro nově vznikající podnik. Dále identifikovat oblasti pro efektivní využití ICT v daném odvětví. Diplomová práce shrnuje teoretická východiska, analýzu podnikatelského ...

View more