• Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci 

  Bednářová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá vytvořením plánu internacionalizačních aktivit pro Vysoké učení technické v Brně, jejímž cílem je zviditelnění organizace v zahraničí, konkrétně na univerzitách v rámci Evropské unie. Teoretická ...
 • Návrh mezinárodní marketingové strategie vybraných událostí pro vybranou příspěvkovou organizaci města Brna 

  Tatarová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vybraných událostí pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO a poskytuje tak doporučení pro danou organizaci. První část práce popisuje jednotlivé cíle práce. ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Dvořák, David
  Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti XY s. r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou vymezeny ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stupka, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ProMedica spol. s r.o., čehož je dosaženo pomocí nástrojů situační a finanční analýzy a na základě tohoto zhodnocení jsou dále formulovány návrhy na ...
 • Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování 

  Málek, Jiří
  Tato diplomová práce na téma „Využití finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování“ zpracovává finanční zhodnocení hospodaření a efektivnost vybraných investičních rozhodnutí v minulých letech s využitím metod ...
 • Rozvoj obchodních aktivit v LenovoShopu 

  Hrubešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti M Computers s. r. o., konkrétně s rozvojem obchodních aktivit v Lenovoshopu, který společnost spravuje. Na základě teoretických poznatků budou v této práci ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Přívratská, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V ...
 • Založení malého podniku 

  Zeman, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu na založení nové lesní školky. Diplomová práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První částí jsou cíle práce a zvolená metodika. Druhá část obsahuje ...
 • Založení malého podniku 

  Salíniová, Lenka
  Cieľom diplomovej práce, je vytvorenie podnikateľského plánu na založenie malého podniku, zaoberajúceho sa prípravou tapasov v Brne. Práca sa skladá z dvoch častí: z teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sú rozoberané ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Navarová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení centra jógy, které se bude nacházet v městské části Brno-Žebětín. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní pojmy z oblasti podnikání, ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Springer, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství SPRINGER a.s. V první části práce jsou vymezeny teoretické pojmy týkající se dané problematiky. Druhá část je věnována analýze současného ...
 • Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku 

  Soukup, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zavedením štíhlého řízení vybraných procesů. U těchto procesů hledá vhodné nastavení s cílem eliminace plýtvání pro snížení nákladů na logistiku opatřování materiálu. Na základě provedení analýz ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cherynová, Nikol
  Diplomová práce je zaměřena na finanční a obchodní výkonnost společnosti s využitím benchmarkingu. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami, které jsou vhodné pro hodnocení výkonnosti vybrané společnosti. ...
 • Založení malého podniku 

  Mikesková, Dana
  Diplomová práce je zaměřena na založení malého podniku, konkrétně CrossFit gymu, pro který je vytvořen podnikatelský plán. CrossFit gym bude nabízet lekce CrossFitu, individuální tréninky či pouze vstupy s možností využití ...
 • Návrh použití vybraných logistických technologií pro zefektivnění logistických procesů v oblasti dopravy a skladování 

  Páblová, Petra
  Diplomová práce se zaobírá zefektivněním logistických procesů v oblasti dopravy a skladování v obchodní společnosti, která je zaměřena na distribuci hluboce mražených potravin. Pomocí analýzy současného stavu společnosti ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Gottwald, Adam
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení vybraného investičního záměru společnosti. V první části jsou definována teoretická východiska, jež vymezují investice, finanční analýzu, metody hodnocení investic a rizika, které ...
 • Štíhlé řízení výrobního systému 

  Nejdlová, Anna
  Diplomová práce je zaměřena na štíhlé řízení výrobního systému v podniku ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. Hlavním výstupem této práce je návrh nového uspořádání a vybalancování linky za použití metod a nástrojů štíhlé ...
 • Návrh procesního řízení zakázky 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na navržení přidané hodnoty průběhu zakázky ke splnění požadavků zákazníka společnosti IZONEX Group s.r.o., která působí na stavebním trhu. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou ...
 • Zhodnocení a návrh optimalizace personální situace ve vybrané firmě se zaměřením na motivaci pracovníků 

  Ondráčková, Sandra
  Diplomová práce se zabývá stávající personální situací v rodinném centru Bruno family park v Brně. Teoretická část je stručným shrnutím teoretických podkladů dostupných v odborné literatuře zabývajících se problematikou ...
 • Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka 

  Kvasničková, Lucie
  Tématem diplomové práce je „Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka“. Práce čerpala z analýz současného stavu, interních dat, ze spolupráce s pracovníky oddělení nákupu, plánování a logistiky. ...