Now showing items 21-40 of 357

 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Juříková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti ALMIPA plus s.r.o. za pomoci metody Balanced Scorecard. V teoretické části jsou definovány základní teoretická východiska, která jsou nezbytná k pochopení ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Tvrdý, David
  Diplomová práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů. Soustředí se na jednotlivé oblasti personální činnosti a personálního přístupu v podniku. První část práce je soustředěna na teoretická východiska a jejich přesnější ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Mrhač, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřena na praktické využití projektového managementu za účelem nákupu nových přenosových vozů pro společnost ABC. Nejprve jsou popsány teoretické aspekty, poté je zanalyzován trh. Na základě těchto ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro tvorbu e-shopů na modelu dropshipping 

  Hodoval, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému na vytváření eshopů na modelu dropshipping a efektivity vývojového týmu. Cílem práce je na základě této analýzy navrhnout a implementovat technická ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v obci 

  Dykast, Lukáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh projektu na rekonstrukci náměstí v obci Dolní Věstonice, jež bude mít kladný vliv na podporu turistického ruchu a místního rozvoje. Při sestavení projektu je využito metodiky ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Šustrová, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti NOVA Blansko s.r.o. pomocí metody benchmarking. První část práce je tvořena teoretickými východisky dané problematiky. Druhá část se ...
 • Informační a kybernetické hrozby v roce 2019 

  Bača, Jonatán
  Diplomová práca sa zameriava na informačné a kybernetické hrozby v roku 2019. Práca pozostáva z teoretických východísk, ktoré slúžia pre lepšie pochopenie danej problematiky. Následne práca popisuje analýzu súčasného stavu ...
 • Návrh a implementace systému Innovation Scorecard za účelem měření úspěchu inovace ve společnosti Red Hat 

  Shpilka, Tetyana
  Tato diplomová práce představuje návrh a implementaci řídicího systému známého jako Innovation Scorecard, který byl zaveden a aplikován v rámci společnosti Red Hat Czech s.r.o. Účelem bylo vylepšení současného modu operandi ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Horká, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro společnost SunSport s.r.o. V rámci práce jsou nejdříve představena teoretická východiska potřebná pro pochopení dané problematiky. Následně je ...
 • Návrh datového skladu v SaaS společnosti 

  Zetocha, Adam
  Diplomová práca obsahuje postupný návrh a budovanie dátového skladu v startupe vyvíjajúcom analytický SaaS produkt. Teoretické poznatky z oblasti dátových skladov a business intelligence sú premietnuté do návrhu a následného ...
 • Návrh a tvorba informačního systému pro optiky 

  Komínek, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu, návrh a tvorbu vlastního informačního systému vytvořeného pro oční optiky. Informační systém bude provázet uživatele v převážné většině procesů spojených s provozem pobočky oční optiky.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krätzer, Jan
  Diplomová práce se věnuje tématu posouzení stávajícího stavu a návrhu změn vybrané společnosti Masarykova univerzita, který slouží jako podpůrný prvek pro zaměstnance řešící úkony zákoně povinné údržby. Posouzení stávajícího ...
 • Návrh spolehlivé datové infrastruktury ve společnosti s více pobočkami 

  Dočekal, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na funkční návrh spolehlivé datové infrastruktury ve společnosti s více pobočkami. Diplomová práce analyzuje současný stav datové infrastruktury a na základě analýzy je zrealizováno vlastní ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Topičová, Magdaléna
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému – systém pro tvorbu rozpisu směn v dané organizaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teorii jsou popsány a vymezeny základní pojmy ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Bednář, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategického rozvoje vybraného rodinného podniku. Pokládá teoretická východiska v oblasti rodinného podnikání, strategického řízení a změnového managementu. Analýza vnějšího a ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Sklenářová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Crystalex CZ, s.r.o. pomocí výnosových metod, a to metodou diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část je zaměřena na teoretická východiska ...
 • Podnikatelský plán 

  Koblerová, Eliška
  Tématem závěrečné práce je „Podnikatelský plán“. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teoretická východiska. Ve druhé kapitole je vypracována podrobná analýza. Třetí a zároveň také poslední ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Kelča, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti Auto Slavíček s.r.o. v časovém horizontu let 2014 až 2018. Nejdříve bude provedena analýza podnikového okolí, poté finanční analýza. Tyto ...
 • Reverzní logistika ve vybraném podniku 

  Nečasová, Sára
  Diplomová práce se zabývá reverzní logistikou ve výrobním podniku German Motor Parts CZ, s.r.o. Na základě teoretických východisek provádí výzkum a analýzu činností podniku z pohledu logistiky. Jednak zkoumá činnosti zpětné ...
 • Analýza a návrh manažerského reportingu společnosti s využitím nástrojů Business Intelligence 

  Brožová, Aneta
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu manažerského reportingu ve vybraném oddělení společnosti a formou případové studie následně zpracovává návrh způsobu reportingu za využití Business Intelligence technologií, a ...