Recent Submissions

 • Analýza mechanických vlastností ortopedických vložek zhotovených 3D tiskem 

  Rosický, Michael
  Cílem této práce je analyzovat vliv tvarových profilů (žeber) na ohybovou a torzní tuhost ortopedických vložek zhotovených 3D tiskem. K řešení je přistoupeno experimentálně s využitím vlastních zkušebních zařízení a pomocí ...
 • Štěpkovač dřeva s připojením za traktor 

  Šaroun, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh štěpkovače dřeva se zapojením za traktor. Ze začátku se věnuji různým druhům štěpkovačů a jejich parametrů. Dále uvádím potřebné výpočty částí, ze kterých se štěpkovač skládá. Součástí ...
 • Numerická optimalizace absorpce plazmonických struktur ve střední infračervené oblasti 

  Kulič, Martin
  Plazmonické nanostruktury mají dnes již mnohaletou historii aplikace v senzorických a spektroskopických metodách. V této práci je nejprve představena historie, aplikace a parametry nanostruktur ve spektroskopii. Poté je ...
 • Separace dynamického a statického obsahu ve videu 

  Serediuk, Vadym
  Cílem této bakalářské práce je popis a implementace metod pro separací nízkohodnostní struktury a řídké změny ve videu. Důraz je kladen na metody záložené na konvexní optimalizaci. Začátek práce je věnován popisu základních ...
 • Laserový paprsek ve strojírenství 

  Šustr, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití laserového paprsku v podmínkách současného strojírenství, zejména při řezání. Důraz je kladen na současné technologické možnosti laseru v průmyslu, které jsou podrobněji rozepsány. ...
 • Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla 

  Talavášek, Václav
  Bakalářská práce na téma Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla má za cíl přiblížit funkci diferenciálu, různá provedení diferenciálů, možnosti úprav a servisování. Další část práce je zaměřena na sériovou výrobou ...
 • Možnosti výroby na vysekávacích strojích 

  Dolejš, Radim
  Práce představuje základní principy vysekávání, které vychází z teorie postupového stříhání. V práci byly popsány nástroje využívány v kazetových a revolverových systémech. Práce dále popisuje tvářecí nástroje. Byly popsány ...
 • Návrh upínacího přípravku pro měření tření a opotřebení v recipročním modulu tribometru 

  Zeman, Petr
  Tato práce řeší návrh upínacího přípravku pro upínaní plošných vzorků do recipročního modulu tribometru. Upínač je konstruován pro kompenzaci tvarových odchylek vzorků naklápěním ve dvou osách v malém rozsahu. Cíl byl ...
 • Napjatostně deformační analýza Kozlovské rozhledny 

  Winter, Josef
  Bakalářská práce je zaměřená na posouzení napjatostně deformační analýzy prutové soustavy. Objektem zájmu se stala Kozlovská rozhledna nedaleko města Česká Třebová v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Hlavním cílem ...
 • Výroba zarážky 

  Toufar, Jan
  Práce řeší návrh technologie výroby ocelové zarážky – dílu vyrobeného stříháním a ohýbáním. Součást bude zhotovena ze svitku plechu o tloušťce 1 mm materiálu DC01+ZE25/25-A-P-C. Velikost série je stanovena 200 000 kusů ...
 • Výroba úchytky zrcadla 

  Večeřa, Jaromír
  Práce předkládá návrh technologie výroby úchytky zrcadla, sloužící k uchycení na zeď. Je vyráběna z korozivzdorné oceli 1.4301 o tloušťce 1 mm. Výrobní série činí 40 000 ks/rok. Po zvážení jednotlivých výrobních variant ...
 • Mechanická analýza výtahu 

  Tesař, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá analýzou 7-mi těles s uvažováním pasivních účinků. V první části práce jsou zde popsány základy statiky a dynamiky. Popis neutrálních a pasivních vazeb, metoda uvolňování a metoda redukce. Ve ...
 • Těžba černého uhlí v ČR 

  Vínovský, Jan
  V průběhu historie byla těžba uhlí dominantou 19. a zejména pak 20. století. Období útlumu těžby započalo již v 90. letech. Mezi lety 1990 – 2019 tak došlo k poklesu o 88,13 %, konkrétně z 30 714 kt na 3 645 kt vytěženého ...
 • Návrh a výroba ohýbacího přípravku 

  Ševčík, Jan
  Práce se zabývá návrhem a výrobou ohýbacího přípravku. Obsahuje porovnání se současnými ohýbacími přípravky na trhu a odůvodnění výroby daného typu. Dále je v práci obsažen návrh konstrukce jednotlivých dílů se zvolením a ...
 • Konstrukce strojního svěráku s mechanickým posilovačem 

  Tejkl, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou strojních svěráků s mechanickým posilovačem. Cílem bylo navrhnou strojní svěrák. V práci je vytvořena rešerše z oblasti upínání obrobků. Dále jsou zde obsaženy nutné výpočty pro konstrukci ...
 • Analýza rámu silničního kola 

  Šustr, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá MKP analýzou tuhosti rámu silničního kola REPETE R2: REASON dle metodiky testování tuhosti v laboratořích EFBE. Teoretická část popisuje nejdůležitější fakta ohledně konstrukčního řešení ...
 • Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů 

  Soukup, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku recyklace stavební suti. Pojednává o stávajících technických řešení s ohledem na výkonnost, kvalitu a efektivitu. Součástí je rešerše stávajících drtících strojů a jejich ...
 • Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi 

  Rozsíval, Jan
  Práce obsahuje funkční výpočet zdvihového ústrojí, konstrukční návrh a pevnostní kontrolu nosné konstrukce jeřábu v souladu se zadanými parametry. Součástí bakalářské práce je částečná výkresová dokumentace.
 • Napjatostně deformační analýza ramene jeřábu 

  Mora, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce sumarizace jednotlivých typů věžových jeřábů a následný rozbor jedné konkrétní konstrukce, a tedy věžového jeřábu 150EC-B8 Litronic, stojícího na ulici Šumavská v Brně. Na rameni tohoto jeřábu ...
 • Design zvlhčovače vzduchu 

  Piskačová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu ultrazvukového zvlhčovače vzduchu s časově nastavitelnou funkcí aromaterapie pro domov i kancelář. Je kladen důraz na snadnou manipulaci s nádržkou na vodu a její pohodlnou ...

View more