Now showing items 1-20 of 584

 • Využití fuzzy množin ve shlukové analýze se zaměřením na metodu Fuzzy C-means Clustering 

  Camara, Assa
  Táto práca sa zaoberá zhlukovou analýzou, a podrobnejšie zhlukovacími metódami, ktoré používajú fuzzy množiny. V teoretickej časti sú popísané zhlukovacie metódy a transformácie potrebné na zhlukovú analýzu. V praktickej ...
 • Využití metod laserového svařování pro fixaci svazků elektrotechnických plechů 

  Adam, Tomáš
  Práce se zabývá jednotlivými technologiemi paketovaní statorových plechů a jejich využití v praxi. Největší důraz je kladen na technologie svařování, především na rozdíly mezi jednotlivými metodami. Experimentální část ...
 • Větrací systém automobilu - porovnání vlivu okrajových podmínek na proudění z různých typů vyústek 

  Brdečko, Radim
  Diplomová práce se zabývá výzkumem proudění vzduchu před třemi různými automobilovými vyústkami. Pomocí termoanemometrie bylo detailně změřeno rychlostní pole a intenzita turbulence v prostoru. Poté bylo provedeno stejné ...
 • Design městského elektromobilu 

  Binka, Matej
  Témou diplomovej práce je dizajn mestského elektromobilu. Výsledkom práce je dizajn malého mestského elektromobilu, ktorý spĺňa technologické, konštrukčné, ekonomické, ergonomické a výtvarné aspekty s ohľadom na súčasné a ...
 • Analýza současných technologií upichování a zapichování 

  Gažo, Filip
  Táto diplomová práca sa zaoberá a komplexne spája teoretické poznatky z oblasti sústruženia, výroby zápichov a upichovania materiálu. Taktiež sa venuje teórii materiálov rezných nástrojov ako aj ich konštrukčnej a tvarovej ...
 • Webový portál a aplikace DigitalniPodnik.cz 

  Sýkora, Martin
  Práce se zabývá tvorbou webu a webové aplikace projektu na podporu digitalizace v malých a středních podnicích v České republice. Web a aplikace jsou postaveny na redakčním systému Websy. Vytvořené testovací prostředí ...
 • Numerický model uspořádání dutých vláken v tepelném výměníku 

  Cabalová, Klára
  Tato práce se zabývá numerickým uspořádání vláken v tepelném výměníku. Tepelný výměník je naskenován v průmyslovém tomografu a získaná data jsou reprezentována polem voxelů. V práci je uveden postup trasování fragmentů ...
 • Hydraulický čistící stroj 

  Lužný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického čistícího stroje česlí pro čistírnu odpadních vod. První část práce se zabývá rešerší způsobů odstraňování hrubých nečistot z přitékající vody k technologickým ...
 • Implementace součtového datového typu v C++ 

  Novák, Samuel Matyáš
  Práce se zaobírá problematikou implementace součtového datového typu v jazyce C++. Nejprve navrhuje vlastní abstrakce pro manipulaci s posloupnostmi hodnot a typů, které následně umožňují vyjadřovat komplexní operace ...
 • PHP Library for Graph Generation 

  Uyandiran, Ali Sarp
  The programming languages have always been a useful tool for sustainability and continuity of advancements in multilayered fields as like education and common industries. PHP is a widespread instrument which has an important ...
 • Příprava a vlastnosti dopovaných piezokeramických materiálů na bázi BaTiO3 

  Mařák, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou dopovaných piezokeramických materiálů na bázi BaTiO3 pomocí elektroforetické depozice. Jako dopantů bylo použito pět oxidů kovů vzácných zemin, tj. Er2O3, Dy2O3, Eu2O3, Tb407 a CeO2 ...
 • Modelování perfuzních křivek v dynamické magnetické rezonanci 

  Ochodnický, Erik
  Perfúzne zobrazovanie pomocou dynamickej MRI má veľmi široké uplatnenie v lekárskej praxi, pretože poskytuje informácie o perfúznej charakteristike sledovaného tkaniva. Pri využití klasickej rekonštrukcie platí, že z dôvodu ...
 • Fázové zobrazování pod difrakčním limitem 

  Nečesal, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí interferenčních zařízení pro výzkum měření fáze světla na mikro-strukturách a fáze plazmonů na nano-strukturách. V první kapitole je vybudován teoretický základ pro optiku a ...
 • Měření difuzně odrazných povrchů pomocí vírové topografické mikroskopie 

  Pola, Tomáš
  Diplomová práce popisuje novou metodu měření topografie difúzně odrazných povrchů. Zkoumaný povrch je měřen nepřímo pomocí lokalizace nanočástic na něm nanesených. Obraz každé z částic je na kameře zachycen v podobě ...
 • Sledování objektů v obrazech pořízených vysokorychlostní kamerou 

  Myška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním objektů v obrazech pořízených vysokorychlostní kamerou, u kterých hledáme jejich trajektorii a orientaci. Práce obsahuje základní matematickou teorii spojenou s tímto problémem a ...
 • Konfokální modul pro koherencí řízený holografický mikroskop 

  Kubátová, Eva
  Koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM) byl vyvinut na VUT v Brně pro kvantitativní fázové zobrazování živých buněk. V dnešní době dochází k vylepšování jeho zobrazovacích možností pomocí přídavných modulů. V ...
 • Optimalizace zásobníku tepla typu "packed bed" 

  Krist, Thomas
  Tato diplomová práce se zabývá tématem výměny tepla v zásobníku tepla typu ”packed bed”. Cílem je popsat přenos tepla v zásobníku tepla obsahující kamínky malých průměrů, skrz který proudí horký vzduch. Toto je modelováno ...
 • Optimalizace tvaru mazací mezery hydrodynamického ložiska s využitím umělých neuronových sítí 

  Kukla, Lukáš
  Práce se zabývá popisem hlavních částí turbodmychadla a vysvětlením pojmu optimalizace. Dále se práce zabývá popisem proudění skutečných kapalin a mazání u hydrodynamického ložiska. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu, ...
 • Lieovy grupy a jejich fyzikální aplikace 

  Kunz, Daniel
  Diplomová práce objasňuje pojmy Lieova grupa a Lieova algebra a jejich aplikace na fyzikálních problémech. Abychom mohli vykonstruovat Lieovy grupy a algebry je zapotřebí definovat pár základních pojmů jako je topologická ...
 • Geometrické struktury a objekty z hlediska aplikací v mechanice 

  Ambrozková, Anna
  Diplomová práce se vztahuje na mechaniku kontinua a její provázání s vybranými směry moderní diferenciální geometrie, které se zabývají geometrickými strukturami a objekty. Jedná se především o tensory, bandly, variety a ...