Show simple item record

Practical comparison of pressure vessels design approaches within ČSN EN 13445

dc.contributor.advisorLošák, Pavelcs
dc.contributor.authorProcházka, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-07-15T06:59:34Z
dc.date.available2020-07-15T06:59:34Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKA, T. Praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob v rámci ČSN EN 13445 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125213cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191872
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob podle normy ČSN EN 13445. Cílem bylo navrhnout zařízení pomocí různých přístupů popsaných v evropské normě a porovnat je. Pro návrh byl zvolen průmyslový kapalinový filtr, který slouží jako první stupeň filtrace ve spalovně. V první části práce je seznámení s jednotlivými metodami návrhu na základě analýzy (DBA), včetně popisu podmínek plasticity a typů konečných prvků. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v praktické části. Praktická část se skládá z návrhů zadaného zařízení podle různých přístupů a metod. Prvním přístupem návrhu je návrh na základě vzorců (DBF), který se provedl v programu Visual Vessel Design. Druhým přístupem je DBA. Tento způsob návrhu lze podle evropské normy realizovat dvěma metodami, buď metodou kategorizace napětí nebo tzv. přímým způsobem. V rámci této práce byly provedeny obě metody. Napěťové analýzy se realizovaly v programech ANSYS Workbench a NozzlePRO. V závěru práce je porovnání použitých přístupů a výsledných hodnot návrhu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a practical comparison of pressure vessels design approaches within ČSN EN 13445. The thesis aimed to design the device using various approaches described in the European Standard and compare them. For the design was chosen a liquid filter, which works as the first stage of the filtration system in a waste-to-energy plant. In the first part of the thesis is introduced to different routes of design by analysis (DBA), including a description of plasticity conditions and finite element types. These theoretical knowledge are applied in the practical part. The practical part consists of designs of the pressure vessel according to different approaches and methods. The first approach is a design by formulae (DBF), which was done in software Visual Vessel Design. The second approach is DBA. This method of design can be realized according to the European Standard by two routes, either by Method base on the stress categories or so-called Direct Route. Both routes were performed in this work. Stress analyzes were made in programs ANSYS Workbench and NozzlePRO. At the end of the thesis, there is a comparison of used approaches and the resulting values of the design.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttlaková nádobacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectANSYS Workbenchcs
dc.subjectmetoda kategorizace napětícs
dc.subjectpřímý způsobcs
dc.subjectNozzlePROcs
dc.subjectpressure vesselen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectANSYS Workbenchen
dc.subjectMethod base on the stress categoriesen
dc.subjectDirect Routeen
dc.subjectNozzlePROen
dc.titlePraktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob v rámci ČSN EN 13445cs
dc.title.alternativePractical comparison of pressure vessels design approaches within ČSN EN 13445en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:28cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125213en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:13:26en
sync.item.modts2021.11.12 22:17:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePernica, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen) Ing. Dušan Hrabec, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (člen)cs
but.defence1. Student prezentoval svoji diplomovou práci. Prezentace obsahovala následující body: - cíle diplomové práce - motivace - přístupy návrhu podle ČSN - zadání výpočtu - výpočet vnějšího zatížení - DBF - Návrh podle vzorců - DBA - Metoda kategorizace napětí - Kategorizace napětí - porovnání výsledků - Kategorizace napětí - rozdíly - DBA - přímá metoda - hrdla - Linearizace deformace - Závěrečné zhodnocení 2. Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta. - Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 3. Členové komise položili dotazy k diplomové práci: - Dotaz na manipulaci s pevnými body. Kde konkrétně byly umístěny? V jakých směrech byly zafixovány? Student uspokojivě odpověděl na dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record