• Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Hlavačková, Karolína
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace analyzovaného podniku, pomocí metod finanční analýzy za období 2014-2018, s cílem vytvoření návrhů na její zlepšení. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Kubíková, Natálie
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2014–2018. První část bakalářské práce je zaměřena na teorii, která vysvětluje pojem finanční analýza, její metody a postupy. Praktická ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Černoušková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů ve společnosti Czech Craft Beers a.s. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je přesunutí skladových prostor a zavedení evidence vratných obalů. ...
 • Marketingový výzkum 

  Adam, František
  Bakalářská práce se zaměřuje na míru spokojenosti klienta s nabízeným produk-tem v oblasti zdravotnictví.Práce obsahuje teoretickou část, kde popíšu pojmy, které se zaměřením práce souvisí. V další části budou provedeny ...
 • Návrh projektu rozšíření výrobních prostor 

  Konečná, Adéla
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout projekt rozšíření výrobních prostor s využitím vhodné metodiky projektového řízení pro firmu COMPEX, spol. s r. o. V teoretické části jsou definovány stěžejní pojmy projektového ...
 • Návrh změn marketingového mixu vybrané společnosti 

  Nykel, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nabízených služeb a produktů ubytovacího a rekreačního střediska Heroltická s.r.o. Na základě získaných poznatků o firmě a za pomoci průzkumu dotazníkového šetření vyplněného klienty ...
 • Odlišnosti v chování cílových skupin zákazníků a jejich zohlednění v marketingové komunikaci 

  Trnková, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou rôznorodosti a odlišnosti správania zákazníkov na slovenskom a českom trhu a aplikuje teoretické poznatky na konkrétnu automobilovú spoločnosť. Na základe výskumnej metódy, a ...
 • Marketingový mix vybraného podniku 

  Vozák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingového mixu vybrané společnosti. Na základě provedených analýz budou navrhnuta vlastní doporučení na jeho zlepšení. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první ...
 • Marketingový výzkum 

  Vidlička, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na nedostatky v používání marketingových nástrojů a reklamních komunikačních kanálů v oblasti poskytování služeb. Práce blíže specifikuje problematiku využití marketingových nástrojů v dané ...
 • Marketingový výzkum 

  Šmerda, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti GFS s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které jsou obsaženy v analytické ...
 • Měření a zhodnocení výkonnosti podniku 

  Malina, Ľubomír
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie výkonnosti vybranej spoločnosti v období rokov 2014-2018 pomocou nástrojov finančnej analýzy a návrh opatrení na jej zlepšenie. Práca sa skladá z troch hlavných častí. V prvej ...
 • Automatická tvorba dokumentace prostřednictvím parametrizace produktu 

  Slechan, Martin
  Tato bakalářská práce řešila implementaci automatického generování dokumentů pomocí parametrizace modelu produktu. Po teoretické a analytické části následuje návrh na optimalizaci procesu, kde se sledovalo, jaké pozitivní ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Pohl, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh zlepšení procesního řízení ve vybraném stavebním podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na teoretické pojmy. Další část obsahuje představení vybrané ...
 • Návrh systému zásobování nové haly 

  Ťopková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zásobování nové haly společnosti IMI Precision Engineering. První část se zaměřuje na teoretická východiska dané problematiky. Druhá část, kterou je analýza současného stavu, definuje ...
 • Návrh procesu pro kooperaci 

  Miterko, Ondřej
  Bakalářská práce se věnuje problematice procesu kooperace odběratele s více než dvaceti dodavateli. Předmětem práce je analýza dodavatelského řetězce dodavatelů kooperací a dále analýza kooperací samotných. Analýza je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Fialová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému a následným návrhem změn. Problematika je řešena charakteristikou analytických metod a jednotlivých pojmů, které souvisejí s informačními systémy. Práce zahrnuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vidlářová, Monika
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problémov v informačných systémoch zvolenej spoločnosti. Snaží sa podať ucelenú informáciu o tejto problematike. Skúma najmä ich efektívnosť. Práca obsahuje teoretické východiská pre ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Valová, Iveta
  Cieľom tejto bakalárskej práce je posúdenie informačného systému vo vybranej spoločnosti a zároveň jej procesov v oddelení logistiky. Na základe teoretických poznatkov je vypracovaná analýza, vďaka ktorej získame výsledky. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Bendíková, Tatiana
  Bakalárska práca analyzuje súčasný stav využívaného informačného systému od spoločnosti NeoHealth s.r.o. v zdravotníckom neštátnom zariadení v Stupave. Prvá časť obsahuje teoretické informácie z oblasti informačných systémov ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Cesnárik, Marcel
  Predmetom tejto bakalárskej práce je previesť analýzu informačného systému spoločnosti IMC Slovakia s.r.o., ktorá pôsobí na strojárenskom trhu. Na základe analýzy súčasného stavu informačného systému budú navrhnuté zmeny, ...