Now showing items 21-40 of 340

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mareček, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu vybrané konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace a srovnání s konkurenční ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Hánová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část práce se věnuje objasnění základních pojmů pracovněprávních vztahů z hlediska právního, účetního, ...
 • Měření a zhodnocení výkonnosti podniku 

  Malina, Ľubomír
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie výkonnosti vybranej spoločnosti v období rokov 2014-2018 pomocou nástrojov finančnej analýzy a návrh opatrení na jej zlepšenie. Práca sa skladá z troch hlavných častí. V prvej ...
 • Podnikatelský záměr - založení akvaristické prodejny 

  Hökl, Matyáš
  Předmětem bakalářské práce je založení akvaristické prodejny ve městě Brně. V teoretické části budou představeny základní pojmy jako je podnik, podnikatel, SWOT analýza, situační analýza nebo struktura podnikatelského ...
 • Řízení odpovědnostních středisek a jejich následný reporting 

  Petřík, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení odpovědnostních středisek a jejich následný reporting. V teoretické části je popsáno manažerské účetnictví, druhy odpovědnostních středisek a motivace v odpovědnostním řízení. Analytická ...
 • Analýza pořízení bytové jednotky a daňové dopady 

  Franc, Štěpán
  Předmětem této bakalářské práce je analýza pořízení bytové jednotky a hlediska daňových dopadů. Popisuje způsoby pořízení bytových jednotek a vysvětluje daňové pojmy související s pořízením. Praktická část obsahuje modely ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii 

  Nedoma, Marek
  Bakalářská práce porovnává zdaňování příjmů fyzických osob v České Republice a ve Velké Británii. V teoretické části práce jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, které s touto problematikou souvisejí. V následující části ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Compelová, Natália
  Bakalárska práca používa metódy projektového managementu v praxi, konkrétne na projektoch z participatívneho rozpočtu mesta Brna. Úvodná časť je venovaná teoretickým východiskám, ktoré sú následne využité v návrhovej časti. ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Oskorip, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti. Hlavní důraz je kladen na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy jsou společnosti navržena opatření ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Šohajová, Kristýna
  Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat návrh opatření expanze značky Ideální nájemce na nový trh s důrazem na posílení konkurenceschopnosti značky na trhu. Teoretická část zahrnuje teoretická východiska, která vycházejí ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Klíčníková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. Nejprve jsou položeny teoretické základy, na kterych práce stojí. Následně je pak provedena samotná analyza ...
 • Komparace aktuálních penzijních systému České a Slovenské Republiky 

  Koláčný, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je porovnání aktuálních penzijních systému České republiky a Slovenské republiky a následně jejich komplexní zhodnocení. Z důvodu neustále se zhoršujícího demografického rozložení je nevyhnutelná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Marcinov, David
  Předkládaná bakalářská práce zkoumá a hodnotí finanční situaci výrobního podniku prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a posléze se snaží navrhnout opatření, která povedou k zefektivnění rozhodování managementu ...
 • Podnikatelský záměr založení nové společnosti 

  Baumrukrová, Eliška
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové společnosti, která bude realizovat výuku cizích jazyků. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody a teoretické poznatky potřebné pro ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Hlavoňová, Barbora
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví společnosti DAJAN spol. s.r.o. v období 2014–2018 a na návrhy jejího zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou část, sloužící k objasnění základních pojmů a ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Matúšová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. na základě účetních dat v letech 2014 – 2018. V první část práce vysvětluje teoretická východiska, ve kterých ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Skuhravý, Kevin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování systému pro odměňování zaměstnanců jak teoreticky, tak i prakticky v rohatecké firmě jménem DELTA METAL s.r.o. Teoretická část obsahuje základní informace z této oblasti, ...
 • Inovace v České republice a Ruské federaci 

  Memekh, Darya
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním inovativních aktivit zemí České republiky a Ruské federace. První část práce je představuje teoretické východisko o inovacích. Druhou část práce představuje analýza informací o ...
 • Podnikatelský plán 

  Kalás, Jakub
  Bakalárska práca je tvorená s cieľom zhotoviť podnikateľský plán, ktorého predmetom je založenie spoločnosti pôsobiacej vo výrobno-obchodnej sfére. Práca definuje základné, ale aj širšie skutočnosti a okolnosti vzniku ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Pavlišová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů ve vybrané obchodní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají pracovněprávních vztahů z hlediska právního, daňového a ...