Now showing items 1-20 of 340

 • Optimalizace výroby přesných bezešvých trubek 

  Mikula, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov bezšvíkových rúr vo výrobnom podniku Železiarne Podbrezová a.s. Práca obsahuje predstavenie firmy a analýzu súčasného stavu výrobných procesov v prevádzkarni ...
 • Optimalizace výrobních procesů ve vybrané části výroby 

  Žišková, Kristína
  V bakalárskej práci som sa zamerala na optimalizáciu výrobných procesov vo firme FORTISCHEM, a. s., ktorá je zameraná na chemickú výrobu. Optimalizáciu som realizovala pre viaceré výroby dokopy, na reaktoroch A, B, C, D, ...
 • Návrh metodiky stanovení výkonových norem na výrobní lince 

  Adamovič, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výrobnej linky v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. a následným návrhom optimalizácie pomocou metódy MTM. Na úvod máme vymedzené ciele, ktorých sa snažíme dosiahnuť. Nasledujú ...
 • Podpora prodeje a reklama minipivovaru 

  Králová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. se zaměřením na oblast podpory prodeje a reklamy. Teoretická část pojednává o marketingu, marketingové komunikaci a ...
 • Návrh na využití technologie virtuální reality v marketingu společnosti 

  Šmerda, David
  Tato bakalářská práce popisuje současný nástup technologie virtuální reality (VR) a možná využití této technologie v marketingu společnosti. Využití této technologie budu aplikovat ve společnosti PTÁČEK - velkoobchod a. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kučerová, Petra
  Téma mojí bakalářské práce se nazývá zhodnocení finanční situace společnosti Alca plast, s.r.o. v letech 2014–2018. K provedení finanční analýzy byly využity vybrané finanční ukazatele a jejich pojmy jsou vysvětleny v ...
 • Marketingový mix podniku 

  Pospíšil, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem společnosti Tiskárna Pospíšil. Předmětem této práce je analyzovat současný stav společnosti z hlediska marketingového mixu a vytvořit si vlastní návrhy na zlepšení. ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Machová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní korporaci. Zaměřuje se především na pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti a opravné položky, které se k nim vytváří. Teoretická část popisuje ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovaříková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh procesního řízení ve výrobním podniku. Teoretická část obsahuje poznatky související s danou problematikou. V další části je představen podnik LD Seating s.r.o., který se zaměřuje na ...
 • Návrh oceňování zásob ve vybraném podniku 

  Mikulová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá pojmem zásoby a různými metodami jejich ocenění. Zaměřuje se především na oceňování úbytků zásob, ke kterým lze využít metody vážených aritmetických průměrů, FIFO a pevná skladová cena. Snaží se ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Nečas, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti TENZA cast, a.s. v letech 2014–2018. V teoretické části práce jsou definovány jednotlivé pojmy, metody, ukazatele a vzorce. V analytické části je ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Janková, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace za období let 2014 – 2018. V úvodu jsou na základě literárních pramenů vysvětleny pojem, východiska i metody finanční analýzy. ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Smolík, Filip
  Bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro účel soukromé Veterinární ordinace Protivín. Ordinace poskytuje diagnostiku a terapii pro menší a středně velká zvířata. Bakalářská práce dokumentuje ...
 • Vizuální editor workflow pro platformu GPC 

  Havelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování podnikových procesů a aplikací zjištěných poznatků při modelování workflow. Účelem práce je vytvořit a implementovat editor BPMN diagramů. Tento editor bude zařazený ...
 • ZHODNOCENÍ DOPADU PROCESNÍ INOVACE V OBLASTI ODBYTU U SPOLEČNOSTI BEDNAR FMT S.R.O. 

  Bartošek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení dopadu procesní inovace v oblasti odbytu u společnosti Bednar FMT s.r.o. v letech 2014–2018. Teoretická část definuje konkrétní pojmy vztahující se k procesní inovaci a také ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tichý, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza informačního systému firmy a následné navrhnutí změn, které by jeho fungování zefektivnily. Systém je využíván firmou se zaměřením na automatické svařovací roboty a kompletaci ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Koukal, Martin
  Tématem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Johnny servis, s.r.o. v období 2014-2018. V první části této práce jsou vysvětleny teoretické pojmy, které jsou spojené s finanční analýzou. V další ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

  Bartel, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti podniku Lesy České republiky s. p., v letech 2015-2018. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části je vymezena charakteristika finanční ...
 • Ekonomické aspekty inovace v obchodní korporaci Electro world s.r.o. 

  Němec, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomické aspekty inovace ve vybraném podniku. Specifikuje, co je to inovace a srovnává teoretické poznatky s reálnou firmou. V práci je obsažena analýza PESTLE, Porterův model pěti ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Špaček, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr optimálního financování dlouhodobého hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány možnosti financování a analýzy použité k hodnocení současného stavu vybrané společnosti. V ...