Now showing items 1-20 of 340

 • Podnikatelský záměr - založení akvaristické prodejny 

  Hökl, Matyáš
  Předmětem bakalářské práce je založení akvaristické prodejny ve městě Brně. V teoretické části budou představeny základní pojmy jako je podnik, podnikatel, SWOT analýza, situační analýza nebo struktura podnikatelského ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Horák, Roman
  Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky v podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu odlitků z litin, slitin hliníku a slitin mědi. Dále vlastní specializovaná ...
 • Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku 

  Fischer, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem štíhlé montážní linky ve vybraném podniku, konkrétně Slovácké strojírny, a.s., závod 9 v Zábřehu. V analytické části se bakalářská práce zaměřuje na rozbor současného stavu, přibližuje fungování ...
 • Studie řízení výrobního procesu při použití produktů IT 

  Janovský, Ondřej
  Tato práce se zabývá studií řízení podniku, zabývajícího se převážně zakázkovou strojírenskou výrobou. Součástí práce je také analýza sloužící k odhalení nedostatků. Na základě těchto nedostatků jsou stanovena kritéria a ...
 • Marketingový výzkum 

  Adam, František
  Bakalářská práce se zaměřuje na míru spokojenosti klienta s nabízeným produk-tem v oblasti zdravotnictví.Práce obsahuje teoretickou část, kde popíšu pojmy, které se zaměřením práce souvisí. V další části budou provedeny ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Vinkler, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na analýzu nynější situace marketingového mixu společnosti Prograin ZIA, s.r.o. a následně na návrhy pro upravení, respektive zdokonalení marketingového mixu. Teoretická část práce se zabývá marketingem, ...
 • Marketingový mix vybraného podniku 

  Vozák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingového mixu vybrané společnosti. Na základě provedených analýz budou navrhnuta vlastní doporučení na jeho zlepšení. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první ...
 • Návrh expedičního skladu 

  Hlavatý, Pavel
  Bakalářská práce se zabyvá projektem tykající se zefektivnění a zlepšení podmínek v současném expedičním skladu. Teoretická část definuje základní pojmy skladování a řízení zásob. V analytické části je vypočítána skladová ...
 • Marketingový mix rodinného bistra 

  Černochová, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje vypracování marketingového mixu pro založení nového rodinného bistra. V první části jsou popsána teoretická východiska, která souvisí především obecně s marketingem a marketingovým mixem. V další ...
 • Zpracování odpadů ve strojírenském podniku 

  Bečvář, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem zpracování odpadu ve vybrané společnosti. Na základě analýzy současného stavu definuje několik scénářů řešení, které řeší různé slabiny současného stavu procesu. Dále je dle vyčíslení ...
 • Environmentální řízení podniku VÍNO NATURAL Domin & Kušický 

  Fehér, Tibor
  Bakalářská práce je zaměřená na environmentální řízení systému ve vybraný společnosti. Firma využívá HACCP jako jediný systém na řízení rizik a ochranu vůči nim. V analýze popíšu a zhodnotím ekonomické stránky společnosti. ...
 • Zlepšení marketingového mixu obchodu s nábytkem 

  Jančar, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu podniku. Ve své práci se budu zabývat analýzou aktuálního stavu firmy, zjištěním nedostatků a následným návrhem nového řešení marketingového mixu a zlepšení. ...
 • Inovace výrobku s využitím CAE a aditivní výroby 

  Bočková, Pavla
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci inovovaného tvaru upínacího mechanizmu jednoruční činky. Model upínacího mechanizmu i ostatní části činky jsou vymodelovány pomocí parametrického modeláře SolidWorks. ...
 • Návrh změny organizační struktury malého podniku 

  Koukalová, Veronika
  Předkládaná práce se zabývá organizační strukturou vybraného podniku. Navržena je tak, aby účinně reflektovala jeho současné potřeby. Návrh změn je realizován na základě analýzy stávajícího stavu zkoumané podnikové oblasti, ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Černoušková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů ve společnosti Czech Craft Beers a.s. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je přesunutí skladových prostor a zavedení evidence vratných obalů. ...
 • Marketingový plán pro zvýšení objemu prodeje jízdních kol v zimním období 

  Hutník, Jakub
  Bakalárska práca sa zaoberá vyhotovením marketingového plánu pre budúce zimné obdobie v podniku Cyklo Cibulka. V prvej časti sa bližšie pozrieme na teoretické portfólio práce, ktoré je potrebné k vyhotoveniu marketingového ...
 • Návrh projektu rozšíření výrobních prostor 

  Konečná, Adéla
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout projekt rozšíření výrobních prostor s využitím vhodné metodiky projektového řízení pro firmu COMPEX, spol. s r. o. V teoretické části jsou definovány stěžejní pojmy projektového ...
 • Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací montážní linky zubových čerpadel. Bakalářská práce obsahuje návrh změn na této montážní lince za účelem vyvážení linky a optimálnímu vytížení operátorů na lince. Pro řešení ...
 • Podnikatelský záměr - založení Sport baru 

  Ráček, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměr pro založení Sport baru v Prostějově. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů, díky jejich znalostem byla vypracována praktická část. ...
 • Podnikatelský záměr-zřízení minipivovaru 

  Koplík, Vojtěch
  Tato práce je zaměřená na vytvoření podkladu pro rozhodnutí o realizaci podnikatelského záměru- zřízení minipivovaru. Práce je rozdělena do tří částí v první části jsou popsány teoretické teoretické postupy a východiska, ...