Now showing items 1-20 of 134

 • Využití Nix/NixOps pro průběžnou integraci a nasazení software při vývoji 

  Vlk, Tomáš
  Tato práce se zabývá uplatněním funkcionálního balíčkovacího systému Nix a jeho ekosystému (NixOS, NixOps) pro CI/CD při agilním vývoji. Při použití těchto technologií jsou problémy způsobené odlišným prostředím prakticky ...
 • Vylepšení Adversariální Klasifikace v Behaviorální Analýze Síťové Komunikace Určené pro Detekci Cílených Útoků 

  Sedlo, Ondřej
  V této práci se zabýváme vylepšením systémů pro odhalení síťových průniků. Konkrétně se zaměřujeme na behaviorální analýzu, která využívá data extrahovaná z jednotlivých síťových spojení. Tyto informace využívá popsaný ...
 • Pokročilá evaluace úrovně privátnosti v sociálních sítích 

  Januš, Filip
  V dnešní době stále přetrvává trend přesunu mezilidské komunikace do online prostředí. A to díky sociálním sítím a jejich službám. S tímto faktem souvisí i rostoucí počet uživatelů sociálních sítí. Mnoho uživatelů ovšem ...
 • Interpret Petriho sítí 

  Blažek, Tomáš
  Tato práce se zabývá konceptem formalismu Petriho sítí, který umožňuje zkoumat dynamické chování paralelních a nedeterministických systémů. Dále se práce zabývá jeho variantou Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN), ...
 • Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi 

  Neužil, Antonín
  Tato práce pojednává o vývoji a použití grafického editoru objektově orientovaných Petriho sítích implementovaných v jazyce PNtalk. Nejprve jsou zde popsány Petriho sítě rozšiřující se s postupem času. Navazuje na ně popis ...
 • Vizualizace parametrů mnohakanálového zvukového systému v internetovém prohlížeči 

  Lach, Martin
  Tato práce se zabývá systémem na zpracování audia od firmy Audified. Tento vestavěný systém obsahuje Arm procesor, na kterém běží operační systém Linux. V současné době je ovládání parametrů (fantom, gain) komplikované - ...
 • Vyhledávání zájmových objektů ve videu 

  Iakymets, Bohdan
  Práce se zaměřuje na vytvoření mobilní aplikace, která bude pomáhat návštěvníkům galerií a muzeí snadněji obdržet informace o zajímavém objektu výtvarného umění. Aplikace zahrnuje práci s rozšířenou realitou. Mobilní ...
 • Efektivní techniky pro měření výkonu programů 

  Pavela, Jiří
  Tato práce představuje optimalizační techniky zaměřené na proces sběru výkonnostních dat v rámci výkonnostní analýzy a profilování programů v nástroji Perun.   Rozšíření architektury a implementace těchto nových optimalizačních ...
 • Rozvoj instrumentace programu při překladu 

  Ševčík, Václav
  Diplomová práce se věnuje vytvoření nástroje pro instrumentaci programu během překladu v LLVM překladači. Nástroj umožňuje instrumentovat přístupy do paměti a funkce. Instrumentace byla realizována pomocí přidání průchodu ...
 • Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí 

  Piňos, Michal
  Cílem této práce je návrh a implementace programu pro automatizovaný návrh konvolučních neuronových sítí (CNN) s využitím evolučních výpočetních technik. Z praktického hlediska tento přístup redukuje potřebu lidského faktoru ...
 • Útok hrubou silou na přístupový systém s pomocí syntetických otisků prstů 

  Polehňa, Dominik
  Práce se zabývá odolností porovnávacího algoritmu VeriFinger vůči syntetickým otiskům. V práci jsou postupně rozebrány základy otisků prstů, porovnávacích algoritmů a generátorů syntetických otisků. Celkově byly navrženy ...
 • Využití řečových technologií při výuce výslovnosti cizích jazyků 

  Barotová, Štěpánka
  Tato diplomová práce pojednává o využití algoritmu Dynamic Time Warping (DTW) pro automatické hodnocení výslovnosti anglického jazyka. Práce se zaměřuje na vylepšení již existující aplikace pro výuku výslovnosti, a to ve ...
 • Rekonstrukce poškozené části otisku prstů s využitím neuronových sítí 

  Halinár, Michael
  Táto práca sa zaoberá problematikou rekonštrukcie odtlačkov prstov pričom kladie dôraz na použitie neurónových sietí. Najprv je analyzovaná štruktúra odtlačku prstu, nasleduje popis možností, ktorými sa dá zvyšovať kvalita ...
 • Počítání vozidel v statickém obraze 

  Zemánek, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na problém počítání vozidel v statickém obraze bez znalosti geometrických vlastností scény. V rámci řešení bylo implementováno a natrénováno 5 architektur konvolučních neuronových sítí. Také byl ...
 • Generátor síťového provozu pro testování klasifikačních algoritmů 

  Janeček, David
  Pokrok při zdokonalování klasifikačních algoritmů je zpomalován nedostatkem dat potřebných pro testování. Reálná data je obtížné získat z důvodu bezpečnosti a ochrany citlivých informací. Existují však generátory syntetických ...
 • Non-Parallel Voice Conversion 

  Brukner, Jan
  Cílem konverze hlasu (voice conversion, VC) je převést hlas zdrojového řečníka na hlas cílového řečníka. Technika je populární je u vtipných internetových videí, ale má také řadu seriózních využití, jako je dabování ...
 • Vestavěná řídicí jednotka pro ovládání laboratorního zařízení 

  Voda, Zbyšek
  Tato práce se zabývá návrhem modulárního řídicího systému pro zařízení Golem používaného pro výzkum léků. Toho je docíleno rozdělením systému do modulů, komunikujících po CAN sběrnici, které mají přesně danou oblast, jež ...
 • Evoluční návrh ultrazvukových operačních plánů 

  Chlebík, Jakub
  Tato práce se zabývá studiem vybraných evolučních systémů pro jejich použití při návrhu plánu pro ultrazvukové operace. Tyto algoritmy statisticky analyzuje a dle vhodných kritérií je experimentálně srovnává a diskutuje ...
 • Detekce a rozpoznání zbraně ve scéně 

  Stuchlík, David
  Cílem diplomové práce je návrh algoritmu pro detekci a rozpoznání typu zbraně v obrázku. V textu práce jsou nejprve stručně představeny existující metody a techniky detekce různých objektů, primárně jsou však metody zaměřeny ...
 • Techniky klasifikace proteinů 

  Dekrét, Lukáš
  Hlavným cieľom klasifikácie proteínov do rodín je pochopiť štruktúrne, funkčné a evolučné vzťahy medzi jednotlivými proteínmi, ktoré nie sú jednoducho odvoditeľné z dostupných dát. Keďže štruktúra a funkcia proteínov spolu ...