Now showing items 1-20 of 134

 • Pokročilá evaluace úrovně privátnosti v sociálních sítích 

  Januš, Filip
  V dnešní době stále přetrvává trend přesunu mezilidské komunikace do online prostředí. A to díky sociálním sítím a jejich službám. S tímto faktem souvisí i rostoucí počet uživatelů sociálních sítí. Mnoho uživatelů ovšem ...
 • Útok hrubou silou na přístupový systém s pomocí syntetických otisků prstů 

  Polehňa, Dominik
  Práce se zabývá odolností porovnávacího algoritmu VeriFinger vůči syntetickým otiskům. V práci jsou postupně rozebrány základy otisků prstů, porovnávacích algoritmů a generátorů syntetických otisků. Celkově byly navrženy ...
 • Interpret Petriho sítí 

  Blažek, Tomáš
  Tato práce se zabývá konceptem formalismu Petriho sítí, který umožňuje zkoumat dynamické chování paralelních a nedeterministických systémů. Dále se práce zabývá jeho variantou Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN), ...
 • Využití řečových technologií při výuce výslovnosti cizích jazyků 

  Barotová, Štěpánka
  Tato diplomová práce pojednává o využití algoritmu Dynamic Time Warping (DTW) pro automatické hodnocení výslovnosti anglického jazyka. Práce se zaměřuje na vylepšení již existující aplikace pro výuku výslovnosti, a to ve ...
 • Rekonstrukce poškozené části otisku prstů s využitím neuronových sítí 

  Halinár, Michael
  Táto práca sa zaoberá problematikou rekonštrukcie odtlačkov prstov pričom kladie dôraz na použitie neurónových sietí. Najprv je analyzovaná štruktúra odtlačku prstu, nasleduje popis možností, ktorými sa dá zvyšovať kvalita ...
 • Počítání vozidel v statickém obraze 

  Zemánek, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na problém počítání vozidel v statickém obraze bez znalosti geometrických vlastností scény. V rámci řešení bylo implementováno a natrénováno 5 architektur konvolučních neuronových sítí. Také byl ...
 • Generátor síťového provozu pro testování klasifikačních algoritmů 

  Janeček, David
  Pokrok při zdokonalování klasifikačních algoritmů je zpomalován nedostatkem dat potřebných pro testování. Reálná data je obtížné získat z důvodu bezpečnosti a ochrany citlivých informací. Existují však generátory syntetických ...
 • Non-Parallel Voice Conversion 

  Brukner, Jan
  Cílem konverze hlasu (voice conversion, VC) je převést hlas zdrojového řečníka na hlas cílového řečníka. Technika je populární je u vtipných internetových videí, ale má také řadu seriózních využití, jako je dabování ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Knihovna pro řízení datové synchronizace v prostředí aplikací Apple 

  Klembara, Filip
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať knižnicu pre zaistenie synchronizácie dát medzi viacerými klientskými zariadeniami v kontexte ekosystému jednej aplikácie podporujúcej operačný systém iOS, iPadOS alebo MacOS. ...
 • IoT systém pro domácnost 

  Kovařík, Viktor
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se a sumarizovat základní informace o IoT systémech, jaké protokoly se používají a zaměřit se na technologii Google Home. V první části práce jsou popsány jednotlivé části systému ...
 • Nástroj pro detekci a opravu snímků nemocemi poškozených sítnic oka 

  Jochlík, Jakub
  Ztráta či poškození zraku může mít velký dopad na kvalitu života člověka. Mezi nejčastější nemoci způsobující poškození či ztrátu zraku patří diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace, jejichž průběhu ...
 • Prostředí pro testování zařízení umožňujících ochranu před DoS útoky 

  Tran, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšiřitelného prostředí a nezbytné sady testů pro testování zařízení DDoS Protector z pohledu funkce i výkonnosti. Sdružení CESNET vyvíjí zařízení DDoS Protector pro ochranu ...
 • Klasifikace obrazů planktonu s proměnlivou velikosti pomocí konvoluční neuronové sítě 

  Bureš, Jaroslav
  Tato práce pojednává o technikách automatické analýzy obrazu založené na konvolučních neuronových sítích (CNN), zaměřených na klasifikaci planktonu. V oblasti studování planktonu panuje velká diverzita v jeho tvarech a ...
 • Fuzz testování REST API 

  Segedy, Patrik
  Táto práca sa zaoberá fuzz testovaním REST API. Po prezentovaní prehľadu techník používaných pri fuzz testovaní a posúdení aktuálnych nástrojov a výskumu zameraného na REST API fuzz testovanie, sme pristúpili k návrhu a ...
 • Systém pro automatické filtrování testů 

  Lysoněk, Milan
  Cílem této práce je vytvořit systém, který je schopný automaticky určit množinu testů, které mají být spuštěny, když dojde v ComplianceAsCode projektu ke změně. Navržená metoda vybírá množinu testů na základě statické ...
 • Analýza recenzí výrobků 

  Klocok, Andrej
  Zákazníci internetových obchodov generujú obrovské množstvo informácii o službách a produktoch pomocou recenzií, ktoré sú dôležitým zdrojom spätnej väzby. Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením systému pre analýzu ...
 • Generování aplikací v TypeScriptu z popisu REST rozhraní 

  Lipjanec, Silvester
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja pre generovanie častí klientskych aplikácií v jazyku TypeScript z popisu REST rozhrania. Cieľom nástroja je automatické vygenerovanie kostry klientskej aplikácie ...
 • Klasifikace bakterií do taxonomických kategorií na základě vlastností 16s rRNA 

  Grešová, Katarína
  Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať nástroj, ktorý by bol schopný klasifikovať sekvencie génu 16S rRNA do taxonomických kategórií s využitím vlastností génu 16S rRNA. Vytvorený nástroj analyzuje všetky ...
 • Klasifikace vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu 

  Ondřej, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá extrakcí vztahů mezi pojmenovanými entitami v textu. V teoretické části práce je rozebrána problematika reprezentace přirozeného jazyka pro strojové zpracování. Následně jsou definovány dvě ...