Show simple item record

Properties of Inconel alloy coating on austenitic steel made by cold-spray technology after electron beam remelting

dc.contributor.advisorForet, Rudolfcs
dc.contributor.authorChlupová, Monikacs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:57Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationCHLUPOVÁ, M. Vlastnosti nástřiku slitinou Inconel na austenitickou ocel zhotoveného technologií kinetického naprašování po přetavení elektronovým paprskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125312cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192385
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá popisem vlastností vrstvy ze slitiny Inconel 718 nanesenou pomocí metody Cold spray na austenitickou ocel AISI 304 a následně přetavenou elektronovým paprskem. V první části je představena metoda Cold spray s jejími vlastnostmi, výhodami a nevýhodami a také je zde popsán princip přetavení vrstev elektronovým paprskem a další možné použití elektronového paprsku například při svařování, vrtání, tepelném zpracování atd. V druhé části práce je nejprve popsán materiál a metody použité pro přípravu a vyhodnocení vzorků a následně jsou zde vyhodnoceny získané výsledky. Je vyhodnocena pórovitost, mikrostruktura a mikrotvrdost vrstev nanesených pomocí metody Cold spray a tyto vlastnosti jsou dále porovnány s vlastnostmi stejných vrstev přetavených elektronovým paprskem. Na závěr jsou výsledky pórovitosti vrstev nanesených metodou Cold spray diskutovány s odbornou literaturou a výsledky přetavení elektronovým paprskem jsou pouze detailně popsány, protože nebylo možné dohledat odbornou literaturu, jež by se tímto tématem zabývala. Rovněž jsou uvedeny návrhy dalších prací, které je nutno provést, aby bylo možné uvažo-vat o zavedení tohoto způsobu výroby vrstev do komerční sféry.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on description of the properties of a layer of Inconel 718 applied on austenitic steel AISI 304 by the Cold Spray and subsequently remelted by electron beam. The first part presents the Cold Spray with its properties, advantages and disadvantages, and also describes the principle of electron beam remelting and other possible uses of electron beam, for example welding, drilling, heat treatment etc. The second part describes the material and the methods used for the preparation and evaluation of the samples. There are evaluated the porosity, microstructure and microhardness of the layers applied by the Cold Spray and these properties are further compared with the properties of the same layers remelted by electron beam. In conclusion, the results of the porosity of the layers applied by the Cold Spray are discussed with the literature and the results of electron beam remelting are only partially described here, because it was not possible to find literature about this topic. There are also suggestions for further research of the properties of this layers, which is necessary to know before implementing this method of producing layers for commercial production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInconel 718cs
dc.subjectCold spraycs
dc.subjectpřetavení elektronovým paprskemcs
dc.subjectInconel 718en
dc.subjectCold sprayen
dc.subjectelectron beam remeltingen
dc.titleVlastnosti nástřiku slitinou Inconel na austenitickou ocel zhotoveného technologií kinetického naprašování po přetavení elektronovým paprskemcs
dc.title.alternativeProperties of Inconel alloy coating on austenitic steel made by cold-spray technology after electron beam remeltingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:40:13cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125312en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:20:40en
sync.item.modts2021.11.12 11:25:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘehořek, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen)cs
but.defence- vlastní obhajoba diplomové práce - posudek vedoucího - posudek oponenta - odpovědi na dotazy oponenta - otázky z komise : jaký je průměr elektronového paprsku a urychlovací napětí - zodpovězeno : porovitost - vztah plošné a objemové porovitosti vzorku - zodpovězeno : velikost částic použitých při nanášení vrtsvy - jakými metodami je možno velikost částic stanovit - zodpovězeno : určení směrodatné odchylky u statistického vyhodnocení výsledků experimentů - zodpovězeno částečně : proč má stříkaná vrstva tvrdost větší než po přetavení elektronovým paprskem - zodpověeno : dislokační hustota - co to je, výpočtový vztah - zodpoězeno částečně : anihilace dislokací - zodpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record