Show simple item record

An analysis of the influence of geometric variability of total hip endoprosthesis shank on stress-strain states in the hip joint

dc.contributor.advisorMarcián, Petrcs
dc.contributor.authorZýbal, Jancs
dc.date.accessioned2020-08-01T06:58:17Z
dc.date.available2020-08-01T06:58:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZÝBAL, J. Vliv geometrické variability dříků u existujících TEP kyčelního kloubu na deformačně - napěťové stavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124376cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193637
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá stanovením deformačně-napěťových (D-N) stavů kyčelního kloubu se zavedenou totální endoprotézou (TEP). Tyto D-N stavy byly následně porovnány pro čtyři různé varianty dříků. Byla provedena rešeršní studie literární zdrojů zaměřena na problematiku D-N analýzy kyčle pomocí metody konečných prvků. V práci jsou popsány základy anatomie kyčelního kloubu spolu s různými variantami TEP kyčelního kloubu. Pro řešení byla zvolena metoda výpočtového modelování pomocí metody konečných prvků. Řešení bylo provedeno v softwaru ANSYS. Pro každou variantu dříku byl vytvořen výpočtový model, který se skládá z dílčích modelů geometrie, materiálu, vazeb a zatížení. Analyzovány byly posuvy kyčle, kontaktní tlak mezi hlavicí a vložkou, napětí na dřících a přetvoření stehenní kosti. Hodnocení kostní tkáně femuru bylo provedeno na základě Frostovy hypotézy mechanostatu v sedmi Gruenových zónách.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with stress-strain analysis of hip joint after total hip replacement. These stress-strain states are compared between four variable stems. A research study of available literature is presented with the focus on finite element analysis of hip joints. Basics of hip's joint anatomy is described along with total endoprostheses' variants and properties. Computational modeling was chosen as a solution method using finite element analysis. The solution was executed using ANSYS software. For each stem there was created a computational model which consists of several submodels such as model of geometry, material, contacts and loading. The assesed variables were total hip displacement, contact pressure between the head and liner, stress on each stem and strain on femur. The evaluation of femur's bone tissue was accomplished on basis of Frost's mechanostat in seven Gruen zones.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttotální endoprotézacs
dc.subjectdříkcs
dc.subjectaloplastika kyčlecs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectdeformačně-napěťová analýzacs
dc.subjecttotal endoprosthesisen
dc.subjectstemen
dc.subjecthip replacementen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectstress and strain analysisen
dc.titleVliv geometrické variability dříků u existujících TEP kyčelního kloubu na deformačně - napěťové stavycs
dc.title.alternativeAn analysis of the influence of geometric variability of total hip endoprosthesis shank on stress-strain states in the hip jointen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-30cs
dcterms.modified2020-07-31-18:01:30cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124376en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.08.01 08:58:16en
sync.item.modts2020.08.01 08:15:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChamrad, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k diplomové práci: Jaké jste použil okrajové podmínky? Jakou variantu byste pro sebe zvolil, pokud byste byl o čtyřicet let starší? V čem je Vámi preferovaná varianta výhodnější oproti ostatním? Který mezní stav je rozhodující pro spolehlivost soustavy jako celku? Proč jste se daným tématem zabýval? Jsou dříky ve Vaší práci skutečně geometricky variabilní? Analyzoval jste zkrácené dříky? Po zodpovězení všech dotazů bylo vystoupení hodnoceno jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record