ISSN: 1805-1324 (print)
ISSN: 1805-1332 (online)
Vydává: Ústav matematiky FSI VUT v Brně
Šéfredaktor: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
Web: kvaternion.fme.vutbr.cz

Časopis vychází od roku 2012, dvakrát ročně.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Nelineární matematické modely proudění podzemní vody 

  Benedikt, Jiří; Girg, Petr; Kotrla, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Matematické modely proudění podzemní vody stojí na dvou základních vztazích, zákonu zachování a konstitutivním vztahu. Protože proudění v porézním prostředí je velmi komplexní jev, jsme ve většině případů odkázáni na získání ...
 • Trajektorie autonomních rovnic v rovině I. Lineární soustavy a rovnice 

  Franců, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Článek se zabývá trajektoriemi řešení autonomních soustav dvou lineárních obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu a jedné lineární rovnice druhého řádu. Za předpokladu existence a jednoznačnosti řešení jsou analyzovány ...
 • Geometrické algebry pro eukleidovskou geometrii 

  Návrat, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Na eukleidovskou geometrii se lze dívat jako na Kleinovu geometrii určenou Lieovou grupou eukleidovských transformací, a tu lze vidět jako podgrupu ortogonální grupy. Tento pohled pak umožňuje reprezentovat eukleidovské ...
 • Aplikácia časticových filtrov na merania multistatického radaru 

  Benko, Matej; Kulmon, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Tento článok sa zaoberá aplikáciou časticových filtrov (skrátene PF z angl. Particle Filters) na problematiku určovania polohy a rýchlosti cieťov systémom Multi-Static Primary Surveillance Radar (MSPSR). V článku je popísaný ...
 • Matematické kyvadlo a funkcionálna analýza 

  Čaputa, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Tento článok sa zaoberá existenciou (a prípadnou jednoznačnosťou) periodických riešení nelineárneho modelu matematického kyvadla so spojitou, nepárnou a periodickou pravou stranou. V článku je naznačené odvodenie diferenciálnej ...
 • Chemické reakce jako matematický důsledek 

  Pekař, Miloslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  V chemii je rychlost chemických reakcí charakterizována dvěma základními způsoby. Přímo s experimentálními daty jsou spojeny rychlosti reagování jednotlivých složek reagující směsi. Chemickým vhledem jsou složkové rychlosti ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  V článku sú riešené vybrané príklady súvisiace s Internetovou matematickou olympiádou pre študentov stredných škól. Prvý príklad je o výpočte objemu telesa, v druhom sa hťadajú rastúce funkcie s daným rozdielom, v treťom ...
 • Soutěž v matematickém modelování SCUDEM IV 2019 

  Opluštil, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Článek popisuje čtvrtý ročník mezinárodní soutěže v modelování pomocí diferenciálních rovnic SCUDEM IV 2019, kterého se účastnili studenti oboru Matematického inženýrství FSI VUT v Brně.
 • Stabilita a řízení dynamických systémů použitých při modelování pohybu letadla 

  Novák, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Tento článek seznamuje čtenáře se základy dynamiky letu a řízení tak, jak byly popsány v bakalářské práci autora. Málokteré moderní letadlo (nebo jiný stroj pohybující se ve vzduchu) se spoléhá pouze na vlastni (konstrukční) ...
 • Byl jsem u toho! aneb 50 let matematické teorie metody konečných prvků 

  Ženíšek, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Rozvoj a užití metody konečných prvků (MKP, the finite element method) byl spjat v inženýrských kruzích (hlavně v USA) s rozvojem a užitím výkonných samočinných počítačů. Proto začala být MKP rozvíjena až v polovině ...
 • Schurovo-Cohnovo kritérium a jeho alternativní vyjádření 

  Jánský, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  V článku jsou popsána kritéria popisující lokalizaci kořenů polynomu (obecného stupně s obecnými koeficienty) ve vymezených částech komplexní roviny se speciálním zaměřením na jednotkový kruh. Dále jsou zde rozebrány ...
 • Tverbergova věta 

  Chajda, Ivan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Před 50-ti lety dokázal H. Tverberg svou proslulou větu, která tvrdí, že pro danou množinu M bodů v eukleidovském prostoru E s jistou restrikcí na počet těchto bodů a na dimenzi E existuje rozklad množiny M takový, že ...
 • Matematické modely lineárních oscilátorů 

  Lovas, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  Tento článek se zabývá modelováním lineárních mechanických oscilátorůrů. Důraz je kladen na sestavení pohybové rovnice a její vyřešení. K sestavení rovnice je třeba základní znalost příslušných fyzikálních zákonů. V článku ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  V článku sú riešené tri vybrané príklady súvisiace s Internetovou matematickou olympiádou pre študentov stredných škôl. V prvej časti je rozobratý geometrický príklad o tetivových štvoruholníkoch. Druhá časť sa zaoberá ...
 • Určení termofyzikálních vlastností okují na oceli vysoké teploty 

  Ondruch, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Příspěvek seznamuje čtenáře s problematikou bakalářské práce rešené studentem oboru Matematické inženýrství na FSI VUT v Brně ve spolupráci s Laboratoří přenosu tepla a prouděni. Cílem textu je poukázat na využití matematického ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  V článku sú riešené štyri vybrané príklady z Internetovej matema tickej olympiády pre študentov stredných škôl. V prvom príklade sa rozhoduje o lineárnej závislosti vektorov daného tvaru, v druhom príklade sa hladá neznáma ...
 • Greenova věta a její aplikace 

  Mařík, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  V článku je diskutován vliv Greenovy věty mimo ryze matematické oblasti. Je zde zdůrazněn její význam při odvozování diferenciálních tvarů fyzikálních zákonů a dále je uvedena její role při vysvětlení funkce planimetru - ...
 • O křivkách a křivostech 

  Šilhan, Josef; Žádník, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Vyjádření křivostí křivek v eukleidovské rovině a prostoru je velice standardnim cvičenim z diferenciální geometrie. Ve výsledných vzorcích vztažených k obecné parametrizaci křivky Lze vidět obsah rovnoběžníku, příp. objemy ...
 • Spojité a diskrétní modely populační biologie 

  Ondrová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Článek se zabývá analýzou logistického modelu jednodruhové populace ve spojitém i diskrétním tvaru. U každého modelu je komentován rovnovážný stav, jeho stabilita a chování řešení při ruzných počátečních podmínkách. Clánek ...
 • Stefanův problém a jeho analytické řešení 

  René Kesler (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  Tento článek je vēnován analytickému rešení úloh vedení tepla s fázovou přeměnou, které jsou nazvány jako klasický Stefanuv problém. Nejprve je odvozena diferenciální rovnice vedení tepla a také je vytvořen matematický ...

View more