ISSN: 1805-1324 (print)
ISSN: 1805-1332 (online)
Vydává: Ústav matematiky FSI VUT v Brně
Šéfredaktor: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
Web: kvaternion.fme.vutbr.cz

Časopis vychází od roku 2012, dvakrát ročně.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Soustavy jednotek cgs a SI v případě elektromagnetického pole 

  Ženíšek, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Tento článek byl napsán ze čtyř důvodů: (1) Málokdo ví, že mezi jednotkami cgs a SI je v případě elektromagnetického pole velký rozdíl. (2) Všechny známé učebnice teorie relativity jsou napsány v cgs. (3) Chcemeli v teorii ...
 • Výmenná ekonómia 

  Šramková, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  V článku je prezentovaná a na jednoduchom príklade ilustrovaná výmenná ekonómia, čo je model ekonómie bez produkcie. Cieľom je prehľadné zobra- zenie procesu hľadania rovnovážnej alokácie statkov medzi spotrebiteľov a ...
 • O rozložení kořenů kubického polynomu 

  Čermák, Jan; Nechvátal, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek je věnován problematice lokalizace kořenů kubického polynomu s obecnými reálnými koeficienty. Jsou zde odvozeny efektivní a současně optimální (tj. nutné i postačující) podmínky na koeficienty tohoto polynomu, které ...
 • Úplné Maxwellovy-Lorentzovy rovnice v cgs a SI 

  Ženíšek, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek uzavírá sérii tří článků započatou články [5], [4]. Reference [2] byla užita ve větě 1 a poznámce 2 (konkrétně kap. o integraci Maxwellových rovnic), reference [1] v dkazu věty 5 (konkrétně odvození vztahu (48.11), ...
 • Karetní hra Kabrňáci 

  Stopka, Jan; Dvořák, Jindřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Kabrňáci jsou moderní karetní hra s matematickou tematikou. Článek vás postupně provede obsahem hry a jejím cílem. Stručně shrneme pravidla a princip hry a nakonec se podíváme také na historii vzniku této karetní hry a ...
 • K transformačním vztahům vektorů elektromagnetického pole 

  Ženíšek, Alexander; Lamač, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  V letošním roce si připomínáme nejenom 100 let od vzniku obecné teorie relativity, ale také 110 let od vzniku speciální teorie relativity. V tomto příspěvku se hlavně zaměříme na detailní odvození transformačních vztahů ...
 • Algebraické a číselně teoretické pozadí eliptické kryptografie s vybranými algoritmy, zejména pro určení řádu eliptické křivky 

  Kureš, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Článek přináší především přehled vybraných výsledků z algebry (a částečně i z teorie čísel), které jsou nezbytné pro studium eliptických křivek nad konečnými poli. Motivací pro takové studium je kryptografie založená ...
 • Maticové hry v inženýrství 

  Hrdina, Jaroslav; Vašík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Následující text pokrývá jeden z cyklů přednášek předmětu Aplikovaná algebra pro inženýry (0AA) na FSI VUT. Text vznikl při třetím běhu tohoto předmětu ve školním roce 2014/2015. Jeho cílem je demonstrovat principy ...
 • Profesor Zlámal a já 

  Ženíšek, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Tento článek je přepisem přednášky proslovené autorem v rámci Vzpomínkového odpoledne na profesora Miloše Zlámala u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Akce se konala 14. ledna 2015 v aule Centra Vysokého učení ...
 • Algebry rotací a jejich aplikace 

  Hrdina, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Následující text pokrývá jeden z cyklů přednášek předmětu Aplikovaná algebra pro inženýry (0AA) na FSI VUT. Text vznikl při druhém běhu tohoto předmětu ve školním roce 2013/2014 a jeho výsledná korekce proběhla ve ...
 • Úloha o setkání a její zobecnění 

  Kreuzigerová, Lucie; Vencálek, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Článek pojednává o klasické úloze o setkání dvou přátel, k jejímuž řešení se používá tzv. geometrické pravděpodobnosti. Úlohu zobecňujeme a řešíme pro k ≥ 2 přátel. Kromě exaktního řešení je ukázáno i řešení ...
 • Plán experimentu a statistická korektnost modelu 

  Maroš, Bohumil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Kvalitní příprava, realizace a analýza vědecko-výzkumných experimentů z laboratorních či (polo)provozních pokusů předpokládá osvojení si určitého souboru poznatků a systematicky vybudované metodiky známé pod zkratkou ...
 • Využití vícerozměrné analýzy rozptylu v psychologii 

  Budíková, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  V příspěvku se zabýváme problémem, jak odhalit rozdíly v úrovni vícerozměrné normálně rozložené proměnné, jejíž hodnoty byly zjišťovány v několika skupinách objektů. Zaměřujeme se na případ, kdy variabilitu ...
 • Variační třídy a zobrazení ve variační posloupnosti druhého řádu: Explicitní formule 

  Urban, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Třídy diferenciálních forem, reprezentující základní variační objekty (Lagrangián, Eulerova-Lagrangeova forma, Helmholtzova forma), a variační mor- fismy (Eulerovo-Lagrangeovo zobrazení, Helmholtzovo ...
 • Hledání Wieferichových prvočísel 

  Ležák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Článek pojednává o současném stavu hledání Wieferichových prvočísel. Jsou zde navrženy metody, jak toto hledání urychlit, a tyto metody jsou implemen- továny v software na jejich hledání. Tento software byl pak použit ...
 • Vysvětlení jedné důkazové metody Fermatovy hypotézy užitím teorie dělitelnosti 

  Skula, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  V článku je podáno vysvětlení možného použití teorie dělitelnosti pro důkaz Fermatovy hypotézy v článku L. Kocandy [1], ve kterém se autor dopustil chyby. Účelem tohoto příspěvku je podat podrobnější vysvětlení tohoto ...
 • Navier-Stokesovy rovnice: slabé řešení, jeho jednoznačnost a regularita 

  Pokorný, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Tento článek je stručným úvodem do studia vlastností slabých řešení evolučních Navier–Stokesových rovnic nestlačitelného proudění. Nejprve jsou před- staveny různé typy řešení a vztahy mezi nimi. Poté se článek věnuje ...
 • Elementární důkaz Levinovy-Mayovy věty 

  Čermák, Jan; Jánský, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Článek se zabývá problematikou lokalizace kořenů polynomu obecného stupně s obecnými reálnými koeficienty. Vedle vlastního teoretického přínosu je tato otázka důležitá především v souvislosti s analýzou stability některých ...
 • Jak mohl Fermat uvažovat 

  Kocanda, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Abstrakt. Článek je rozdělen na dvě části. Vprvní části dokážeme, že pro žádná přirozená čísla x, y, z a n, kde n ≥ 3, neplatí rovnost xn + yn = zn. Kdůkazu nepoužijeme přímo čísla x, y, z ale jejich rozklad na ...
 • Kvaternionové algebry s programem SAGE 

  Macálková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  V tomto článku si klademe za cíl seznámit čtenáře s využitím systému SAGE v souvislosti s výpočty na kvaternionových algebrách. První část je zaměřena na práci s prvky kvaternionové algebry, ve druhé části se věnujeme ...

View more