Show simple item record

Determination of content of selected nonsteroidal antiphlogistic – Ibuprofen in drugs using UV/Vis and FTIR spectrometry

dc.contributor.advisorEnev, Vojtěchcs
dc.contributor.authorLindovský, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-08-26T07:58:53Z
dc.date.available2020-08-26T07:58:53Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationLINDOVSKÝ, J. Stanovení obsahu vybraného nesteroidního antiflogistika – Ibuprofenu v léčivech pomocí UV/Vis a FTIR spektrometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other123842cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194835
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce bylo stanovení obsahu nesteroidního antiflogistika v léčivech pomocí spektrometrických metod a následné porovnání výsledků. Konkrétně se práce zaměřuje na ibuprofen, používající se hlavně jako analgetikum a antipyretikum. Tato účinná látka byla vybrána díky své významné schopnosti absorpce elektromagnetického záření v ultrafialové a infračervené oblasti. Pro tyto účely byla vybrána různá generická léčiva s obsahem ibuprofenu, která byla analyzována pomocí molekulové absorpční spektrometrie (UV/Vis) a infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR). Důležitým faktorem, ovlivňujícím chemometrické charakteristiky získaných výsledků byla také optimalizace metod. Po navržení postupu práce byly z lékových forem obsahujících ibuprofen připraveny roztoky vzorků pomocí vhodného rozpouštědla, a tyto vzorky byly následně spektrometricky analyzovány. Z naměřených UV/Vis a FTIR spekter byl pomocí metody standartního přídavku vypočten obsah ibuprofenu v jednotlivých vzorcích. Z výsledků vyplývá, že vhodnější metodou pro stanovení obsahu ibuprofenu se zdá být infračervená spektrometrie. Nicméně je nutné podotknout, že velmi záleží na typu použitého extrakčního činidla. Získané informace z této bakalářské práce by mohly posloužit při budoucích rutinních kontrolách a monitorování léčiv.cs
dc.description.abstractThe main aim of bachelor thesis was to validate the content of the nonsteroidal antiphlodstic in drugs using spectrometric methods and subsequent comparison of results. Specifically, the thesis is focused on Ibuprofen, which is used mainly as analgesic and antipyretic. This substance was chosen for its significant ability of absorbing electromagnetic radiation in ultraviolet and infrared regions of spectra. For this purpose, various generics were selected and analyzed by molecular absorption spectrometry (UV/Vis) and infrared spectrometry with Fourier transform (FTIR). Very important factor influencing chemometric properties of the obtained results was optimalization of the spectrometric methods. After designing the working procedure, sample solutions were prepared from Ibuprofen-containing dosage forms using suitable solvent and these samples were analyzed spectrometrically. The content of Ibuprofen in individual samples was calculated from the measured UV/Vis and FTIR spectra using method of standard addition. The results show that infrared spectrometry seems to be more suitable method for determining the Ibuprofen content. Nevertheless, it should be noted that the choice of a suitable extractant is very important step in the determination. The information obtained from this bachlor’s thesis could be used in future routine inspections and monitoring of drugs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIbuprofencs
dc.subjectUV/Vis spektrometriecs
dc.subjectinfračervená spektrometriecs
dc.subjectvalidacecs
dc.subjectgenerikacs
dc.subjectIbuprofenen
dc.subjectUV/Vis spectrometryen
dc.subjectinfrared spectrometryen
dc.subjectvalidationen
dc.subjectgenericsen
dc.titleStanovení obsahu vybraného nesteroidního antiflogistika – Ibuprofenu v léčivech pomocí UV/Vis a FTIR spektrometriecs
dc.title.alternativeDetermination of content of selected nonsteroidal antiphlogistic – Ibuprofen in drugs using UV/Vis and FTIR spectrometryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-08-25cs
dcterms.modified2020-08-25-18:15:30cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid123842en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.08.26 09:58:52en
sync.item.modts2020.08.26 08:13:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSovová, Šárkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceObhajoba diplomové práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Veselý: Jak bylo postupováno při kalibraci a měření vzorku? V jakém objemu byla tableta rozpuštěna? Jakou absorbanci vykazovaly vzorky? Márová: Všechny studované preparáty obsahovaly jen ibuprofen? Nemohly nějaké složky z tablet interferovat se stanovením ibuprofenu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record