Show simple item record

Antimicrobial materials based on nanostructures with enzymes

dc.contributor.advisorMatoušková, Petracs
dc.contributor.authorJurová, Bronislavacs
dc.date.accessioned2020-08-26T07:58:56Z
dc.date.available2020-08-26T07:58:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJUROVÁ, B. Antimikrobiální materiály na bázi nanostruktur s enzymy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other123940cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194842
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci antimikrobiálních gelů a krytů s obsahem antimikrobiálních složek a enzymů. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou antimikrobiálních látek, jejich strukturou a převážně enzymy s antimikrobiálním účinkem. Jsou zde uvedeny také metody, které se použily při jejich testování. Praktická část se zabývá testováním antimikrobiálních účinků extraktů ze skořice a hřebíčku, hřebíčkové silice, lysozymu a bromelainu proti Micrococcus luteus, Serratia marcescens a Candida glabrata. Z vybraného koření byly připraveny různé typy extraktů, konkrétně extrakty vodné a ethanolové v odlišném procentuálním zastoupení. Jednotlivé extrakty byly charakterizovány a dle celkového zastoupení fenolických látek byly vybrány nejlepší pro enkapsulaci do liposomových částic a gelů. Extrakty a enzymy byly také přidány do hydrogelu a nevlákenných krytů. Pro přípravu nevlákenných krytů byl použit roztok alginátu sodného a chitosanu. K testování antimikrobiálních účinků na dané mikroorganismy byla použita bujónová diluční metoda. Dále byla pomocí metody forcespinningu připravena nanovlákna na bázi PHB. Tato nanovlákna byla obohacena hřebíčkovou silicí a byla sledována jejich antioxidační aktivita.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the preparation and characterization of antimicrobial gels and coatings containing antimicrobial components and enzymes. The theoretical part deals with a brief description of antimicrobial substances, their structure and mainly enzymes with antimicrobial effect. The methods used in the testing are also listed here. The practical part deals with testing the antimicrobial effects of extracts from cinnamon and cloves, clove essential oil, lysozyme and bromelain against Micrococcus luteus, Serratia marcescens and Candida glabrata. Various types of extracts were prepared from the selected spices, namely aqueous and ethanol extracts in different percentages. The individual extracts were characterized and, according to the total proportion of phenolic substances, the best ones were selected for encapsulation in liposome particles and gels. Extracts and enzymes were also added to the hydrogel and non-fibrous covers. A solution of sodium alginate and chitosan was used to prepare non-fibrous covers. A broth dilution method was used to test the antimicrobial effects on the given microorganisms. Furthermore, nanofibers based on PHB were prepared using the forcespinning method. These nanofibers were enriched with clove essential oil and their antioxidant activity was monitored.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAntimikrobiální látkycs
dc.subjectenzymycs
dc.subjectantimikrobiální aktivitacs
dc.subjectliposomycs
dc.subjectAntimicrobialsen
dc.subjectenzymesen
dc.subjectantimicrobial activityen
dc.subjectliposomesen
dc.titleAntimikrobiální materiály na bázi nanostruktur s enzymycs
dc.title.alternativeAntimicrobial materials based on nanostructures with enzymesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-08-24cs
dcterms.modified2020-08-25-09:19:35cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid123940en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.08.26 09:58:56en
sync.item.modts2020.08.26 08:15:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVysoká, Mariecs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceObhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studentky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla výborný výtah výsledků své diplomové práce, řádně zodpověděla všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagovala na připomínky. V diskusi tak studentka prokázala výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise zhodnotila její diplomovou práci celkově jako výbornou. Otázky vznesené během diskuse: Pekař: Na základě jaké úvahy jste volila enzymy použité pro enkapsulaci? Márová: Jak si vysvětlujete silný účinek prázdných liposomů? Co znamená „100% přídavek hřebíčkové silice“? Jaký byl její absolutní obsah?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record