Show simple item record

Characterization of the thermally-sprayed metal-ceramic WC-CoCr coating on the AZ91 magnesium alloy

dc.contributor.advisorBuchtík, Martincs
dc.contributor.authorKnoflíčková, Lenkacs
dc.date.accessioned2020-10-29T10:06:02Z
dc.date.available2020-10-29T10:06:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKNOFLÍČKOVÁ, L. Charakterizace žárově stříkaného kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other113384cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195281
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je hodnocení kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91 z hlediska mikrostruktury, chemického a fázového složení a mechanických vlastností. Depozice byla provedena metodou HVOF (High Velocity Oxy-Fuel). Teoretická část je věnována hořčíkovým slitinám se zaměřením na slitinu AZ91. Dále je v teoretické části pojednáno o metodách žárového stříkání, kdy je pozornost věnována především kovokeramickým WC-CoCr povlakům připravených metodou HVOF. Teoretickou část zakončuje rešerše a současný výzkum zaměřený na charakterizaci WC-CoCr povlaků na hořčíkových slitinách. Experimentální část je věnována charakterizaci mikrostruktury slitiny AZ91, WC-CoCr prášku a WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91, pomocí optické, elektronové mikroskopie a XRD analýzy. Bylo pozorováno, že během nástřiku došlo ke vzniku fáze W2C rozkladem fáze WC v povlaku a došlo k rozpouštění částic WC v matrici. K měření mechanických vlastností povlaku bylo použito měření tvrdosti dle Vickerse. Z výsledků vyplývá, že nástřikem WC-CoCr povlaku na povrch tryskané slitiny AZ91 došlo k výraznému nárůstu průměrné tvrdosti z 71 ± 5 HV0,3 na 1116 ± 109 HV0,3.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to evaluate metal-ceramic coating WC-CoCr on magnesium alloy AZ91 to terms of microstructure, chemical and phase structure and mechanical properties. Deposition was made by HVOF (High Velocity Oxy-Fuel). The theoretical part is devoted to magnesium alloys focusing on alloy AZ91. Further there is said about methods of heat spraying. Where this part is focused on metal-ceramic WC-CoCr coatings made by HVOF method. The theoretical part is ended by current research, that is focused on characterization of WC-CoCr on magnesium alloys. Experimental part is about characterization of microstructure of alloy AZ91, WC-CoCr powder and WC-CoCr coating on magnesium alloy AZ91 with optical, SEM and XRD analysis. With heat spraying was observed that phase W2C was made by decay of phase WC in coating which leaded to dissolve of WC in matrix. For measuring of mechanical properties was used measurement by Vickers (hardness test). As result of WC-CoCr coating on surface of magnesium alloy AZ91 was increase of average hardness from 71 ± 5 HV0,3 to 1116 ± 109 HV0,3.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHořčíková slitinacs
dc.subjectAZ91cs
dc.subjecttryskánícs
dc.subjectWC-CoCr povlakcs
dc.subjectHVOFcs
dc.subjectMagnesium alloysen
dc.subjectAZ91en
dc.subjectblastingen
dc.subjectWC-CoCr coatingen
dc.subjectHigh Velocity Oxy-Fuelen
dc.titleCharakterizace žárově stříkaného kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91cs
dc.title.alternativeCharacterization of the thermally-sprayed metal-ceramic WC-CoCr coating on the AZ91 magnesium alloyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-09-03cs
dcterms.modified2020-09-04-08:30:47cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113384en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:57:10en
sync.item.modts2021.11.12 22:26:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeWasserbauer, Jaromírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Lang, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka nejdříve objasnila výhody i nevýhody používání hořčíkových slitin. Následně představila nejdůležitější postupy týkající se její bakalářské práce na téma Charakterizace žárově stříkaného kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91. Následně studentka zhodnotila veškeré podstatné výsledky její práce a přešla k otázkám oponenta: 1) Na obr. 4 máte binární fázový diagram chybně s osou x v hm. %. Uveďte tento diagram správně v hm. %. 2) Proč byl k tryskání AZ91 použit korund? 3) K jakému účelu by tento kovokeramický povlak (WC-CoCr) na Mg slitině (AZ91) mohl být používán? Po zodpovězení všech otázek následoval dotaz z jakého důvodu se pro nanášení povlaků používá AZ91. Studentka na veškeré dotazy výborně reagovala. a prokázala hluboké znalosti v daném oboru.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record