Show simple item record

Utilization of lignosulfonate plasticizer in alkali-activated materials

dc.contributor.advisorKalina, Lukášen
dc.contributor.authorZetocha, Martinen
dc.date.accessioned2020-10-29T10:06:03Z
dc.date.available2020-10-29T10:06:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZETOCHA, M. Využití plastifikátoru na bázi lignosulfonátu v alkalicky aktivovaných materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other123790cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195292
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím plastifikátorů na bázi lignosulfonátu v alkalicky aktivovaných materiálech. Sledován byl vliv na směs pasty aktivované vysokopecní strusky za použití hydroxidu sodného, vodního skla o různých modulech a uhličitanu sodného. Pozorován byl vliv plastifikátoru na bázi lignosulfonátu při zamíchávání do různých směsí, na zpracovatelnost, mechanické vlastnosti a reologii směsi. Důležitým faktorem byly použité aktivátory ve směsích. Nejlépe reagující směs na lignosulfonát se ukázala být za použití NaOH jako aktivátoru. Při pokusech pochopit reologické vlastnosti sledovaných směsí, jako klíčového faktoru chování těchto směsí bylo měření zeta potenciálu. Hodnoty zeta potenciálu nám daly bližší náhled na povrchový náboj častic vysokopecní strusky. Ten se prokázal jako klíčový faktor při posuzovaní účinnosti plastifikátoru. Tato zjištění budou vzata v úvahu a dále diskutovány v této práci.en
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the use of lignosulfonate-based plasticizers in alkali-activated materials. The effect on the paste mixture of activated blast furnace slag using sodium hydroxide, water glass with different modulus and sodium carbonate was monitored. The effect of a mixed lignosulfonate-based plasticizer into different mixtures, on workability, mechanical properties and rheology of the mixture was monitored. Activators in the mixtures were found to be an important factor. The mixture which showed the best reaction with lignosulfonate was using NaOH as activator. In attempts to understand the rheological properties of the studied mixtures, a zeta potential was observed as a key factor in the behaviour of these mixtures. It manifested interesting trends. The zeta potential values gave us a closer look at the surface charge of the blast furnace slag particles. This has been shown to be a key factor in assessing the effectiveness of the plasticizer. These findings will be taken into account and further discussed in this work.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAlkalicky aktivované materialyen
dc.subjectalkalická aktivaceen
dc.subjectvysokopecná struskaen
dc.subjectplastifikátoren
dc.subjectAlkali-activated materialscs
dc.subjectalkaline activationcs
dc.subjectblast furnace slagcs
dc.subjectplasticizercs
dc.titleVyužití plastifikátoru na bázi lignosulfonátu v alkalicky aktivovaných materiálechen
dc.title.alternativeUtilization of lignosulfonate plasticizer in alkali-activated materialscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-09-03cs
dcterms.modified2020-09-04-08:31:34cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid123790en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:57:32en
sync.item.modts2021.11.12 18:24:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHrubý, Petren
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Lang, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent v rámci své prezentace Využití plastifikátoru na bázi lignosulfonátu v alkalicky aktivovaných materiálech nejdříve zhodnotil motivaci použití alkalicky aktivovaných materiálů a následně představil použité metody měření a dosažené výsledky. Po shrnutí nejdůležitějších výsledků byl student vyzván k odpovědím na otázky oponenta: 1) Stručně a uceleně prosím charakterizujte, jak se mění povrchový náboj strusky v závislosti na typu použitého aktivátoru. 2) Napadá Vás ještě nějaká technika, za jejíž pomoci by bylo možné charakterizovat tokové chování a kriticky tak zhodnotit vliv fungování plastifikátoru? Po zodpovězení otázek oponenta komise položila následující otázky 1) Víte jakým způsobem jsou lignosulfonáty stabilizovány? 2) Co vám řekly výsledky měření zeta potenciálu. Student na položené otázky reagoval výbroně a prokázal výbornou orientaci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record