Show simple item record

Mycotoxins in fermented beverages

dc.contributor.advisorBěláková,, Sylviecs
dc.contributor.authorMartiník, Jancs
dc.date.accessioned2020-10-29T10:06:08Z
dc.date.available2020-10-29T10:06:08Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMARTINÍK, J. Mykotoxiny v kvašených nápojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.cs
dc.identifier.other124274cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195329
dc.description.abstractMykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní a hub, které napadají obiloviny, hrozny vína nebo jablka, které se používají na přípravu kvašených nápojů. Tato práce se zaměřuje na mykotoxin patulin, který se primárně nachází v ciderech. V teoretické části jsou popsány vybrané mykotoxiny, legislativa týkající se těchto mykotoxinů a jejich výskyt v kvašených nápojích. Část teoretické části je také věnována popisu kvašených nápojů a analytickým metodám sloužícím ke stanovení mykotoxinů v nápojích. Experimentální část se zabývá validačními parametry metody na stanovení patulinu a 5-HMF. Dále se také zabývá extrakcí těchto látek a jejím stanovením. Pro stanovení mykotoxinu patulinu byla použita extrakce pomocí kolonky EASIMIPTM PATULIN a koncentrace patulinu byla změřena pomocí ultra účinné kapalinové chromatografie s detekcí fotodiodového pole (UPLC/PDA). Stanovení patulinu a 5-HMF bylo provedeno v celkem 33 vzorcích ciderů, 9 vzorcích jablečných šťáv, 2 vzorcích vína a 2 vzorcích radlerů. Patulin byl nalezen u 6,1 % vzorků ciderů a u 44,4 % vzorků jablečných šťáv. 5-HMF byl nalezen u obou vín a radlerů, u 78,8 % ciderů a u 77,8 % jablečných šťáv. Ve výsledcích a diskuzi jsou zpracovány všechny výsledky měření. Výsledky měření byly porovnány se zahraničními studiemi.cs
dc.description.abstractMycotoxins are toxic secondary metabolites of mold and fungi that attack cereals, wine grapes or apples, which are then used to produce fermented beverages. This thesis focuses on mycotoxin patulin which is primarily found in ciders. The theoretical part describes selected mycotoxins, legislation concerning these mycotoxins and their occurrence in fermented beverages. Section of the theoretical part is also dedicated to the description of fermented beverages and analytical methods used to determine mycotoxins in beverages. The experimental part deals with the validation parameters of the method for determination of patulin and 5-HMF. It also deals with the extraction and determination of these substances. Columns EASIMIPTM PATULIN were used in the extraction of patulin and 5-HMF and the concentration was measured by ultra high performance chromatography with photodiode array detection (UPLC/PDA). The determination of patulin and 5-HMF was performed in a total of 33 samples of cider, 9 samples of apple juice, 2 samples of wine and 2 samples of radler. Patulin was found in 6,1 % of cider samples and in 44,4 % of apple juice samples. 5-HMF was found in both wines and radlers, in 78,8 % of ciders and in 77,8 % of apple juices. All measurement data is processed in the results and discussion. The results were compared with foreign studies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMykotoxinycs
dc.subjectpatulincs
dc.subjectcidercs
dc.subjectUPLCcs
dc.subjectMIPcs
dc.subjectMycotoxinsen
dc.subjectpatulinen
dc.subjectcideren
dc.subjectUPLCen
dc.subjectMIPen
dc.titleMykotoxiny v kvašených nápojíchcs
dc.title.alternativeMycotoxins in fermented beveragesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-09-07cs
dcterms.modified2020-09-07-18:49:49cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124274en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.10.29 11:06:08en
sync.item.modts2020.09.08 08:14:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSvoboda, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Pozor na drobný nesoulad obecného názvu práce s jejím obsahem zaměřeným čistě na patulin. Můžete blíže vysvětlit složení použité mobilní fáze? Byla využita gradientová, nebo izokratická eluce? doc. Diviš: Uvádíte využití roztoku placeba, můžete vysvětlit, o co se jednalo? Jak byla provedena validace metody? doc. Vítová: Můžete vysvětlit, jak je možné, že se u stanovovaných vzorků pohybujete mimo kalibrační rozsah? doc. Kovalčík: U kterých vzorků bylo stanoveno nejvíce 5-HMF? Student zodpověděl na všechny doplňující dotazy členů komise, které byly v průběhu diskuze na dané téma vzneseny. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce. Student prokázal výbornou orientaci v dané problematice i schopnost samostatné prezentace získaných výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record