Show simple item record

Selection of Information System for the Company

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorBubláková, Petracs
dc.date.accessioned2020-11-07T07:55:17Z
dc.date.available2020-11-07T07:55:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBUBLÁKOVÁ, P. Výběr informačního systému pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124783cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195630
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výběrem informačního systému pro vybranou firmu. Popisuje způsob řešení tohoto úkolu. První část práce obsahuje analýzu současného stavu, kde byly stanoveny požadavky a parametry pro nový informační systém. Dále proběhlo posouzení vybraných variant, na základě kterého proběhl výběr optimálního systému. Poté práce popisuje implementaci, analýzu rizik, ekonomické zhodnocení a shrnutí předpokládaných přínosů. Výsledkem diplomové práce je vhodné řešení, které odstraní stávající nedostatky a zároveň pokryje veškeré potřeby firmy. Návrhy se odvíjí od současných možností a trendů, které jsou na trhu k dispozici. Současně odráží potřeby a požadavky společnosti z hlediska efektivnosti a návratnosti investice.cs
dc.description.abstractInformation system, ERP, IS selection, analysis, risk.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectERPcs
dc.subjectvýběr IScs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectriziko.cs
dc.subjectThis diploma thesis deals with a choice of an information system for a selected company. The thesis describes a solution of this task. The first part of the work contains an analysis of the current stateen
dc.subjectwhere the requirements and parameters for the new information system were determined. Furthermoreen
dc.subjectselected variants were assesseden
dc.subjectbased on which the optimal system was chosen. Then the work describes the implementationen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjecteconomic evaluationen
dc.subjectand summary of expected benefits. The result of the diploma thesis is a suitable solution that will eliminate the existing shortcomings and at the same time cover all the needs of the company. The proposals are based on current opportunities and trends available on the market. At the same timeen
dc.subjectthey reflect the needs and requirements of the company in terms of efficiency and returns on investment.en
dc.titleVýběr informačního systému pro firmucs
dc.title.alternativeSelection of Information System for the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-11-06cs
dcterms.modified2020-11-06-15:40:45cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124783en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:24:25en
sync.item.modts2021.11.10 13:28:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNovák, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Výběr informačního systému pro firmu. Poté následovaly otázky komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc položil otázku: Z jakých analýz vyplynulo, že systém, který firma používá je nevyhovující? K čemu Vám sloužily metody SLEPT, Porterův model. Metody výběru informačních systémů - proč jste se rozhodla aplikovat fuzzy logiku? Jak jste volila vstupní parametry? Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Jak jste zařazovala úroveň rizik? Jedná se o expertní odhady? Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record