Show simple item record

Evaluation of design of erosion and flood control measures focusing on the crop belt rotation

dc.contributor.advisorSobotková, Veronikask
dc.contributor.authorJarová, Nicolesk
dc.date.accessioned2021-02-05T08:03:52Z
dc.date.available2021-02-05T08:03:52Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationJAROVÁ, N. Vyhodnocení návrhu protierozních a protipovodňových opatření se zaměřením na pásové střídání plodin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134019cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195985
dc.description.abstractCieľom práce je vypracovanie analýzy eróznych a odtokových pomerov v katastrálnom území Ketkovice v okrese Brno-vidiek. Práca sa zameriava predovšetkým na erózne a odtokové pomery, prieskum terénu, návrh opatrení so zameraním na pásové striedanie plodín a Územný plán obce z hľadiska odtokových pomerov. Prvá časť diplomovej práce je orientovaná na analýzu odtoku a eróznych pomerov. Druhá časť diplomovej práce je zameraná na vytvorenie vhodných tvarov pásového striedania plodín v kombinácií s trávnatým prielehom a vytvorenie vhodného trávnatého líniového pásu, ktoré nám umožnia odvádzať vodu a zvýšiť množstvo vsaku. V mojej práci sa venujem tomu, ako tieto opatrenia správnym spôsobom aplikovať. Každá z metód bola popísaná a jednotlivé výsledky výpočtov boli vzájomne porovnané a následne bola vypracovaná najvhodnejšia metóda pre danú lokalitu. Erózne a odtokové pomery som určila pomocou Wismeierovej-Smithovej rovnice v prostredí ArcGIS. Podľa možností by bolo vhodné využiť čo najefektívnejšie návrhy protieróznej ochrany s použitím vhodných protieróznych ochranných prostriedkov. Jedna z možností návrhu je plošné opatrenie v kombinácií s líniovým opatrením.sk
dc.description.abstractThe aim of the work was to analyze the erosion and runoff conditions in the cadastral area of Ketkovice in the district of Brno. The work focuses mainly on the outflow and erosion situation, the survey of terrain, the proposal of measures with a focus on alternation of crop belt rotation and the Spatial Plan of the municipality in terms of the runoff conditions. The first part of the diploma thesis is focused on the analyze the erosion and runoff conditions. The second part is focused on creating suitable shapes of alternation of crop belt rotation in combination with grass cover and creating a suitable grass line stripe, which will allow us to drain water and increase the amount of infiltration. My work is concentrated on how to apply these measures in the right way. Each of the methods was described and the individual results of the calculations were compared with each other, and subsequently the most suitable method for the given locality was developed. I´ve determined the erosion using the Wismeier-Smith equation in the ArcGIS As far as possible, it would be appropriate to use the most effective proposals for erosion protection using suitable erosion protective means. One of the possibilities is an area measure in combination with a line measure.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKetkovicesk
dc.subjectEróziask
dc.subjectOchranné opatreniask
dc.subjectPásové striedanie plodínsk
dc.subjectKetkoviceen
dc.subjectErosionen
dc.subjectConservation measuresen
dc.subjectCrop belt rotationen
dc.titleVyhodnocení návrhu protierozních a protipovodňových opatření se zaměřením na pásové střídání plodinsk
dc.title.alternativeEvaluation of design of erosion and flood control measures focusing on the crop belt rotationen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-04-18:21:07cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134019en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.02.05 09:03:52en
sync.item.modts2021.02.05 08:23:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeUhrová,, Janask
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - předseda, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Kateřina Suchá - tajemník, Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. - člen, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen, Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. - člen, Ing. Petr Janál, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Nicole Jarová úspěšně obhájila svou diplomovou práci s názvem Vyhodnocení návrhu protierozních a protipovodňových opatření se zaměřením na pásové střídání plodin. Zodpověděla otázky položené oponentem týkající se zdroje informací při výčtu kategorií opatření proti vodní erozi, modelu terénu, degradace zeminy v řešeném stavu, návrhu travnatých pásů, LS faktoru, C faktoru. Zodpověděla dotaz týkající se hodnoty P faktoru, jednotlivých variant návrhu, dalších funkcí navrhovaných opatření implementaci návrhu do praxe, volby plodin.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record