Now showing items 1-20 of 25

 • Algoritmy detekce radarových cílů 

  Štukovská, Petra
  Tato práce se zaměřuje na algoritmy detekce radarových cílů, konkrétně na skupinu algoritmů pro odstraňování rušivých odrazů od statických objektů – clutteru a pro potlačení projevů zkreslení způsobeného fázovým šumem ...
 • Algoritmy monitorování a diagnostiky pohonů se synchronními motory 

  Otava, Lukáš
  Pohony se synchronními motory s permanentními magnety jsou stále častěji využívány v široké oblasti aplikací. Tyto pohony však trpí nežádoucími poruchami. Disertační práce se proto zaměřuje na poruchu vinutí třífázového ...
 • Alternativní přístupy přípravy tenké vrstvy nitridu hliníku pomocí metody depozice atomárních vrstev 

  Dallaev, Rashid
  Nitrid hliníku (AlN) je slibný polovodivý materiál s velkou mezerou v pásu. Tenké filmy AlN nacházejí uplatnění v různých elektronických a optoelektronických zařízeních. V první řadě je cílem výzkumu prezentovaného v rámci ...
 • Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice 

  Gábrlík, Petr
  Letecká fotogrammetrie v oblasti bezpilotních systémů představuje rychle rozvíjející se obor nalézající uplatnění napříč nejen průmyslovými odvětvími. Široce rozšířená metoda nepřímého georeferencování založená na vlícovacích ...
 • Charakterizácia tenkovrstvových solárnych článkov a analýza mikroštruktúrnych defektov 

  Škvarenina, Ľubomír
  Tenkovrstvové solárne články na báze absorpčnej vrstvy zo zlúčenín chalkogenidov (CIGS, CdTe) patria dnes medzi najsľubnejšie fotovoltické technológie vďaka svojej dlhodobej schopnosti presadiť sa v hromadnej komerčnej ...
 • Degradace solárních článků na bázi GaAs 

  Papež, Nikola
  Solární články na bázi arsenidu gallia patří mezi nejvýkonější typ dostupných solárních článků vůbec. Jejich výhodou je výborná odolnost vůči tepelnému a ionizujícímu záření, a proto se využívají zejména v náročných ...
 • Dielektrické vlastnosti rostlinných olejů pro elektrotechniku 

  Spohner, Milan
  Disertační práce se zabývá analýzou potenciálních ekologicky kompatibilních elektroizolačních kapalin pro elektrotechniku ve vztahu k jejich chemické struktuře. Disertace začíná přehledem současného stavu techniky a ...
 • Dynamické modely výrobních modulů 

  Kopička, Marek
  Dizertační práce se zabývá návrhem konceptu a realizací modelů prvků elektrizační soustavy s ohledem na možnosti potenciálu využití výpočetních programů – simulací. Řešení práce se zaměřuje jednak na simulace souladu ...
 • Kombinovaná elektronová litografie 

  Krátký, Stanislav
  Tato práce se zabývá reliéfní elektronovou litografií a přípravou difrakčních optických elementů. Řešena jsou tři témata. Prvním tématem je reliéfní kombinovaná elektronová litografie, kde je cílem zkombinovat expozice ...
 • Komprese a hodnocení kvality signálů EKG 

  Němcová, Andrea
  Ztrátová komprese signálů EKG je užitečná a v současnosti stále se rozvíjející oblast. Stále se vyvíjí nové a nové kompresní algoritmy. V této oblasti ale chybí standardy pro hodnocení kvality signálu po kompresi. Existuje ...
 • Metody přesného měření nízkých impedancí 

  Mašláň, Stanislav
  Prezentovaná práce se zabývá vývojem metod pro měření nízkých impedancí pod 10 Ohm v kmitočtovém rozsahu do 1 MHz. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část práce se zabývá vývojem unikátních a konstrukčně ...
 • Modelování a řízení střídavých elektrických pohonů při poruše 

  Kozovský, Matúš
  Dizertační práce se zabývá modelováním a řízením elektrických pohonů během poruchových stavů. Práce se obzvláště zaměřuje na více-fázové motory. První část práce se zabývá matematickými rovnicemi obecného více-fázového ...
 • Monitoring a simulace chování experimentálních terčů pro ADS, vývinu tepla a úniku neutronů 

  Svoboda, Josef
  Urychlovačem řízené podkritické systémy (ADS) se schopností transmutovat dlouhodobě žijící radionuklidy mohou vyřešit problematiku použitého jaderného paliva z aktuálních jaderných reaktorů. Stejně tak i potenciální problém ...
 • Multimodální zpracování dat a mapování v robotice založené na strojovém učení 

  Ligocki, Adam
  Disertace se zabývá aplikaci neuronových sítí pro detekci objektů na multimodální data v robotice. Celkem cílí na tři oblasti: tvorbu datasetu, zpracování multimodálních dat a trénování neuronových sítí. Nejdůležitější ...
 • Nízoenergetické měniče v pevné fázi pro Energy harvesting 

  Znbill, Laila
  Disertační práce je zaměřena na nízkoenergetické konvertory pro zpracování energie. Pro fotovoltaické generátory pracující při nízké úrovní osvětlení byly navrženy konvertory založené na konfiguraci single cell. Pomocí ...
 • Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net 

  Pěcha, Jiří
  Disertační práce se zabývá problematikou čistírenství a možnostmi nalezení úspory energie během provozu čistíren odpadních vod. Snaha práce je nalezení potenciálu využití alternativní energie, úspory spotřeby, zlepšení ...
 • Pokročilé metody parametrizace online písma osob s grafomotorickými obtížemi 

  Mucha, Ján
  Grafomotorické obtíže (GD) výrazně ovlivňují kvalitu života školním věkem počínajíc, kde se vyvíjejí grafomotorické schopnosti, až do důchodového věku. Včasná diagnóza těchto obtíží a terapeutický zásah mají velký význam ...
 • SELEKTIVNÍ EMITOR PRO TERMOFOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 

  Šimonová, Lucie
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj vhodné metody pro vytváření selektivního emitoru pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast tak, aby byly schopné optimálně pracovat spolu s křemíkovými fotovoltaickými články v ...
 • Stanovení šíření pulzové vlny z dat celotělové bioimpedance 

  Soukup, Ladislav
  Tato práce se zabývá metodikou využití celotělové impedanční kardiografie k výpočtu rychlosti šíření pulzové vlny. V prvních třech kapitolách jsou vysvětleny vybrané hemodynamické vlastnosti arteriálního systému související ...