Show simple item record

Optimization of Energy Flow During WWTP Operation - Smart Area Net

dc.contributor.advisorMastný, Petrcs
dc.contributor.authorPěcha, Jiřícs
dc.date.accessioned2021-04-07T02:59:58Z
dc.date.available2021-04-07T02:59:58Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPĚCHA, J. Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other133201cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196491
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou čistírenství a možnostmi nalezení úspory energie během provozu čistíren odpadních vod. Snaha práce je nalezení potenciálu využití alternativní energie, úspory spotřeby, zlepšení systémového řízení provozovny a zkvalitnění procesu čištění odpadní vody. První část práce se zaměřuje na stanovení pochodů v dané problematice, rozklíčování energetických toků a určení úspor. Pro rozbor dané problematiky byly zvoleny větší provozy čistíren odpadních vod. Díky jejich velikosti bylo snadnější nalézt kritická místa a vyzkoušet aplikaci obnovitelných zdrojů v provozu. Po provedení energetického auditu došlo k pojmenování jednotlivých pochodů a určení úskalí reálného provozu. Následné kroky práce vedly k fokusaci na provozy menšího provedení, a to do 2 000 EO. Tento krok byl proveden se záměrem připravit tyto provozovny na chystanou legislativní změnu a napomoci tvorbě či modernizaci energeticky úspornějších řešení. Díky vzniku konsorcia VUT v Brně, Ústavu elektroenergetiky a společností zabývající se čistírenstvím a automatizačními systémy a řízením. Vzniklo řešení zahrnující modernizaci elektrické, automatizační a čistírenské části. Inovativní aplikace byla instalována do provozu čistírny odpadní vody, kde došlo k odladění dané problematiky, otestování řídicích algoritmů a spuštění celého provozu v automatickém režimu. V závěru modernizace provozovny došlo k instalaci FV panelů na střechu, čímž došlo k částečné dotaci elektrické energie z alternativního zdroje.cs
dc.description.abstractThe dissertation work deals with the issue of water treatment and possibilities of energy savings during the operation of sewage treatment plants. The aim of the work is to find the potential of alternative energy use, economical consumption, improvement of the facility system management and quality improvement of the wastewater treatment process. In the first part of the work, operating processes, energy flows and energy savings are discussed. To analyze the problematics, larger sewage treatment plants were chosen. Thanks to their size, it was easier to find critical points and test the usage of renewable sources in operation. After the energy audit, the individual processes were assessed and real operation pitfalls were determined. Further steps led to focusing on smaller facilities up to 2 000 PE. This step was carried out with the intention of preparing these plants for the planned legislative change and helping to create or modernize more energy-efficient solutions. Thanks to the establishment of consortium of Brno University of Technology, the Department of Electric Power Engineering and a company dealing with water treatment and automation control, a solution was created that modernize the electrical, automation and water treatment part of the plant operation. This innovative application was installed in the sewage treatment plant, where the issues were debugged, control algorithms were tested and the entire operation was launched in automatic mode. At the end of the wastewater treatment plant modernization, PV panels were installed on the roof, thus partially suppling the object with renewable energy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČOVcs
dc.subjectOZEcs
dc.subjectúspora energiecs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectWWTPen
dc.subjectRESen
dc.subjectenergy savingen
dc.subjectautomationen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectoptimization.en
dc.titleOptimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Netcs
dc.title.alternativeOptimization of Energy Flow During WWTP Operation - Smart Area Neten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-04-06cs
dcterms.modified2021-04-06-15:44:56cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid133201en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.04.07 04:59:58en
sync.item.modts2021.04.07 04:14:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMáša, Vítězslavcs
dc.contributor.refereeBraciník,, Petercs
dc.description.markNcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Braciník, PhD. - oponent (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. - oponent (člen) doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. (člen)cs
but.defenceV rámci obhajoby doktorand seznámil komisi s výsledky dvé disertační práce, včetně vlastních přínosů. Po skončení prezentace doktoranda jeho školitel seznámil přítomné se svým hodnocením celého průběhu studia. Školitel, mimo jiné, konstatoval, že cíl práce nyl splněn jen částečně, v omezené míře, a že publikační aktivita doktoranda byla spíše nižší. Samotnou disertační práci školitel řadí spíše mezi inženýrská díla. Následovala diskuse k dotazům a připomínkám oponentů. Poté ve veřejné diskusi vystoupili s dotazy/připomínkami k disertační práci prof. Aubrecht, ing. Modlitba, doc. Prokop. Písemný záznam dotazů je přílohou protokolu.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record