Recent Submissions

 • Klasifikace objektů zpracováním obrazu na základě změny topologie 

  Zbavitel, Tomáš
  Cílem předkládané práce je vybrat vhodnou metodu klasifikace objektů pro rozpoznání znaků jednoruční prstové abecedy. Za tímto účelem byla vytvořena dostatečně mohutná množina dat, která je součástí této práce. Vytvoření ...
 • Návrh technologie výroby revolverového kohoutu 

  Talanda, Jakub
  Cílem této práce je analyzovat zvolenou součást, kohout revolveru Alfa, a navrhnout postup pro její výrobu. Práce obsahuje krátkou konstrukční analýzu součásti, dále se zabývá výběrem vhodného materiálu a polotovaru, ...
 • Eliminace vad při výrobě ozubených kol 

  Petříček, Vít
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat kvalitativní výpadky při výrobě ozubených kol do zubového čerpadla a minimalizovat je. Největší podíl výpadků byl způsoben tvorbou opalu při broušení čela. Po analýze současného stavu ...
 • Návrh prototypu zubařského pískovacího zařízení 

  Husár, Ján
  V rámci diplomovej práce je navrhnutý prototyp zubárskeho pieskovacieho zariadenia. Návrh je realizovaný v CAD programe, pomocou ktorého je overená aj jeho zmontovateľnosť. Dokument ďalej rozoberá návrh jednotlivých častí ...
 • Návrh nové výrobní technologie zadaného dílu 

  Paška, Josef
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh nové technologie výroby zadaného dílu společností Poppe + Potthoff s.r.o. Práce je rozdělena na tři části. V první části je proveden teoretický rozbor jednotlivých operací, které ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při soustružení 

  Horáček, David
  Práce je zaměřena na představení a stručný popis CAM programu PowerMill 2020 od společnosti Autodesk. Dále je v práci probírána problematika CAD/CAM systémů, poté především aditivní výroba. Stručný popis, rozdělení, ...
 • Možnosti softwaru SinuTrain 4.8 při NC programování pětiosého frézování 

  Beháň, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou výrobného procesu výhernej ceny, ktorá vo svojej vrchnej časti obsahuje vybratie v podobe hyperbolického paraboloidu. Práca je zložená zo štyroch hlavných kapitol. V úvodnej časti ...
 • Návrh technologie výroby rotační součásti 

  Kubíček, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh nového výrobního postupu pro výrobu zvolené součásti. Teoretická část je soustředěna na teoretický popis použitých technologií třískového obrábění. Praktická část je zaměřena na ...
 • Optimalizace tvaru mazací mezery hydrodynamického ložiska 

  Ochulo, Ikechi
  The objective of this Master's thesis is to find, using genetic algorithm (GA), an optimal profile for lubricating gap of a thrust bearing of a turbocharger. Compared to the analytical profile, the optimal profile is ...
 • DFT výpočty grafenu s výhledem na uplatnění v biosenzorech 

  Špaček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na výpočet strukturních a elektronových vlastností grafenu po adsorpci atomárního a molekulárního kyslíku a močoviny pomocí teorie funkcionálu hustoty (DFT). Je zde studován vliv van der ...
 • Optimalizace vybrané výrobní technologie 

  Kolenič, Michal
  Táto diplomová práca popisuje optimizáciu obrábacieho procesu za účelom zvýšenia produktivity výrobnej linky. Zadanie bolo vypracované v priebehu priemyselnej stáže vo firme Stellantis na obábacej linke blokov valcov motoru ...
 • Návrh výrobní technologie desky upínače pásové pily 

  Straka, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem variantních technologií na výrobu součásti deska upínače pásové pily. Úvod práce je zaměřen na problematiku týkající se zadané součásti. V návaznosti na to jsou popsány využité výrobní ...
 • Systém zpracování kovového odpadu z řezných procesů 

  Partlová, Veronika
  Práce bude zaměřena na zpracování ocelových třísek, vysvětlení obecných pojmů, rozdělení třísek dle vzniku, jejich druhy a ukázky některých strojů, které se systémem zpracování třísek souvisí. Také bude popsáno, podle ...
 • Výroba kompresoru malého proudového motoru 

  Remer, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zjednodušení stávajícího technologického postupu a následným ověřením vyrobitelnosti kompresorového kola malého proudového motoru. Práce je rozdělena na několik hlavních částí. V ...
 • Tvorba výrobní koncepce pro plánování výrobního procesu 

  Mňuková, Eliška
  Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání činností plánování výroby a zkoumání efektivnosti vybraného stroje ve zvolené společnosti. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a metody štíhlé výroby a ...
 • Návrh variantní výrobní technologie oběžného kola ventilátoru 

  Macháček, Marek
  Práce zvažuje změnu výrobní technologie oběžného kola ventilátoru ze svařování na 3D tisk. Přáním výrobního podniku bylo zjistit, zda je taková změna možná a finančně výhodná a doporučit, jakým směrem se dále ubírat. S ...
 • Metoda odezvových ploch ve spojení s CFD pro tvarovou optimalizaci 

  Pleva, František
  Tato diplomová práce se zabývá tvarovou optimalizací Venturiho dýzy za pomocí optimalizační metody odezvových ploch. V první části je tato metoda popsána a je vysvětlen její princip. Dále je zde vysvětlena její aplikace v ...
 • Program na výpočet tahových ztrát 

  Ondrák, Adam
  Tato práce se zabývá tvorbou programu pro výpočet tahových ztrát kotle. Práce je rozdě-lena do čtyř částí. V první části se práce zabývá teoretickým úvodem do problematiky tlako-vých ztrát. V druhé části jsou rozebrány ...
 • Vysoce porézní keramické oxidové materiály pro environmentální katalýzu 

  Husťák, Miroslav
  Vodík je považován za nejnadějnější surovinu pro náhradu fosilních paliv. Většina vodíku se v současné době vyrábí reformací metanu, pro kterou je potřeba používat katalyzátory z drahých kovů. Tato diplomová práce proto ...
 • Modifikace povrchu materiálu vytvořeného technikou SLM 

  Barinka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá modifikací povrchu 3D tištěných kovových materiálů. V rešeršní části jsou uvedeny nejpoužívanější metody aditivní výroby a jejich procesní parametry ovlivňující kvalitu tištěných součástí. ...

View more