Now showing items 1-20 of 433

 • Výroba čepu 

  Glatter, Jiří
  Práce předkládá návrh technologie výroby čepu ozubeného kola. Čep slouží k ustavení kola v kuželovém ložisku. Čep je vyroben z oceli 11 320.3 (11 320 5R), která je vhodná pro tváření za studena. Na základě studie problematiky ...
 • Termomechanický model pneumatiky 

  Vaníček, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematiku termomechaniky pneumatik osobních vozů. Po rešeršní části řešící již existující modely pneumatik následuje praktická část, která je založena na návrzích termomechanických modelů. První ...
 • Diagnostika stavu tlumiče za jízdy vozidla 

  Vaněk, Vojtěch
  Diplomová páce se zabývá analýzou vlivu opotřebení tlumiče na jízdní dynamiku vozidla. Dále byl vytvořen čtvrtinový model automobilu v softwaru Simulink, kde byl vytvořen postup pro vyhodnocování stavu tlumiče za jízdy ...
 • Vývoj SLM procesních parametrů pro tenkostěnné díly z niklové superslitiny 

  Kafka, Richard
  Diplomová práce řeší vývoj procesních parametrů technologie SLM pro materiál IN718. Hlavním cílem je experimentální stanovení souboru parametrů pro výrobu tenkostěnných dílů s ohledem na hustotu materiálu, drsnost povrchu ...
 • Návrh řízení spalovací komory 

  Bábíček, Ondřej
  Cílem diplomové práce je rešerše celého procesu testování výfukových spon. Je zde uveden popis testovacího zařízení určeného k simulaci reálných podmínek provozu výfukové sestavy nazývaného „Hot Gas Test Bench“ neboli test ...
 • Výroba prototypu lovecké kuše 

  Ventruba, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o výrobě prototypu lovecké kuše. V první části práce je shrnuta historie kuší, jejich historický vývoj a využití. V následující kapitole jsou obsaženy teoretické poznatky o jednotlivých ...
 • Čtyřválcový řadový zážehový letecký motor 

  Kučera, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem ocelové ojnice pro letadlový motor Walter Mikron III, který v současné době stále vyrábí a vyvíjí firma PARMA-TECHNIK, s.r.o. Navržená ojnice by tvořila náhradu za současnou ...
 • Tlumení tlakových pulzací a snižování hluku v potrubních systémech 

  Čepl, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je řešení tlakových pulzací v potrubním systému s dynamickým tlumičem. Je představena vlastní geometrie laděné odbočky, která je zkoumána za pomoci vytvořeného matematického modelu, numerických ...
 • Porovnání jednotělesové a dvoutělesové parní turbíny 

  Bunček, Patrik
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a porovnaním kondenzačnej parnej turbíny s jedným regulovaným odberom pre paroplynový cyklus s využitím pridávnej pary a vzduchovým kondenzátorom pre jednotelesovú a dvojtelesovú variantu ...
 • Realizace elektronického laboratorního modelu pro praktickou výuku metod zpracování signálu a identifikace dynamických systémů 

  Gamba, Jaromír
  Práce se zabývá návrhem elektronického modelu pro výuku mechatronických předmětů. Jádro modelu je tvořeno RLC-obvodem a je umístěno na DPS, jejíž další části společně s měřící kartou zprostředkovávají komunikaci s prostředím ...
 • Modifikace konstrukce samonakládacího transportéru 

  Dvořák, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá rešerší obdobných samonakládacích transportérů válcových balíků s následnou pevnostní analýzou a modifikací vybraného transportéru. Práce obsahuje pevnostní analýzu původní verze, návrh ...
 • Analýza modálního tlumení strojní součásti pomocí metody OMA 

  Sodomka, Tomáš
  Na jedné z prvních hodin studia na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky dostal autor této práce tři základní doporučení týkající se měření: 1) Neměřit! 2) Když už měřit, tak neopakovat měření!! 3) Když už ...
 • Využití spalin jako zdroje CO2 pro kultivaci řas v bioreaktorech 

  Slonek, Jaroslav
  Předložená diplomová práce je zaměřena na možnost využívání spalin jako zdroje CO2 ke kultivaci řas v bioreaktorech. První část diplomové práce je věnována kvalitativnímu a kvantitativnímu popisu zdrojů spalin jako zdroje ...
 • Návrh přídavného pokládacího zařízení pro aplikaci rolí skelné geomříže GlasGrid® 

  Mikl, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce přídavného pokládacího zařízení pro aplikaci rolí skelné mříže GlasGrid®, pevnostními a funkčními výpočty. Práce byla vytvářena ve spolupráci s firmou Saint-Gobain ADFORS. ...
 • Prototyp zařízení pro recyklaci filamentu 

  Tatýrek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá recyklací odpadů z FDM tisků. Cílem bylo navrhnout a postavit sestavu extruderu a navíječe lamentu pro 3D tiskárny. Návrh vycházel především z rešerše dostupných komerčních a OpenSource řešení. ...
 • Parní turbína pro průmyslovou teplárnu 

  Tretera, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá termodynamickým návrhem protitlakové parní turbíny. Hmotnostní průtok páry turbínou je stanoven na základě požadovaného tepelného výkonu, který je odváděn v topném ohříváku za turbínou. ...
 • Nová koncepce testovacích přípravků pro přední světlomety osobních vozidel 

  Melničuk, Petr
  Předmětem této diplomové práce je vytvořit návrhy náhrady pneumatických pohonů elektrickými aktuátory pro zajištění mechanických pohybů testeru světlometů. Součástí práce je v její první části také teoretický úvod do dané ...
 • Plánování trasy pro autonomní robotickou sekačku 

  Moninec, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace cesty autonomní robotické sekačky pro pokrytí celé oblasti, která je předem stanovena a nemění se. Dále ji tvoří rešerše aktuálně používaných metod a následuje ...
 • Jeřábová kočka hradidlového portálového jeřábu 

  Oliva, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jeřábové kočky s hlavním a pomocným zdvihem dle zadaných parametrů. Cílem práce je vypracování technické výpočtové zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva pojednává ...
 • Struktura a mechanické vlastnosti materiálů na bázi hořčíku připravených metodou SPS 

  Pleskalová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním hořčíkových práškových materiálů s přídavkem zinku metodou slinování jiskrovým výbojem. Cílem je posouzení vlivu parametrů přípravy a obsahu zinku na strukturu materiálu a jeho ...