Recent Submissions

 • Detekce začátku a konce komplexu QRS s využitím hlubokého učení 

  Malina, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou automatického měření doby trvání QRS komplexů v EKG signálech. Zvláštní důraz je zde pak kladen na možnosti automatické detekce komplexů QRS při současném buzení srdeční tkáně kardiostimulátorem. ...
 • Vliv polohy reproduktorů na charakteristiky reproduktorové soustavy 

  Bičan, Jan
  Práce se věnuje měření a popisu vlastností dvoupásmové variabilní modulární reproduktorové soustavy s označením OM-3, zejména vlivu vzájemné polohy reproduktorů na charakteristiky soustavy. V práci jsou zkoumány jednotlivé ...
 • Segmentace buněk pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Hrdličková, Alžběta
  Tato práce zkoumá využití konvolučních neuronových sítí se zaměřením na sémantickou a instanční segmentaci buněk z mikroskopických snímků. Teoretická část obsahuje popis hlubokých neuronových sítí a shrnutí široce používaných ...
 • Návrh mezioperační dopravy ve výrobním podniku podle principů Průmyslu 4.0 

  Mravec, Roman
  Táto diplomová práca sa na základe opisu a definície technológii a a procesov spadajúcich do vízie štvrtej priemyselnej revolúcie s cieľom vzniku inteligentných továrni venuje alikácii princípov konceptu Priemyslu 4.0 vo ...
 • Unární klasifikátor obrazových dat 

  Beneš, Jiří
  Práce se zabývá úvodem do klasifikačních algoritmů. Následně rozděluje klasifikátory na unární, binární a multi-class a popisuje jednotlivé typy klasifikátorů. Práce srovnává jednotlivé klasifikátory a jejich oblasti ...
 • Spatial Function Estimation with Uncertain Sensor Locations 

  Ptáček, Martin
  Tato práce se zabývá úlohou odhadování prostorové funkce z hlediska regrese pomocí Gaussovských procesů (GPR) za současné nejistoty tréninkových pozic (pozic senzorů). Nejdříve je zde popsána teorie v pozadí GPR metody ...
 • Analysis of feeding techniques of a patch antenna array for 5G NR 

  Křivák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analízou různých napájecích struktur pro 2x2 flíčkové antenní pole. Evaluace probíhá na střední frekvenci 25.5GHz, která spadá do pásma přiřazeného páté generaci mobilních komunikačního ...
 • Chytré dobíjení EV a BESS pro zvýšení FV hostingové kapacity distribučních sítí 

  Filip, Robin
  Diplomová práce se zabývá dopadem nabíjení elektrických vozidel a bateriových úložišť na schopnost distribučních sítí nízkého napětí absorbovat fotovoltaické systémy. Převážně venkovské, příměstské a převážně městské regiony ...
 • Simulace řízení asynchronního motoru s ohledem na vysokou účinnost 

  Hanzlíček, Martin
  Diplomová práce se zabývá simulací řízení asynchronního motoru s ohledem na vysokou účinnost. Je zde popsána teorie asynchronního motoru, s kladeným důrazem na jeho ztráty. Dále je zde popsáno skalární i vektorové řízení. ...
 • Detekce nepozornosti pilotů 

  Novotný, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problémem nepozornosti pilotů a návrhem systému pro detekci nepozornosti pilotů všeobecného letectví. Nepozornost patří mezi chyby způsobené lidským faktorem, které v současné době přispívají ...
 • Výpočet synchronního motoru s permanentními magnety o výkonu 50kW 

  Šatava, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem synchronního stroje s permanentními magnety. V první části práce je popsán synchronní stroj obecně. Jedná se o teoretický základ, jehož znalost je klíčová pro další části této práce. ...
 • Elektrický stroj s přepínáním magnetického toku 

  Szabó, Hugo
  Cieľom tejto diplomovej je vytvorenie literárnej rešerši o točivom elektrickom stroji s prepínaním magnetického toku, ozrejmenie použitého konštrukčného návrhu a ich prevádzkových vlastností, vytvorenie úvodného návrhu ...
 • Návrh hybridního magnetického ložiska 

  Šindelář, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hybridního magnetického ložiska. Jedná se o rozšíření problematiky běžných ložisek ve vysokootáčkových motorech. Práce je rozdělena do tří částí, kde se první část zabývá obecnou ...
 • DC/DC měniče pro průmyslové napájecí zdroje. 

  Chudý, Andrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a porovnaním vybraných topológií DC/DC meničov, kde následne lepšia z nich je prakticky realizovaná. Prvá časť je venovaná všeobecnej problematike jednosmerných výkonových meničov. ...
 • Návrh olejového distribučního transformátoru 

  Mrajca, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výrobním procesem olejových distribučních transformátorů. Nejprve se věnuje konstrukčnímu uspořádání magnetického obvodu a technologii jeho výroby. Podrobně je rozebrán postup vysekávání ...
 • Úprava naftové elektrocentrály pro paralelní chod se sítí 

  Černý, Martin
  Tato práce se zabývá úpravou naftové elektrocentrály, tak aby po nastartování a stabilizaci bylo možné elektrocentrálu přifázovat na tvrdou síť, případně na jinou elektrocentrálu z důvodu bezvýpadkového převzetí zátěže. ...
 • Měnič pro BLDC motor 

  Němec, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh výkonového měniče pro BLDC motor 48 V/2 kW. Je kladen důraz na malé rozměry finální desky plošného spoje. Jsou proto použity výkonové tranzistory STL135N8F7AG v malých SMD pouzdrech ...
 • Remanentní magnetismus elektromagnetů stejnosměrných stykačů 

  Horký, Jakub
  Tato diplomová práce řeší remanentní magnetismus elektromagnetů u stejnosměrných stykačů. První část práce pojednává o teorii vzniku magnetického pole v různých druzích materiálu, popisuje jejich magnetizaci a dělí je dle ...
 • Návrh stykače VN pro trakční účely 

  Pala, Lukáš
  V úvodu práce je analyzován systém trakčního obvodu, s různými druhy elektrických přístrojů. Jsou popsány výkonové elektrické obvody v trakci, jejich zátěže a typy používaných stykačů. Normativní požadavky kladené na stykače ...
 • Simulace oteplení rozváděčů VN 

  Kapalla, Alexej
  Táto diplomová práca je zameraná na problematiku oteplenia rozvádzačov vysokého napätia. V práci sú uvedené popisy jednotlivých zariadení, ktoré rozvádzač obsahuje. Následne sa práca venuje teoretickým vzťahom opisujúcim ...

View more