Recent Submissions

 • Využití Hamiltonových rovnic při řešení kmitání soustavy s více stupni volnosti 

  Sikora, Ondřej
  Tato prace se v uvodní teoreticke časti zabyva rešerši Hamiltonovske mechaniky ve srovnani s Lagrangeovskym přistupem. Na zakladě těchto metod jsou odvozeny pohybove rovnice čtvrtinoveho modelu automobilu. Ty jsou nasledně ...
 • Sledování pohybu objektů pomocí pohyblivé kamery 

  Duráníková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá softwarem pro dynamické kamery s vyhodnocením objektů. První teoretická část porovnává programy pro ovládání sestavy a vyhodnocení dat, dále způsobem zpracování pohybu, možnostmi zjištění pohybu ...
 • Modernizace řízení CNC systému obráběcího stroje EMCO 

  Velen, Bohumil
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat možnou variantu návrhu nového řídicího systému, který na CNC obráběcím stroji nahradí ten starý. S výměnou řídicího systému souvisí také výměna řidičů motorů a také jednotlivých ...
 • Vibrační generátor jako dynamický tlumič vibrací 

  Novák, David
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom vibračného generátora ako dynamického tlmiča vibrácií. Práca obsahuje rešeršnú časť, ktorá preskúmava spôsoby tlmenia mechanických sústav a vplyvu vibračného generátora na vibrujúcu ...
 • Napjatostně deformační analýza stožáru v Lelekovicích 

  Vitouch, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá napjatostně deformační analýzou 3D prutové soustavy. Hlavním cílem této práce je vytvoření výpočtového modelu prutové soustavy, který vychází z věže TV převaděče v Lelekovicích, a jeho ...
 • Mechanická analýza historických soustav 

  Bilík, Pavel
  Tato práce se zabývá historickými strojními soustavami z období starověku a středověku. Vymezeny jsou základní pojmy, veličiny a jevy související s činností strojů. Detailněji jsou zde popsány technicky významné vynálezy. ...
 • Aplikace dvoudimenzionálních vrstev dichalkogenidů přechodových kovů v plazmonice 

  Kocourková, Monika
  Dvourozměrné vrstvy dichalkogenidů přechodových kovů jsou materiály zajímavé svými vlastnostmi, jako je například výskyt excitonů ve viditelné a infračervené oblasti stabilních za pokojových teplot. V kombinaci s plazmonickými ...
 • Návrh peristaltického čerpadla a jeho výroba pomocí 3D tiskárny 

  Ballo, Igor
  Hlavným zameraním tejto práce je návrh peristaltického čerpadla, a jeho následné zhotovenie pomocou 3D tlačiarne. Návrh vychádzal z podrobnej štúdie konštrukčných riešení peristaltických čerpadiel zameraných najme na ...
 • Štěpkovač dřeva s připojením za traktor 

  Šaroun, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh štěpkovače dřeva se zapojením za traktor. Ze začátku se věnuji různým druhům štěpkovačů a jejich parametrů. Dále uvádím potřebné výpočty částí, ze kterých se štěpkovač skládá. Součástí ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro systém chlazení kondenzátoru spalin 

  Pavlíček, Adam
  Cílem bakalářské práce je rešerše principu tepelného čerpadla a stručný popis druhů tepelných čerpadel. V praktické části je návrh tepelného čerpadlo pro systém chlazení kondenzátoru spalin. Hlavní komponenty tepelného ...
 • Planetové převodovky v konstrukci osobních a nákladních automobilů 

  Novák, Petr
  Práce se věnuje užití planetových převodů v samočinných převodovkách pro osobní a nákladní vozy. Převodovou část tvoří často ustálené soukolí Simpson a Ravigneaux. Je zde proto proveden jejich kinematický rozbor. Kompletní ...
 • Stabilizační jízdy jednostopých vozidel 

  Jeřela, Martin
  Rešeršní práce je zaměřena na mechanické a elektronické systémy stability. Jejich stručný vývoj a podrobný popis funkce, které se v dnešní době vyskytují u jednostopých motoro-vých vozidel.
 • Využití opensourcových knihoven pro počítačové vidění 

  Strejček, David
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s východisky vybraných opensourcových knihoven a s jejich implementací v oblasti počítačového vidění. Úvod práce pojednává o teoretickém základu počítačového vidění a možnostmi ...
 • Návrh dávkovacího zařízení pro 3D tisk čokoládou 

  Valenta, Otakar
  Práce se zabývá kritickou rešerší a návrhem tiskové hlavy 3D tiskárny čokolády. Cílem práce je provedení studie rozšíření 3D portálového manipulátoru tiskovou hlavou pro 3D tisk čokolády. V první části je uveden přehled ...
 • Pracovní jednotky pro hromadnou výrobu součástí 

  Vašát, Viktor
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku obráběcích strojů a využití jejich jednotek v hromadné výrobě. Práce je odborná rešerše, kde se první část věnuje uvedení do problematiky a rozboru současného stavu poznání. V ...
 • IoT senzor pro pokojovou rostlinu 

  Schweidler, Daniel
  Cílem této práce je zpracovat rešerši o již hotových senzorech pro pokojové rostliny, seznámit se s platformou Arduino a s její pomocí také navrhnout vlastní IoT zařízení pro sběr a odesílání dat týkajících se úspěšného ...
 • Požadavky pro vzdělávání dopravních pilotů v předmětu Letecký zákon a předpisy 

  Petrovič, Juraj
  Táto bakalárska práca sa venuje porovnaniu starých a nových predpisov pre vzdelanie dopravných pilotov v predmete Letecký zákon a predpisy. V úvode práce je stručná charakteristika predpisu JAR-FCL a nariadenia EU - Part-FCL ...
 • Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka) 

  Jasimová, Rafah
  Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na stručný přehled zadaných ...
 • Chytrá zásuvka pro dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech 

  Chalupa, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v první řadě zabývá návrhem a konstrukcí prototypu chytré zásuvky, která bude sloužit k dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech. Poskytuje ověřování uživatele na základě přiloženého RFID ...
 • Výroba krytu vysokotlakého hydraulického filtru 

  Podloucký, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky výroby vysokotlakého hydraulického filtru technologií protlačování za studena. Výchozím polotovarem je kalota z oceli C15R o průměru 104 mm a výšce 57,9 mm. Výrobní série ...

View more