Now showing items 29-48 of 534

 • Bezdotykový dávkovač dezinfekce 

  Rybníček, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření chytrého bezdotykového dávkovače dezinfekce, jenž zastává nejen funkci distribuční, nýbrž i kontrolní a ovládací. Dávkovač je osazen vývojovou deskou LaskaKit ESP-12 obsahující Wi-Fi ...
 • Biopaliva nové generace 

  Pražák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými generacemi biopaliv. Jejich výhodami i nevýhodami a problematikou spojenou s jejich použitím v praxi. První část je zaměřená převážně na legislativu a seznámení s problematikou ...
 • Box pro 3D tiskárnu 

  Vícha, Daniel
  Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část se zabývá metodami 3D tisku, a především metodou FDM, pro kterou je následně navrhován box. V druhé části jsou zmíněny vhodné podmínky 3D tisku, které jsou ...
 • Broušení titanové slitiny Ti-6Al-4V ELI 

  Chalupa, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou titanových slitin. První část pojednává o vlastnostech titanových slitin a využití v praxi. Druhá část popisuje problematiku obrábění titanových slitin, konkrétně broušení. ...
 • Bruska hoblovacích nožů 

  Kracík, Lukáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zkonstruovat brusku hoblovacích nožů. Omezujícím parametrem je maximální délka hoblovacího nože 350 mm. Nejprve je nutné popsat metodu hoblování dřeva a používané hoblovací nože. V ...
 • Carbon Capture Storage/Utilization 

  Šuráň, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou CCS a CCU. Konkrétním cílem práce je rešerše problematiky záchytu, transportu, uložení a zpracování oxidu uhličitého. Důraz je kladen především na technologie spojené se spalováním ...
 • CFD při návrhu aerodynamiky závodních automobilů 

  Černík, Daniel
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím CFD při návrhu aerodynamiky závodních automobilů, konkrétně Formule 1. V první kapitole jsou popsány základní pojmy mechaniky tekutin. V dalších kapitolách jsou zmíněny způsoby ...
 • Chaos a diferenciální rovnice se zpožděním 

  Zlámal, Ondřej
  Tato práce se zabývá dynamickými systémy vykazujícími chaotické chování a diferenciálními rovnicemi se zpožděním. Zkoumá jaký vliv má zpoždění na chaotický systém, v našem případě budeme pozorovat Lorenzův systém se zpožděním ...
 • Charakteristika diferenciálu motorového vozidla 

  Málek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou různých typů diferenciálů u motorových vozidel. Představuje jejich funkce, různá provedení a porovnání. Součástí je také kapitola o vozidlech s pohonem všech čtyř kol. Hlavní ...
 • Charakterizace nástřiku korozivzdorné oceli metodou Cold Spray 

  Černý, Dominik
  Bakalářská práce se nejprve zabývá principem metody Cold spray a parametry, které tuto metodu ovlivňují. V experimentální části byla pozorována a zkoumána mikrostruktura a mechanické vlastnosti dodaného vzorku a také ...
 • Chladicí zařízení domácího pivovaru 

  Křivánek, František
  Bakalářská práce se zabývá problematikou chladících procesů a návrhu chladícího zařízení pro domácí pivovar. V první části je nastíněn úvod do této problematiky následován návrhem chladícího okruhu a popisem jeho jednotlivých ...
 • Chytrá zásuvka pro dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech 

  Chalupa, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v první řadě zabývá návrhem a konstrukcí prototypu chytré zásuvky, která bude sloužit k dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech. Poskytuje ověřování uživatele na základě přiloženého RFID ...
 • Částicový systém Garticle engine 

  Karas, Jakub
  V této práci je vytvořen funkční částicový systém, který na rozdíl od klasických implementací částicových systémů využívá k výpočtům moderní bezsouřadnicový jazyk – projektivní geometrickou algebru (PGA). Využití tohoto ...
 • Depozice a analýza AlCrN povlaků 

  Drásalová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku depozice a metody studia kvality povrchových povlaků na bázi AlCrN, připravovaných metodami (i) magnetronového naprašování (Magnetron sputtering), (ii) magnetronového naprašování ...
 • Depozice metamagnetických tenkých vrstev s nízkým magnetickým tlumením 

  Hnilica, Ján
  Vlastnosti magnetického tlumení jsou ve slitině FeRh podmíněny stechiometrickým poměrem jednotlivých složek slitiny, počtem strukturních defektů a mírou epitaxe deponovaných vrstev na substrátu MgO(001). V této práci je ...
 • Design akumulátorového průmyslového radia 

  Bartůněk, Jan
  Tématem bakalářské práce je design akumulátorového průmyslového rádia. Hlavním cílem je navrhnout průmyslové rádio určené do náročných podmínek, jako jsou staveniště a dílny, a splnit ergonomické, funkční i estetické ...
 • Design automatizovaného externího defibrilátoru 

  Pernicová, Helena
  Bakalářská práce předkládá design automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Cílem je navrhnout moderní produkt splňující požadavky trhu a použitelnosti. Na základě rešerše byl stanoven cíl, zohlednit nejpotřebnější ...
 • Design čističky vzduchu pro domácí využití 

  Kotenkova, Tatiana
  Tématem této bakalářské práce je design čističky vzduchu pro domácí využití. Hlavním cílem je navrhnout design čističky vzduchu do prostředí domácnosti, kanceláře či do čekárny s vhodně zvolenou technologií čistění s důrazem ...
 • Design detektoru vodičů 

  Gettová, Barbora
  Táto bakalárska práca sa zaoberá designom podpovrchového detektora vodičov, kovov a drevených objektov. Hlavným cieľom je navrhnúť ergonomické tvarovanie zariadenia, umožňujúce detekovanie aj v náročnejších podmienkach ...
 • Design domácího orloje 

  Dvořák, Michal
  Tématem této bakalářské práce je návrh designu objektu vícefunkčního stolního orloje. Hlavním cílem je navrhnout objekt, zobrazující astronomická data, v moderním provedení, který se v současné době na trhu nevyskytuje. ...