Now showing items 87-106 of 534

 • Fázové transformace při tepelném zpracování materiálů na bázi Fe - C 

  Škvarka, Jakub
  Táto bakalárska práca je zameraná na tepelné spracovanie materiálov na báze Fe - C a jeho fyzikálnu podstatu. Sú charakterizované základné prvky tejto sústavy a ich modifikácie. Je vysvetlené, k čomu pri tepelnom spracovaní ...
 • Frikční svařování materiálů 

  Chrást, Daniel
  Práce se zabývá zkoumáním svárů z materiálů AISI 316L a TI GR2. Svár je zhotovený rotačním třecím svařováním. První část práce je literární rešerše na téma rotačního svařování třením. V druhé části práce jsou uvedeny ...
 • Funkce katalyzátoru a filtru pevných částic u naftových vozidel 

  Šišpera, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá představením dieselových emisně-redukčních systémů široké veřejnosti, odkrývá základní principy funkce dieselova motoru, mechanismy vzniku emisí a následně se věnuje jejich regulaci za pomocí ...
 • Generování a detekce výměnných spinových vln pomocí mikrovlnných nanoantén 

  Davídková, Kristýna
  Přenos a zpracování informací by v budoucnu mohl být uskutečněn pomocí spinových vln. Využitím možnosti zakódování informace do amplitudy i fáze vlny by vedlo ke zrychlení komplexních matematických operací, přičemž pro ...
 • Generování kódu pro zpracování surového obrazu na grafickém zařízení 

  Pojsl, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možností generování CUDA code pomocí Matlab GPU Coder na grafické zařízení Nvidia Jetson Nano a zpracování hloubkových obrazových dat z Intel RealSence kamery takto vygenerovanými funkcemi. ...
 • Grafen na SiC jako substrát pro molekulární samouspořádané systémy 

  Černá, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací metal-organických sítí samouspořádáním kovových atomů (Fe) a organických molekul (tetrakyanchinodimethan, TCNQ) na povrchu grafenu. Jako substrát byl v této práci ...
 • HCCI motory 

  Otáhalík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motorů HCCI. Z důvodu pozdější potřeby znalosti základních principů je začátek práce věnován historii spalovacích motorů, principu jejich fungování a rozdělení těchto motorů ...
 • Historický vývoj raketových motorů 

  Šima, Dávid
  Táto bakalárska práca je rešeršou zaoberajúcou sa historickým vývojom raketových motorov a ich využití na raketových nosičoch. Práca je rozdelená do ôsmich častí. V prevej časti sa zaoberá princípom fungovania reaktívneho ...
 • Historie využití vodní síly v lokalitě Lobodice u Kojetína 

  Koutný, Vojtěch
  Energie je hnacím motorem ekonomik států po celém světě, bez jejího využití by nebylo možné dosáhnout tak velkého pokroku vědy a životního standardu. Ovšem, aby mohla být energie využita, musí nejprve vzniknout. Tato práce ...
 • Hluk leteckých proudových motorů 

  Szelke, Ludvík
  Ve své bakalářské práci se snažím prezentovat zdroje hluku leteckých proudových motorů. Nejprve čtenáře seznámím s krátkou historii vývoje proudových motorů a principu funkce proudového motoru. Dále pokračuji všeobecnými ...
 • Hluk v interiéru vozidel a metody jeho snižování 

  Patočka, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice hluku v interiéru vozidel a metodám jeho následného snižování. Stručně byly popsány nejvýznamnější hlukové zdroje podílející se na celkové akustice uvnitř automobilu. Z provedené ...
 • Hodnocení zanášení potrubí v cementárně 

  Dorniak, Michal
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá výpočtom tlakových strát v potrubí cementárne a v konečnom dôsledku, jej vplyvom na spotrebu elektrickej energie spalinovými ventilátormi. V úvode práce bola spracovaná literárna ...
 • Hydraulické ztráty lodí v závislosti na smáčivosti povrchu 

  Novotná, Markéta
  Tato práce se zabývá hydraulickými ztrátami lodí. Zaměřuje se především na třecí ztráty, ale dotýká se i témat tlakového odporu, vlnového odporu nebo Karmánovy vírové stezky. Je zde popsána problematika obtékání těles a ...
 • Hydraulické zvedací zařízení za traktor 

  Onderka, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zvedacího zařízení do tříbodového závěsu traktoru. Byla provedena krátká rešerše obdobné zdvihací techniky. Koncept je navržen a podložen analytickými výpočty rozměrových a funkčních ...
 • Hydrotermální konverze biomasy 

  Vařejka, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování hydrotermálních metod pro konverzi biomasy na energeticky lépe využitelné produkty. První část obsahuje seznámení s metodami konverze biomasy a jejich vhodnosti užití ...
 • Hyperbolické geometrie 

  Brdečková, Johanka
  Tato práce popisuje vlastnosti hyperbolické geometrie. Je zde odvozena parametrizace křivky traktrix a plochy pseudosféry. Dále jsou ukázány dva modely hyperbolické geometrie odvozené z parametrizace pseudosféry.
 • Identifikace teplotního modelu vřetene frézky 

  Chlapek, Ondřej
  Cílem této práce je vytvoření dvou teplotních modelů (typu black box a grey box), které by umožňovaly predikovat vývoj teploty vřetene frézky, na základě naměřených provozních dat. Statistickými metodami byla určena přesnost ...
 • Identifikace zdrojů rizik průmyslových pecí - elektrické obloukové pece 

  Krejčí, Lukáš
  Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je identifikace nebezpečí spojených s provozem elektrických obloukových pecí. Před tím je však nutné dobře se seznámit se zařízením a pochopit jeho funkci. Popis konstrukce pece ...
 • Implementace CAN bus komunikace 

  Vavrovič, Ján
  Podstatou této práce je vytvoření CAN sítě mezi Raspberry Pi a mikrokontrolerem dsPIC. Po zprovoznění modulů potřebných pro CAN komunikaci je vytvořena aplikace za účelem demonstrace provozu na sběrnici a také knihovna, ...
 • Implementace systému VERICUT do technologického procesu výroby 

  Gerbel, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je implementace verifikačního systému VERICUT do procesu výroby ve spolupráci se společností JHV Engineering. Na základě teoretického rozboru je provedena praktická část. Proběhlo vymodelování ...