Now showing items 169-188 of 534

 • Magnetický separátor pro recyklace stavebních a demoličních odpadů 

  Kovařík, Martin
  Práce obsahuje rešerši dostupných zařízení určených k separaci feromagnetického materiálu a návrh konkrétního konstrukčního řešení magnetického separátoru pro separaci feromagnetického odpadu ze stavebních a demoličních ...
 • Magnetooptické zobrazování a analýza mikrostruktur magnetické domény 

  Molnár, Tomáš
  Magnetooptické jevy popisují interakci polarizovaného světla s magnetizovaným médiem. I když byla objevena téměř před dvěma stoletími, díky své vysoké citlivosti a všestrannosti je magnetooptika široce využívaným nástrojem ...
 • Malé větrné turbíny v městském prostředí 

  Ondráček, David
  Tato práce je zaměřena na problematiku použití menších větrných turbín v městském zastavěném prostředí. Začátek práce se věnuje základní teorii o větru, jeho vzniku a specifickém proudění vzduchu v zastavěném prostředí. ...
 • MANIPULACE S KAPALINOU S VYUŽITÍM PLATFORMY ABB YUMI 

  Červenka, Roman
  Cieľom tejto záverečnej práce je navrhnúť a vytvoriť program pre laboratórnu manipuláciu. Robot bude manipulovať s kádinkami. Pre ďalšiu prezentáciu možností použitej platformy ABB YuMi, bol navrhnutý program na prípravu ...
 • MANIPULACE S KAPALINOU S VYUŽITÍM PLATFORMY ABB YUMI – PIPETOVÁNÍ 

  Smolinský, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie riadiaceho programu pre kolaboratívneho robota IRB 14000, ktorého úlohou je presné dávkovanie kvapaliny pomocou pipety. V úvode práce je predstavené odvetvie kolaboratívnej ...
 • Manipulační zařízení pro lesnictví 

  Martinec, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní pojednání lesního vozového parku. Začátek práce nastiňuje historický vývoj strojů v dřevozpracujícím průmyslu, dále se zabývá harvestory a jejích jednotlivým rozdělením dle ...
 • Manipulátor pro dílenský provoz 

  Hlupík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního manipulátoru pro zdvih a přemístění motorové jednotky. V teoretické části práce je provedena rešerše současných mobilních manipulátorů pro manipulaci s motory. Praktická ...
 • Maziva pro řetězy jízdních kol 

  Brychta, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice mazání řetězů jízdních kol. V úvodu práce jsou popsány základní třecí procesy, dále je proveden rozbor používaných řetězů na jízdních kolech, používaných materiálů, rozbor sil ...
 • Mechanická analýza střešního výtahu 

  Sárkány, Zoltán
  Bakalárska práca sa zaoberá mechanickou analýzou strešného výťahu v 2D, ktorý sa skladá z deviatich telies. Prvá časť práce pokrýva základné potrebné teoretické znalosti k riešeniu daného problému z hľadiska statiky a ...
 • Mechanická analýza zdvižného zařízení 

  Kubík, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je mechanická analýza zdvižného zariadenia s prihliadnutím na pasívne účinky vo väzbách. Zároveň má slúžiť ako doplnkový učebný materiál pre študentov predmetov statiky a dynamiky. Prvá časť ...
 • Mechanické vlastnosti materiálů kolenních endoprotéz a mechanicky významných tkání v kolenním kloubu 

  Dvořák, Matouš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou totálních kolenních endoprotéz. Popisuje jejich rozdělení z hlediska konstrukce či stylu uchycení. Shrnuje mechanické vlastnosti lidských tkání vyskytujících se v kolenním ...
 • Metanol jako alternativní palivo 

  Balcárek, Ondřej
  Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá problematikou alternativních paliv, konkrétně pak metanolem a jeho produkcí. Cílem bylo popsat vlastnosti a možnosti využití metanolu nejen jako paliva, ale i jako suroviny pro ...
 • Metody pro řešení rozměrových obvodů 

  Fiala, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje metodám pro řešení rozměrových obvodů. Na začátku jsou vysvětleny základní pojmy týkající se rozměrových obvodů. Dále jsou popsány metody maximum-minimum, statistická, skupinové zaměnitelnosti ...
 • Metody pro sledování znečištění v odpadních vodách 

  Ravasová, Michaela
  Bakalárska práca v úvode vysvetľuje pojem odpadová voda. Sú uvedené základné ukazovatele znečistenia odpadových vôd a je vysvetlený ich význam a vplyv na kvalitu vody. Následne sú v práci vysvetlené základné laboratórne ...
 • Metody redukce dimenzionality statistického souboru 

  Sabo, Adam
  Tato práce se zabývá představením metod pro redukci dimenzionality a následnou aplikací těchto metod na vybrané sportovní statistické soubory. První část práce pojednává o teoretickém aparátu matematické statistiky, a to ...
 • Metody shlukové analýzy v matematických programech 

  Starý, Josef
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody shlukové analýzy v matematických programech. Jejím cílem je popsat základní shlukovací metody, popsat způsob jejich implementace v matematických programech, metody pak použít ke ...
 • Metody stanovení opotřebení železničního kola 

  Čížek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření opotřebení železničních kol. Železniční kola podléhají vysokým zatížením, a proto také jejich profil trpí vysokým opotřebením. Včasné zachycení poškozeného kola může ...
 • Metody výroby elektrické energie z odpadního tepla 

  Kůra, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje metodám přeměny tepelné energie v odpadním teple na elektrickou energii. Jsou v ní představeny a popsány dosud známé přímé a nepřímé metody. Práce dále obsahuje přehled případových studií ...
 • Metody zpracování signálů senzorů autonomních vozidel 

  Kostiha, Petr
  Bakalářská práce se zabývá autonomními vozidly a jejich systémy vnímání okolí. Práce obsahuje popis jednotlivých senzorů, které autonomnímu vozidlu slouží k vykreslení prostoru kolem něj. Dále pojednává o funkci senzorů, ...
 • Měření a vyhodnocení poškození lisovacích vložek pomocí optického skeneru 

  Vanek, Richard
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou skenovania poškodených lisovacích vložiek pomocou optického 3D skenera. V úvodnej časti bakalárskej práce je opísané 3D skenovanie, jeho využitie v rôznych odvetviach a taktiež ...