Now showing items 296-315 of 534

 • Obrábění hřídele motoru pro elektromobil 

  Janáč, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti – hřídele rotoru elektromobilu. Na základě rešerše o současných elektromobilech a studie technologie obrábění je posouzena funkce a technologičnost součásti. Dále je ...
 • Obrábění hřídele pro hybridní pohon automobilu 

  Göth, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou hřídele pro pohon hybridního automobilu. Celý proces je znázorněn pomocí výrobního postupu, který má za úkol provést pracovníka od prvního úkonu až po poslední. Práce je též zaměřena ...
 • Obrábění na univerzální frézce vybavené dělicím přístrojem 

  Luňáčková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá frézováním za pomocí dělicího přístroje. Cílem je seznámit s technologií strojního frézování, její kinematikou, stroji, nástroji a použitím dělicího přístroje. Teoretická část se zabývá ...
 • Obrábění součástí v kaleném stavu 

  Heiserová, Sofia
  Využitie obrábania kalených materiálov vo výrobe vedie k použitiu procesu tvrdého obrábania, ktoré kladie vyššie nároky na obrábací stroj aj nástroj ako klasické obrábacie procesy. Kalené materiály so sebou prinášajú problém ...
 • Obrábění titanových a těžkoobrobitelných slitin frézováním 

  Matail, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou obrábění těžkoobrobitelných slitin frézováním. Teoretická část je věnována rozboru jednak použití, složení a vlastností těchto slitin a potížím a doporučením při obrábění. V praktické ...
 • Odmítnuté prototypy letadel 

  Moštěk, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje rešerši sedmi odmítnutých prototypů letadel ze zemí západního bloku v období studené války účastnících se výběrových řízení. U každého z těchto letadel je provedeno shrnutí historie jejich vývoje, ...
 • Odvlhčovací zařízení 

  Koštuřík, Adam
  Tato bakalářská práce má seznámit čtenáře s teorií vlhkého vzduchu a jeho odvlhčováním při nízkých teplotách. Jsou zde uvedeny základní způsoby jak vzduch odvlhčovat a následně je vybráno zařízení, které je vhodné pro ...
 • Off-grid domy 

  Plhal, Matěj
  Tato bakalářská práce popisuje princip off-grid domů. Zaměřuje se na technologické řešení kvalitního bydlení i bez připojení k inženýrským sítím. Konkrétně seznamuje s vhodnými zdroji energie, možnostmi vytápění a vodním ...
 • Okrajová úloha pro průhyby nosníku 

  Machalová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá okrajovými úlohami pro průhyby nosníků. Ve druhé kapitole jsou nejprve připomenuty základy z oblasti řešení lineárních diferenciálních rovnic a poté následuje popis různých typů předepsaných ...
 • OPC UA klient pro komunikaci s PLC B&R Automation 

  Staněk, Lukáš
  Tato práce je rešerší komunikačního protokolu OPC UA s následnou ukázkou jeho implementace do vytvářeného klienta. Rešerše začíná historickým vývojem a následně přechází v teoretický rozbor OPC UA jehož výstupy jsou ...
 • Optická charakterizace perovskitů pomocí časově rozlišitelné spektroskopie 

  Schlor, Michal
  Tato práce se zabývá experimentální optickou charakterizací moderních organicko–anorganických perovskitů, které slibují brzký posun v technologii fotovoltaických článků pro solární panely. Fotovoltaické články na bázi ...
 • Optická levitace dielektrických objektů v externím elektrickém poli 

  Zemánková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá optickou levitací dielektrické mikročástice ve vakuu a jejím vychylováním vnějším elektrickým polem. V teoretické části je matematicky popsán laserový svazek, ve kterém se stabilně zachytává ...
 • Optimalizace iontového zdroje se sedlovým polem 

  Zálešák, Marek
  Cílem mé bakalářské práce bylo provést rešeršní studii na téma iontových zdrojů a jejich aplikací. Dalším cílem bylo vytvořit modelové simulace iontového zdroje se sedlovým polem v programu EOD a následně se pokusit zdroj ...
 • Optimalizace návrhu zobrazovacího spektrometru s transmisní mřížkou 

  Kleštinec, Róbert
  Táto práca sa zameriava na optimalizáciu návrhu optického zobrazovacieho spektrometru s transmisnou difrakčnou mriežkou určeného na spektrometriu laserom budeného plazmatu. V teoretickej časti popisuje spektrometriu a ...
 • Optimalizace rozpočtu 

  Golasowski, Martin
  Bakalářská práce má za cíl přiblížit problematiku tvorby rozpočtu veřejné vysoké školy a následnou tvorbu matematického modelu. V práci jsou vysvětlena pravidla a vzorce pro rozdělování finančních prostředků vysokého ...
 • Optimalizace růstu grafenu na kovových substrátech v rastrovacím elektronovém mikroskopu 

  Mahel, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s přípravou grafenu pomocí chemické depozice z plynnéfáze a vytvořit vlastní grafen v komoře rastrovacího elektronového mikroskopu. Při této reakci dochází k nehomogenní nukleaci a ...
 • Optimalizace světelné křižovatky 

  Langer, Vojtěch
  Tato práce se věnuje rešerši metod používaných pro optimalizaci světelné křižovatky. Práce je rozdělena do čtyř částí. Nejprve je krátce představen postup používaný při návrhu řízení signalizace. Následuje popis disciplíny ...
 • Optimalizace šachové přípravy 

  Walica, Roman
  Tato práce se zabývá přípravou na šachovou partii, problematikou Elo hodnocení a optimalizací problému spjatého s přípravou na šachový turnaj. Můžete se zde dočíst, jakým způsobem získat a upravit vhodné informace o ...
 • Optimalizace tvaru buňky hydrostatického ložiska 

  Kopřiva, David
  Bakalářská práce se zabývá problémem optimalizace tvaru buňky hydrostatického ložiska. V práci je popsán princip fungování hydrostatických ložisek, jejich použití a jsou zde popsány dřívější optimalizace buněk. Za referenční ...
 • Optimalizace tvorby cen v logistice 

  Langr, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na dynamickou cenotvorbu a její aplikaci v síťových dopravních modelech s cílem optimalizovat ceny, jež v těchto modelech hrají důležitou roli. Teoretická část se věnuje základním pojmům ...