Now showing items 455-474 of 534

 • Vibrace a hluk elektrovozidel 

  Winter, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vibrací a hluku neboli Noise, Vibration and Harshness (NVH) u elektromobilů typu Battery Electric Vehicle (BEV), kde byla zaměřena především pozornost na pohonný systém těchto ...
 • Virtuální senzory a jejich aplikace 

  Pakr, Jiří
  Virtuální senzory jsou postupně se rozšiřující technikou v oblasti průmyslových měření. Jedná se o počítačové programy, které za pomoci dříve získaných dat poskytují další údaje podobně jako klasické hardwarové senzory. ...
 • Virtuální testování autonomních vozidel 

  Matušková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá virtuálnímu testování autonomních vozidel. V teoretické části je popsáno autonomní vozidlo, problematika testování autonomních vozidel. Dále je práce zaměřena na popis softwarů ADAMS Car a ...
 • Vizualizace digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahem 

  Markovsky, Aleksander
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu s vysokým dynamickým rozsahem. Popisuje postup kalibrace obrazu s cílem snížit šum, Fourierovu transformaci a konvoluci obrazu, lineární filtry a metodu neostré masky. Následně v ...
 • Vizualizace modelu ve virtuální realitě 

  Lukačovič, Samuel
  Táto práca sa zaoberá pojmom virtuálna realita, jeho históriou, využitím a možným technologickým spracovaním. Následne sa zameria na typ softvéru nazývaný herný engine. Bližšie bude popísaná jeho funkcia, historický vývoj ...
 • VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARU PLASTOVÝCH TUB 

  Furik, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá systémy strojového vidění za účelem kontroly svarů plastových tub. Princip a možnosti pro výběr kamerových systémů jsou shrnuty v rešeršní části práce. Na bázi této rešeršní části byl vybrán ...
 • Víceprvková zavěšení vozidel BMW 

  Zicha, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší moderních typů zavěšení u osobních automobilů s důrazem na víceprvková zavěšení a konstrukčním návrhem spodního ramene zadní nápravy vozu BMW 3series generace E46 umožňujícího změnu ...
 • Vlastnosti kompozitních materiálů pro FDM tisk s příměsí dřeva 

  Uvíra, Dominik
  Bakalářská práce se v první části zabývá rešerší 3D FDM tisku, kompozitních materiálů s příměsí dřeva a jejich srovnání s běžnými materiály pro 3D FDM tisk. Druhá část této práce je zaměřena na návrh experimentů pro ...
 • Vlastnosti prostorů posloupností a jejich aplikace v teorii nelineárních diferenčních rovnic 

  Kosík, Jindřich
  Cílem práce je detailní zpracování aparátu funkcionální analýzy pro studium kvalitativních vlastností řešení diferenčních rovnic a jeho využití při analýze specifikované nelineární diferenční rovnice. Práce obsahuje podrobný ...
 • Vlastnosti systémů s neceločíselnými členy v teorii řízení 

  Andresík, Michal
  Tato práce je zaměřena na nalezení algoritmu pro řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic zlomkového řádu se zpožděním z důvodu jejího využití v teorii řízení a následně srovnání chování řešení pro různé volby ...
 • Vliv délky oblouku na hloubku svaru 

  Holas, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá, jaký dopad bude mít změna délky svařovacího oblouku na hloubku svaru. Svařované materiály byly nízkouhlíková ocel a austenitická korozivzdorná ocel. Svařovalo se metodou MIG a TIG.
 • Vliv kombinace prostého namáhání prutů na bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 

  Gális, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vyhodnocovaním vplyvu kombinácie prostého namáhania pre prúty s rôznymi typmi priečnych prierezov z hľadiska medzného stavu pružnosti. V prvej časti práce sú zhrnuté teoretické poznatky o ...
 • Vliv modifikace povrchu keramických částic na slinovací chování pokročilých keramických materiálů 

  Vykydal, Adam
  Tato práce se zabývá vlivem modifikace povrchu keramických částic na slinovací chování pokročilých keramických materiálů. Pro modifikaci povrchu byla použita metoda Atomic layer deposition, kdy bylo pomocí plynu v ALD ...
 • Vliv nánosů na růst řasy v trubicovém fotobioreaktoru 

  Vajaýová, Veronika
  Náplní teoretické části této bakalářské práce je popis kultivačních fotobioreaktorů, srovnání jednotlivých typů kultivačních zařízení, základní parametry ovlivňující účinnost produkce biomasy a problematika tvorby nánosů ...
 • Vliv olova a antimonu v litině na degradaci tvaru grafitu 

  Hlobil, Albert
  Práce se zabývá vlivem obsahů olova a antimonu na degradaci grafitu v litinách a s nimi spojeným snížením mechanických vlastností. Je zde shrnut princip vzniku degradovaných forem grafitu a množství nežádoucích prvků, které ...
 • Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje 

  Smékal, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je rešerší na témata práškového lakování, lepení a kaučuků. V druhé a hlavní části práce je zpracován postup výroby lepených vzorků, vyhodnocení smluvní tahové ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a tvrdost slitiny s vysokou entropií 

  Jesenská, Mária Ľudmila
  V tejto práci je študovaná neekviatomická Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti vysoko entropická zliatina, ktorá bola vyrobená pomocou vákuového indukčného tavenia. Zliatina v odliatom stave bola analyzovaná a tepelne spracovaná pri ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu ocelí 

  Kocman, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování oceli, především pak posouzením vlivu jednotlivých technologií tepelného zpracování na změnu mikrostruktury ocelí. V rešeršní části práce jsou představeny ...
 • Vliv tvaru čela lidské hlasivky na její modální charakteristiky 

  Zelinka, Martin
  Hlavní cíl bakalářské práce je vytvoření parametrického modelu s proměnlivým úhlem čela lidské hlasivky a následné zjištění prvních vlastních frekvencí kmitání hlasivek pro všechny úhly od rozmezí -40° až +40°. Výsledek ...
 • Vliv tvaru odlitků na využití nálitků 

  Blažek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vlivem tvaru odlitků na využití nálitků. V teoretické části je popsáno nálitkování, tuhnutí kovových materiálů a popis a vady hliníkových slitin, zejména použitého materiálu DIN 226. V praktické ...