Now showing items 21-40 of 534

 • Aplikace dvoudimenzionálních vrstev dichalkogenidů přechodových kovů v plazmonice 

  Kocourková, Monika
  Dvourozměrné vrstvy dichalkogenidů přechodových kovů jsou materiály zajímavé svými vlastnostmi, jako je například výskyt excitonů ve viditelné a infračervené oblasti stabilních za pokojových teplot. V kombinaci s plazmonickými ...
 • Aplikace termoelektrických generátorů 

  Kováč, Samuel
  Práca popisuje princíp termoelektrickej premeny a javy, vďaka ktorým je sprostredkovaná, ďalej sa zaoberá faktormi, na ktoré treba hľadieť pri snahe o dosiahnutie najlepšej účinnosti termoelektrickej premeny. Ďalšia časť ...
 • Aproximační plochy pro trojrozměrná data 

  Valachová, Alžbeta
  Táto bakalárska práca sa zaoberá aproximáciou 3D dát plochami pomocou metódy RANSAC, metódy najmenších štvorcov a B-spline plochy. Jej cieľom je naštudovanie a spracovanie menovaných metód v programoch. Najprv sú metódy ...
 • Asistenční systémy v řízení aut a letadel 

  Novotný, Timotej
  Bakalárska práca pojednáva o asistenčných systémoch v riadení áut a lietadiel. Oblasť letectva je zameraná na lietadlá kategórie GA. V práci sú popísané asistenčné systémy používané v automobiloch a lietadlách, ich prínos ...
 • AUTOMATICKÝ SKLENÍK S VYUŽITÍM SIEMENS LOGO! 

  Vymětalíková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelu automatického skleníku. Systém je řízen pomocí jednoduchého programovatelného automatu Siemens LOGO! Regulovanými veličinami jsou teplota, vlhkost vzduchu, vlhkost ...
 • Automatizace experimentální sestavy pro optickou spektroskopii 

  Hrabina, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a popisem aplikace, která umožnila plnou automatizaci experimentální sestavy pro spektrální mapování s využitím konfokální optické mikroskopie. Je zde prezentována komunikace se všemi ...
 • Automatizace firemních procesů metodou RPA 

  Kalus, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá principy a zásadami aplikace RPA pro automatizaci podnikových administrativních procesů. Jsou uvedeny rizika, přínosy a technologie zasahující do RPA. V hlavní části práce jsou nastíněny vlastnosti ...
 • Axiální magnetické ložisko jako pasivní tlumič vibrací 

  Polák, Robert
  Cílem bakalářské práce je návrh matematického modelu, popisující tlumivé účinky prototypu pasivního axiálního magnetického ložiska. Prototyp se skládá ze tří permanentních axiálních magnetu, dva krajní jsou statory a jsou ...
 • Bezdotykový dávkovač dezinfekce 

  Rybníček, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření chytrého bezdotykového dávkovače dezinfekce, jenž zastává nejen funkci distribuční, nýbrž i kontrolní a ovládací. Dávkovač je osazen vývojovou deskou LaskaKit ESP-12 obsahující Wi-Fi ...
 • Biopaliva nové generace 

  Pražák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými generacemi biopaliv. Jejich výhodami i nevýhodami a problematikou spojenou s jejich použitím v praxi. První část je zaměřená převážně na legislativu a seznámení s problematikou ...
 • Box pro 3D tiskárnu 

  Vícha, Daniel
  Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část se zabývá metodami 3D tisku, a především metodou FDM, pro kterou je následně navrhován box. V druhé části jsou zmíněny vhodné podmínky 3D tisku, které jsou ...
 • Broušení titanové slitiny Ti-6Al-4V ELI 

  Chalupa, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou titanových slitin. První část pojednává o vlastnostech titanových slitin a využití v praxi. Druhá část popisuje problematiku obrábění titanových slitin, konkrétně broušení. ...
 • Bruska hoblovacích nožů 

  Kracík, Lukáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zkonstruovat brusku hoblovacích nožů. Omezujícím parametrem je maximální délka hoblovacího nože 350 mm. Nejprve je nutné popsat metodu hoblování dřeva a používané hoblovací nože. V ...
 • Carbon Capture Storage/Utilization 

  Šuráň, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou CCS a CCU. Konkrétním cílem práce je rešerše problematiky záchytu, transportu, uložení a zpracování oxidu uhličitého. Důraz je kladen především na technologie spojené se spalováním ...
 • CFD při návrhu aerodynamiky závodních automobilů 

  Černík, Daniel
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím CFD při návrhu aerodynamiky závodních automobilů, konkrétně Formule 1. V první kapitole jsou popsány základní pojmy mechaniky tekutin. V dalších kapitolách jsou zmíněny způsoby ...
 • Chaos a diferenciální rovnice se zpožděním 

  Zlámal, Ondřej
  Tato práce se zabývá dynamickými systémy vykazujícími chaotické chování a diferenciálními rovnicemi se zpožděním. Zkoumá jaký vliv má zpoždění na chaotický systém, v našem případě budeme pozorovat Lorenzův systém se zpožděním ...
 • Charakteristika diferenciálu motorového vozidla 

  Málek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou různých typů diferenciálů u motorových vozidel. Představuje jejich funkce, různá provedení a porovnání. Součástí je také kapitola o vozidlech s pohonem všech čtyř kol. Hlavní ...
 • Charakterizace nástřiku korozivzdorné oceli metodou Cold Spray 

  Černý, Dominik
  Bakalářská práce se nejprve zabývá principem metody Cold spray a parametry, které tuto metodu ovlivňují. V experimentální části byla pozorována a zkoumána mikrostruktura a mechanické vlastnosti dodaného vzorku a také ...
 • Chladicí zařízení domácího pivovaru 

  Křivánek, František
  Bakalářská práce se zabývá problematikou chladících procesů a návrhu chladícího zařízení pro domácí pivovar. V první části je nastíněn úvod do této problematiky následován návrhem chladícího okruhu a popisem jeho jednotlivých ...
 • Chytrá zásuvka pro dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech 

  Chalupa, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v první řadě zabývá návrhem a konstrukcí prototypu chytré zásuvky, která bude sloužit k dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech. Poskytuje ověřování uživatele na základě přiloženého RFID ...