Now showing items 1-20 of 540

 • 2D digitální holografie v blízkém poli 

  Klok, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním studiem rozložení fáze interferenčních struktur povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí aperturního rastrovacího mikroskopu (a-SNOM) v blízkém poli. Změřené interferenční ...
 • 2D senzor polohy pro planární polohovací platformy 

  Brisuda, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá spracovaním prehľadu dostupných 2D senzorov polohy, ktoré sú vhodné pre mechatronické sústavy, ako je napríklad „Ball on plate system“. Pri takýchto systémoch je potrebné, aby regulátory ...
 • 3D tisk kovů 

  Vrána, Pavel
  Práce předkládá literární rešerši současných technologií pro 3D tisk kovů. V úvodu práce jsou jednotlivé metody rozděleny podle formy materiálu na práškové, drátové a strunové. Z metod využívající prášek jsou zpracovány ...
 • Aerodynamické úpravy malého sportovního letounu 

  Orság, Boris
  Táto bakalárska práca sa zaoberá experimentálnym upravovaním aerodynamických prvkov lietadla a ich testovanie na vplyv a výkon lietadla počas letu. Úvod práce oboznamuje čitateľa s triedou ultraľahkých športových lietadiel ...
 • Aktivní obrana dronů před ptactvem 

  Husovská, Viktória
  Táto bakalárska práca sa zaoberá ochranou dronov pred vtákmi. Cieľom práce bolo vypracovať návrh ochrany, ktorý bude použiteľný pre bežný dron za prijateľnú cenu, keďže v súčasnosti neexistuje žiadne dostupné, komerčné ...
 • Alternativní paliva pro zážehové motory 

  Balažovič, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativních paliv pro zážehové motory. Nejprve je uveden stručný úvod do problematiky zážehových motorů, dále jsou popsána jednotlivá alternativní paliva. V práci jsou shrnuty ...
 • Analýza dat Condition Monitoringu pro potřeby Key Performance Indicators (KPI) 

  Kelbl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sekundárních dat z technologie condition monitoring za účelem stanovení a vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti, zkráceně KPI (z anglického Key Performance Indicators), a jejich ...
 • Analýza elementů zadního křídla Formule student 

  Kaspar, Štěpán
  Hlavní záměr této bakalářské práce je provést analýzu zadního přítlačného křídla monopostu Formule student a na základě těchto dat vytvořit návrh křídla nového. Na začátku se práce zabývá analýzou pravidel soutěže Formule ...
 • Analýza kvality obrazu užitím Fourierovy transformace 

  Tkadlecová, Markéta
  Tato práce se zabývá dvourozměrnou Fourierovou transformací a její aplikací při určování kvality obrazu. Je zde uveden algoritmus založený na amplitudových spektrech, který je následně testován na několika sadách snímků. ...
 • Analýza možností snížení energetické náročnosti čerpadel na jaderné elektrárně 

  Vícena, Ondřej
  Tématem bakalářské práce je analýza možností snížení energetické náročnosti čerpadel na jader-né elektrárně. Čerpadla tvoří jednu z nejdůležitějších součástí jaderných elektráren a ovlivňují bezpečnost provozu a zároveň ...
 • Analýza pasivního a semi-aktivního tlumení kmitání nosníku 

  Václavík, Tomáš
  Cílem práce je analýza metod pasivního a semi-aktivního tlumení na modelu vetknutého nosníku s piezoelektrickou vrstvou. V úvodní časti se práce zabývá popisem piezoelektrického jevu, klasifikací metod používaných k tlumení ...
 • Analýza přídavných pracovních zařízení nakladačů a traktorů pro využití v komunálních službách 

  David, Josef
  Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá analýzou přídavných pracovních zařízení v komunálních službách. Jedná se o nejpoužívanějších typy přídavných zařízení pro menší nakladače a traktory vhodné k čištění komunikací v ...
 • Analýza rizik u pásového dopravníku typu PDN-DPU 10010 

  Lapčík, David
  Bakalářská práce zpracovává bezpečnostní požadavky na dopravníkový pás dle legislativy Evropské unie a navazující legislativy České republiky. Požadavky jsou zpracovány systémovým rozborem (přístupem). Na dané požadavky ...
 • Analýza sportovních dat 

  Horák, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štatistickou analýzou dát z hokejových zápasov. Prvá časť popisuje základné a pokročilé hokejové štatistiky. Druhá časť obsahuje vybrané porovnateľné štúdie, pracujúce s podobnými hypotézami. ...
 • Analýza statistické významnosti vlivu socio-ekonomických faktorů na složení odpadu 

  Jordánová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním složení směsného komunálního odpadu v různých obcích České republiky. V první části je rozebrán statistický aparát potřebný pro následné vyhodnocení dat. Konkrétně je řešena ...
 • Analýza svarových spojů po únavových zkouškách 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analýzou svarových spojů po únavových zkouškách. V první části, literární rešerši, je rozebrána svařitelnost uhlíkových a nízkolegovaných ocelí společně s vlivem chemického složení na svařitelnost ...
 • Analýza variant koncepčního řešení pro nový jaderný zdroj Dukovany 

  Imrichová, Anna
  Závěrečná práce pojednává o jaderných elektrárnách. V úvodu je nastíněna historie jaderné energetiky, jsou vysvětleny základní principy jaderné reakce a jaderných elektráren. Dále popisuje typy a generace jaderných reaktorů. ...
 • Analýza vibrací pomocí akcelerometru mobilního telefonu 

  Robek, Tomáš
  V této bakalářské práci se zabývám otázkou, zda lze pro měření vibrací použít mobilní telefon. Z tohoto důvodu jsem provedl experiment k porovnání dat naměřených mobilním telefonem s hodnotami naměřenými profesionální ...
 • Animace logistických systémů ve výrobě 

  Mařata, Michal
  Tématem práce je animace logistických systémů ve výrobě. Animace plánování výroby přidává možnost atraktivního, rychlejšího pochopení časového průběhu celého procesu. Výsledkem této práce je klasický program pro běh v ...
 • Aplikace algoritmů prediktivní údržby na monitorování stavu experimentálního pneumatického zařízení 

  Štastný, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním indikátorů stavu pneumatického zařízení za použití algoritmů strojového učení a vytěžování dat. Cílem bylo určit měřitelnou veličinu a algoritmus jejího vyhodnocování, pomocí kterého ...