• Zálohování dat a datová úložiště 

  Kavánková, Iva
  Tato diplomová práce se zabývá zálohováním a následnou archivací dat v reálném prostředí konkrétní IT společnosti zabývající se vývojem softwaru. Jsou zde popsány teoretické poznatky týkající se oblasti zálohování dat a ...
 • Implementace Business Intelligence 

  Slebodník, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá implementáciou Business Intelligence riešenia pre nadačný fond pomáhajúci s oddlžením ľudí a tým sa nahradí aktuálny proces ručne tvorených reportov. Hlavným cieľom tohto riešenia je priniesť do ...
 • Návrh informačního systému 

  Danko, Michael
  Diplomová práce se zabývá návrhem identifikačního systému ve formě konceptuálního návrhu pro firmu Imperial invest funds s.r.o., cílem práce je snížit neefektivní alokaci zdrojů, zautomatizovat procesy a zvýšit integrovanost ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Spáčil, Michael
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu zálohovacího systému pro zvýšení efektivity práce s uloženými daty a zvýšení bezpečnosti uložených dat. Analýza současného stavu popisuje samotnou společnost a také zálohovací ...
 • Optimalizace marketingového mixu vybrané společnosti na slovenském trhu 

  Kučerová, Amálie
  Tato diplomová práce je zaměřená na marketingový mix české společnosti, která působí v mezinárodním prostředí a jeho optimalizaci pro B2B trh na Slovensku. V úvodní části práce bude blíže nastíněna problematika a cíle této ...
 • Využití metod projektového managementu ve firmě v době pandemie 

  Križka, Dominik
  Diplomová práca je zameraná na využitie metód projektového managementu vo firme počas pandémie. Cieľom je vytvoriť návrh projektu na vytvorenie a propagáciu novej firemnej webstránky s plnohodnotným internetovým obchodom ...
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro platformy Android a iOS 

  Rybnikářová, Hana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením prototypu mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS. K realizaci byl vybrán framework React Native, který umožňuje multiplatformí vývoj. Aplikace je zaměřena na ...
 • Kvantifikace a srovnání daňových úniků na dani z přidané hodnoty ve vybraných zemích Evropské unie a odhad daňové mezery 

  Kašpar, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá zjištěním a vyhodnocením užitku a vlivu nástrojů finanční správy v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie dle obdobných ukazatelů. Cílem práce je analýza účinnosti a užitku využitých ...
 • Modelování predikce bankrotu ve zpracovatelském průmyslu 

  Tichá, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce bankrotu malých a středně velkých podniků působících ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných zemích střední Evropy. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy ...
 • Návrh metodického postupu pro výběr dotací z hlediska daňových nákladů pro příspěvkové organizace 

  Hortová, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na řešení problému výběru dotace u dané příspěvkové organizace. Tento problém bude analyzován na dvou podobných příspěvkových organizacích se zaměřením na daňovou problematiku. Závěrem diplomové ...
 • Komparace zdanění vybrané právnické osoby v České republice a v Irsku 

  Dubnová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zdaňováním příjmů právnických osob, konkrétně akciové společnosti. Práce je rozdělena do třech částí, ve kterých sumarizuje teorii daní jako takových, s důrazem kladeným na korporátní daň, a tyto ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Nevrlová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na využití controllingu v podniku. Vybraná společnost bude analyzovaná v období let 2019 a 2020. Práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá teoretickými poznatky o controllingu. ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Foralová, Eliška
  Úmyslem této diplomové práce je přiblížit problematiku controllingu ve vybraném podniku. Diplomová práce se dělí na tři klíčové úseky. První je teoretická část, ve které se nachází vydefinované pojmy typu controlling, ...
 • Stanovení transferové ceny u manažerských služeb 

  Pevná, Daniela
  Diplomová práce se věnuje problematice stanovení transferových cen u manažerských služeb mezi spojenými osobami. Práce obsahuje teoretické vymezení základních pojmů a analýzu právní úpravy. Obsahem analytické části práce ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Vargová, Darina
  Tato práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti STARTECH spol. s.r.o. prostřednictvím metody benchmarkingu. V první části práce jsou vymezena teoretický východiska související s daným tématem. ...
 • Judikatura chybějící daně v podvodu na DPH 

  Procházka, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou chybějící daně v souvislosti s podvodem na DPH v judikatuře Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu. V práci jsou analyzovány a systematizovány poznatky vyplývající z ...
 • Rozdíly v účetní konsolidované závěrce sestavené podle vybraných národních legislativ 

  Podolská, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá rozdielmi v zostavení konsolidovanej účtovnej závierky podľa rakúskej a českej legislatívy. Aj keď sa krajiny nachádzajú v Európskej únii a legislatíva jednotlivých krajín je čoraz viac korigovaná, ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šístková, Sabina
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti podniku“ je analýza výkonnosti společnosti, která zprostředkovává služby v oblasti cestovního ruchu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a metody hodnocení ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Vargová, Natálie
  Diplomová práce je zaměřena na určení hodnoty podniku HARTMANN - RICO a.s. k datu 31. 12. 2019. Pro stanovení hodnoty bude použita metoda diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. Teoretická část obsahuje popis ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Blažková, Dana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku společnosti IMA – materiál pro nábytkový průmysl s. r. o. výnosovou metodou k 31.12.2019. Teoretická část popisuje postup stanovení hodnoty a metody ocenění. V ...