Show simple item record

Modernization of R-mat test stations

dc.contributor.advisorMazal, Pavelcs
dc.contributor.authorPapaj, Lukášcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:57:01Z
dc.date.available2021-06-15T06:57:01Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPAPAJ, L. Modernizace zkušebních stanic R-mat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132860cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197422
dc.description.abstractCílem práce je rekonstruovat zastaralé zkušební stanice R-mat, které slouží pro zkoušky kontaktní únavy materiálu, o které je z oblasti průmyslu stále zájem. Bylo nutné nahradit původní řídicí elektroniku novým průmyslovým počítačem, aby bylo možné využívat moderní snímače a proces celé zkoušky automatizovat. Současně bylo měření doplněno o metodu akustické emise, která dokáže zaznamenat i rozvoj poškození. Proběhly konstrukční úpravy, které dovolují instalaci všech nových snímačů. Hlavní metodou pro vyhodnocení zkoušek je vibrodiagnostika, která je doplněna metodou akustické emise. Pomocí několika experimentů byly zjištěny nedostatky nového řídicího systému, navrženy některé parametry a ověřena funkčnost modernizované stanice R-mat. Podle navržených parametrů a zjištěných nedostatků byl upraven řídicí systém a vytvořen skript, který slouží pro vyhodnocení zkoušky. Na modernizovaném zařízení je i nadále možné provádět zkoušky kontaktní únavy materiálu a díky modernizaci elektroniky je možné testovat zcela nové metody vyhodnocování zkoušek.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to reconstruct obsolete R-mat test stations, which are used for rolling contact fatigue tests of material, which are still of interest from industry. It was necessary to replace the original control electronics with a new industrial computer to allow use modern sensors and automate the entire test process. At the same time, the measurement was supplemented by an acoustic emission method, which can also record the development of damage. Design modifications have been made that allow the installation of all new sensors. The main method for evaluating the tests is vibrodiagnostics, which is supplemented by the acoustic emission method. With the help of several experiments, the shortcomings of the new control system were identified, some parameters were designed, and the main functionality of the modernized R-mat station was verified. According to the proposed parameters and the identified shortcomings, the control system was modified, and a script was created, which is used to evaluate the test. It is still possible to perform rolling contact fatigue tests of the material on the modernized equipment, and thanks to the modernization of the electronics, it is possible to test completely new methods of test evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectR-matcs
dc.subjectkontaktní únava materiálucs
dc.subjectvibrodiagnostikacs
dc.subjectakustická emisecs
dc.subjectR-maten
dc.subjectrolling contact fatigueen
dc.subjectvibrodiagnosticen
dc.subjectacoustic emissionen
dc.titleModernizace zkušebních stanic R-matcs
dc.title.alternativeModernization of R-mat test stationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-14-14:46:41cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid132860en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.15 08:57:01en
sync.item.modts2021.06.15 08:17:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDočkal, Alešcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Němeček, PhD. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce a odpověděl na otázky oponenta. Otázka oponenta č. 1: Jaký je rozdíl mezi absolutním a relativním snímačem zrychlení? Jaký typ je na obrázku? ODPOVĚZENO ČÁSTEČNĚ Otázka oponenta č. 2: Jaký je rozdíl mezi snímači pro vibrodiagnostiku a pro AE? Jak se liší měřící řetězec? ODPOVĚZENO Otázka oponenta č. 3: Na obr. 5-13 nelze rozlišit jednotlivé křivky ano hodnoty na vodorovné ose. Můžete jednotlivé křivky a osu popsat? ODPOVĚZENO Otázka oponenta č. 4: Můžete uvést nějaké další metody pro vyhodnocení signálu vibrací? Co je to činitel výkmitu? ODPOVĚZENO Otázka oponenta č. 5: Byly provedeny uvažované experimenty s různým umístěním snímače před jeho nalepením? ODPOVĚZENO Otázka oponenta č. 6: Jaká je hlavní příčina horších výsledků u stanic R-mat vzhledem ke stanicím Axmat? ODPOVĚZENO Otázky komise k DP: doc. Horák: Jaká je minimální velikost pittingu, který může být zařízením zachycen? ODPOVĚZENO doc. Horák: Je součásti zařízení i mechanismus pro ustavení přesné polohy osy? ODPOVĚZENO prof. Hartl: Co je kritériem u zkoušek na tomto stroji? ODPOVĚZENO prof. Hartl: Co jsou pitty? ODPOVĚZENO prof. Hartl: Jaká je vazba mezi pittingem a signálem AE? ODPOVĚZENO ČÁSTEČNĚ prof. Hartl: Byl uvažován vzdálený přístup k monitorování výsledků zkoušky? ODPOVĚZENO doc. Maňas: Byly v návrhu zařízení uvažovány i ergonomická kritéria? ODPOVĚZENO doc. Koutný: Jakým způsobem je na začátku nastaven experiment? ODPOVĚZENOcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record