Show simple item record

Strategic Development of Business Model in the Context of Legal Aspects

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorOndrišová, Karolínacs
dc.date.accessioned2021-06-15T07:56:45Z
dc.date.available2021-06-15T07:56:45Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationONDRIŠOVÁ, K. Strategický rozvoj podnikatelského modelu v kontextu právní regulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135394cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197591
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na problematiku dopadu právní regulace na business model při jeho formulaci a implementaci. V rámci práce jsou nejprve nastíněna teoretická východiska, ve kterých jsou přiblíženy klíčové pojmy práce, a to strategické řízení a strategie, pojetí strategie firmy a business strategie a inovativní přístup v podobě business modelu Canvas. Dále je nastíněna základní charakteristika úrovně a metody právní regulace. V analytické části je představen konkrétní business model, na jehož příkladě budou odhaleny klíčové oblasti podléhající právní regulaci, které budou následně srovnány s řešením nejúspěšnějších společností v dané oblastí. Na základě těchto poznatků je v návrhové části zpracován návrh formulace a implementace business modelu tak, aby byl legislativně konformní jak na národní, tak na nadnárodní úrovni, a to s ekonomickým dopadem vybraného způsobu řešení podle stupně náročnosti a rizika.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the issue of the impact of legal regulation on the business model during its formulation and implementation. This work outlines the theoretical background in which are described the key concepts of work, strategic management and strategy, the insured strategy of corporate and business strategy and innovative approach as a business model Canvas. Furthermore, the basic characteristics of the level and method of legal regulation are outlined. The analytical part presents a specific business model, which will be used to reveal key areas subjected to legislation, which will then be compared with the solutions of the most successful companies in the given area. Based on these findings, the design part deals with the formulation and implementation of the business model so that it is legally compliant at both national and supranational levels, with the economic impact of the selected solution according to the degree of complexity and risk.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.subjectprávní regulacecs
dc.subjectbusiness modelcs
dc.subjectCanvascs
dc.subjectStrategyen
dc.subjectstrategic managementen
dc.subjectlegal regulationen
dc.subjectbusiness modelen
dc.subjectCanvasen
dc.titleStrategický rozvoj podnikatelského modelu v kontextu právní regulacecs
dc.title.alternativeStrategic Development of Business Model in the Context of Legal Aspectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-14-08:43:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid135394en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.15 09:56:45en
sync.item.modts2021.06.15 08:14:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠimberová, Ivetacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno v plném rozsahu otázka oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D.: Mluvila jste o umělé inteligenci. Neuplatňuje se takový přístup jako v Singapuru? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D.: Není to tak, že jev většinou popisujete, až se objeví? - zodpovězeno v plném rozsahucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record