Recent Submissions

 • Železobetonová deska podepřená na sloupech 

  Hlavička, Martin
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení lokálně podepřené železobetonové monolitické desky. V práci se řeší výsek částí objektu, který je posuzován metodou součtových momentů a metodou konečných prvků v programu ...
 • Betonové konstrukce vyztužené FRP výztuží 

  Valent, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím FRP výstuže pri návrhu betónových konštrukcií. Navrhnutou konštrukciou je sedimentačná nádrž, ktorá sa skladá z dvoch prefabrikovaných segmentov. Celá konštrukcia sa nachádza v triede ...
 • Analýza občanské vybavenosti sídlištních vnitrobloků v Bratislavě 

  Demovičová, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou občianskej vybavenosti sídliskových vnútroblokov so zameraním na detské ihriská. Súčasťou práce je popis histórie výstavby bratislavských sídlisk, vrátane sídliska Trávniky, v ...
 • Využití FRP výztuže při návrhu betonových konstrukcí 

  Kratochvílová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá dvěma typy výztuží FRP výztuží a klasickou ocelovou výztuží. První část této práce je zaměřena na teoretické poznatky týkající se FRP výztuže. Tato část popisuje složení, vlastnosti, výrobu, ...
 • Most přes řeku Senici 

  Urbánek, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Senici. Na začátku práce jsou navrženy 3 varianty přemostění, ze kterých je k podrobnému posouzení vybrána varianta mostu z předpjatých prefabrikovaných ...
 • Rámová konstrukce silničního mostu 

  Pohlídal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu přes vodní tok. Jedná se o rámovou konstrukci o jednom poli. Spodní líc řešené mostovky je specifický svým parabolickým náběhem. Účinky jednotlivých zatížení byly ...
 • Konstrukce podporovaná kabelem 

  Kolář, David
  Předmětem bakalářské práce je návrh lávky přes řeku. Ze tří variant, které se liší statickým uspořádáním, byla vybrána konstrukce lávky podporovaná kabely, tzv. zavěšená. Jedná se o konstrukci sestávající z parabolické ...
 • Most cez rieku Rajčanka 

  Kavecký, Jakub
  Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť most cez rieku Rajčanka. Most je jednopoľový s kolmým krížením vodného toku. Boli vypracované 3 varianty, z ktorých jeden bol predmetom práce. Pre podrobné posúdenie bol vybraný variant ...
 • Jednotrámový most 

  Pastucha, Marek
  Predmetom bakalárskej práce je návrh predpätej lávky cez rieku. Z troch variant bol zvolený jednostranne votknutý predpätý trám. Výpočet vnútorných síl bol urobený v programe SCIA Engineer a posúdenie v ručným výpočtom a ...
 • Jednotrámový most 

  Lachová, Alžběta
  Cílem této bakalářské práce je návrh silničního mostu o jenom poli. Most převádí komunikaci kategorie S7,5 přes říční tok. Byly navrženy 3 varianty, ze kterých byla varianta A dále zpracována. Jedná se o jednotrámovou ...
 • Návrh vyztužení betonové konstrukce pomocí FRP výztuže 

  Mrkvová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je provést statický výpočet a návrh vyztužení deskové konstrukce ve dvou variantách. V první variantě je navržena betonářská výztuž, druhá varianta obsahuje alternativu v podobě kompozitní FRP výztuže ...
 • Konstrukce rodinného domu – vybrané prvky 

  Machalíček, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitických konstrukcí rodinného domu. Základem práce je posouzení vybraných konstrukcí (stropní desky, integrovaných průvlaků), statickým výpočtem a následným návrhem potřebného vyztužení ...
 • Návrh a posouzení dílčích částí nosné ŽB konstrukce 

  Novotný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosných železobetonových konstrukcí v rodinném domě. Konkrétně se jedná o stropní desku nad suterénem, vnitřní průvlak P4, vnější průvlak P6 nad garážovými vraty a schodiště v rámci jednoho ...
 • Mezní stavy použitelnosti - výpočet šířky trhliny s využitím odlišných návrhových přístupů 

  Puža, Martin
  Teoretická část práce je zaměřena na stanovení šířky trhliny výpočtem dle tří různých návrhových přístupů s následným porovnáním v parametrické studii. Součástí práce je návrh a posouzení železobetonového vazníku nesymetrického ...
 • Studie existující mostní konstrukce 

  Pokorná, Katka
  Tato práce pojednává o návrhu několika variant stávajícího deskového železobetonového mostu o jednom poli, převádějící pozemní komunikaci S 6,5. Cílem je prostřednictvím programu RFEM zjistit frekvenci vlastního kmitání ...
 • Návrh předpjaté mostní konstrukce 

  Sečkár, Juraj
  TATO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ NÁVRHEM A POSOUZENÍM SILNIČNÍHO DESKOVÉHO MOSTU O DVOCH POLÍCH NÁVRH PŘEDPÍNACÍ SÍLY JE ZPRACOVÁN POMOCÍ METODY VYROVNÁNÍ ZATÍŽENÍ, PŘIČEMŽ TLOUŠŤKA DESKY JE UVAŽOVÁNA V TRINÁSTICH VARIANTÁCH. ...
 • Střešní vazník průmyslové haly 

  Šnobltová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá posouzením již existujícího střešního vazníku v průmyslové hale a následným návrhem zesílení této konstrukce. Vazník se nachází v průmyslové hale v Lanškrouně a jeho původní projekt je z roku ...
 • Most o jednom poli přes vodoteč 

  Pylypenko, Jevhenij
  Bakalářská práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce nového betonového mostu na místě staré, už nevyhovující konstrukce. Most by měl sloužit pro převod pozemní komunikaci přes řeku Šlapanku v obci Mírovka, Kraj ...
 • Rekonstrukce mostu 

  Schafferová, Denisa
  Úkolem bakalářské práce bylo posoudit únosnost stávající nosnou konstrukci a dopodrobna ověřit vlivy předpínacích kabelů mostního objektu. Posouzení bylo provedeno na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ...
 • Most na silnici I/39 

  Pokorná, Šárka
  Tématem bakalářské práce je návrh mostu na silnici I/39. Byly vypracovány tři studie. Jako nejlepší varianta byla vybrána studie C – prefabrikované předem předpjaté nosníky se spřaženou deskou. Most o jenom poli. Byla ...

View more