Now showing items 1-20 of 367

 • Adaptace historického objektu pro rekreační účely 

  Kašáková, Kristína
  Cieľom bakalárskej práce je posúdenie vybraných častí konštrukcie historického objektu. Práca je zložená z diagnostickej a projekčnej časti. Diagnostická časť sa zaoberá zameraním objektu a vykonaním skúšok pevnosti malty ...
 • Aktuální otázky komunikace a práce s lidmi ve stavebním podniku, mobbing 

  Kadlec, Ondřej
  Cílem této práce je zmapovat oblast mobbingu a bossingu, zjistit jak se v posledních letech dostaly tyto pojmy do povědomí nejen manažerů, ale i zaměstnanců. Vzhledem ke stále uspěchanější době jsou na zaměstnance kladeny ...
 • Alternativní systémy likvidace odpadních vod 

  Žagan, Marek
  Úkolem bakalářské práce je definovat varianty alternativních možností likvidace odpadních vod v decentralizovaném systému. Úvodní část práce představuje odpadní vody, jejich složení, ukazatele znečištění a následné rozdělení. ...
 • Ambasáda ČR v Addis Adeba 

  Gorčák, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby areálu ambasády České republiky v hlavním městě Etiopie, v Addis Abeba. Práce vychází ze zadání, které jsem zpracovával v rámci semestrální práce. V této bakalářské práci se ...
 • Ambasáda ČR v Addis Adeba 

  Sál, Kristián
  V bakalářském projektu jsem se zabýval navržením zastupitelského úřadu české republiky v Addis Abebě jež je hlavním městem Etiopie. Základní myšlenkou bylo vytvořit co nejkompaktnější stavbu, která by vyhovovala všem ...
 • Analytická optimalizace návrhu konstrukce 

  Šubíková, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá analytickou optimalizací návrhu konstrukce. Navrhovaná konstrukce byla inspirována ocelovou konstrukcí rozhledny Bernard. Na dílčím modelu konstrukce byla provedena analytická optimalizace a ...
 • Analýza a optimalizace cyklodopravy ve městě Bratislava 

  Orosz, Michael
  Bakalárska práca analyzuje súčasný stav cyklodopravy v meste Bratislava predovšetkým so zreteľom na dosiahnutie bezpečnosti a komfortu pri používaní bicykla ako dopravného prostriedku. Práca kladie dôraz na cyklodopravu ...
 • Analýza a teorie veřejného prostoru. 

  Beránková, Vendula
  Bakalářská práce se v první části zabývá obecnou teorií a rozdělením veřejných prostorů, definuje veřejné prostory dle platné české legislativy. Obsahuje také dotazník tykající se náměstí a veřejných prostorů z pohledu ...
 • Analýza metod pro stanovení vlhkosti dřeva nedestruktivními metodami 

  Změlík, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je analýza a porovnání vlhkoměrů vzhledem k jejich ceně, dostupnosti a použitelnosti. V teoretické části byly porovnány dostupné typy vlhkoměrů na základě jejich principu funkce. Následně ...
 • Analýza nákladů výrobní režie ve stavebním podniku 

  Kmoníček, Matěj
  Bakalářská práce „Analýza nákladů výrobní režie ve stavebním podniku“ se zabývá analýzou nákladů výrobní režie vybrané společnosti. Cílem je rozbor jednotlivých položek těchto nákladů, faktorů ovlivňujících jejich velikost ...
 • Analýza občanské vybavenosti sídlištních vnitrobloků v Bratislavě 

  Demovičová, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou občianskej vybavenosti sídliskových vnútroblokov so zameraním na detské ihriská. Súčasťou práce je popis histórie výstavby bratislavských sídlisk, vrátane sídliska Trávniky, v ...
 • Analýza obecního rozpočtu 

  Knopp, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá analýzou obecního rozpočtu města Šternberk pro zvolené sledované období 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. K roku 2020 jsou hodnoty zahrnuty pouze ke dni 31.10. 2020. Podrobně jsou analyzovány příjmy ...
 • Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

  Škrabanová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu ve vybraných lokalitách. Konkrétně se jedná o město Olomouc, Zlín, Liberec a Hradec Králové. Hlavním záměrem je porovnat průměrné ceny bytů dle dispozic a následně je ...
 • Analýza spotřeby vody v městě Brně 

  Růžička, Jaroslav
  Spotřeba vody je množství vody odebrané odběrateli vodovodní sítě. Při dopravě vody ve vodovodní síti dochází ke ztrátám. Kontrola ztrát je jedna z hlavních povinností provozovatelů vodovodní sítě. Velikost těchto ztrát ...
 • Analýza stáří vody ve vodovodní síti vybraného spotřebiště 

  Pellarová, Tereza
  Bakalářská práce se věnuje problematice stáří vody v distribučním systému pitné vody. V teoretické části jsou rozebrány faktory ovlivňující stáří vody a jakost dopravované vody. Dále jsou zmíněny možnosti stanovení stáří ...
 • Analýza vnitřního klimatu a návrh systému vytápění kostela Jména Ježíš v Telči 

  Kovaľová, Silvia
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza vnútornej mikroklímy, posúdenie a návrh vykurovacieho systému v kostole Jména Ježíš v Telči. Teoretická časť popisuje metódy analýzy vnútorného prostredia, uvádza príklady ...
 • Betonové konstrukce vyztužené FRP výztuží 

  Valent, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím FRP výstuže pri návrhu betónových konštrukcií. Navrhnutou konštrukciou je sedimentačná nádrž, ktorá sa skladá z dvoch prefabrikovaných segmentov. Celá konštrukcia sa nachádza v triede ...
 • Bezbariérové město – náměstí v Poděbradech 

  Kronowetterová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá bezbariérovým užíváním veřejného prostranství města, konkrétně náměstí Jiřího v Poděbradech. Z globálního pohledu řeší problematiku osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace a jejich konkrétní ...
 • Bezpečnost a ochrana zdraví ve výstavbových projektech 

  Tyrpák, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Cílem této práce je pokusit se nastínit danou problematiku teoreticky a poté ji na názorném příkladě přenést do praktické roviny. Po nastudování ...
 • BIM a oceňování staveb 

  Pavka, Filip
  Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza možných přístupů k oceňování stavebních konstrukcí a prvků při použití softwarů podporujících informační modelování staveb, konkrétně software Revit. Úvodní, teoretická část ...