Show simple item record

Design of automated electro-polishing apparatus for electron microscopy specimens preparation

dc.contributor.advisorMikmeková, Šárkacs
dc.contributor.authorČermák, Jancs
dc.date.accessioned2021-06-18T07:00:04Z
dc.date.available2021-06-18T07:00:04Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationČERMÁK, J. Návrh automatizovaného procesu elektrolytického leštění vzorků pro elektronový mikroskop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132530cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198876
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá automatizací procesu elektrolytického leštění, které se pro-vádí jako poslední krok při přípravě metalografických vzorků určených pro pozorování v elektronovém mikroskopu. Byl vypracován kompletní návrh hardwaru jednoúčelového stroje, který zajišťuje automatickou přípravu až šesti vzorků na jedno vložení. Součástí řeše-ní bylo navržení manipulátoru pro manipulaci se vzorky společně s chemicky odolným držá-kem vzorků vhodným pro automatický provoz. Konstrukce celého stroje byla navržena s ohledem na bezpečnost obsluhy. Součástí práce je detailní 3D model zařízení a návrh apli-kace pro měření v prostředí LabVIEW. Je zde popsáno budoucí fungování stroje včetně po-pisu softwarového řešení pro ovládání stroje a odesílání dat o procesu pro každý vzorek do databáze v souladu s principy průmyslu 4.0. V závěru jsou formulovány dosažené výsledky a návrh dalších kroků nutných pro realizaci stroje.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the automation of the electropolishing process, which is per-former as the last step in the preparation of metallographic samples intended for observation in an electron microscope. A complete hardware design of a single-purpose machine has been developed, which provides the automatic preperation of up to six samples per insertion. There was the design of a manipulator for sample handling together with chemically re-sistant sample holder suitable for automatic operation as a part of solution. The design of the whole machine was developed with regard to the safety of the operator. The thesis includes detailed 3D model of the device and the desing of an application for measurement in the LabVIEW. It describes the future working process of the machine, including a description of a software for controlling the machine and sending process data of each sample to the to the database in accordance with the principles of industry 4.0. In the conclusion, the achieved results and the proposal of further steps necessary for the realization of the machine are for-mulated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrolytické leštěnícs
dc.subjectpříprava vzorků pro elektronový mikroskopcs
dc.subjectautomatizace metalografické přípravycs
dc.subjectElectropolishingen
dc.subjectelectron microscopy specimens preparationen
dc.subjectautomation of metallographic preparationen
dc.titleNávrh automatizovaného procesu elektrolytického leštění vzorků pro elektronový mikroskopcs
dc.title.alternativeDesign of automated electro-polishing apparatus for electron microscopy specimens preparationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-16cs
dcterms.modified2021-06-17-09:40:54cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid132530en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:14:17en
sync.item.modts2021.11.10 12:26:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSzabari, Mikulášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje svoji práci, která začíná motivaci, cíli, návrhovými varianty a popisem vítězné varianty. Prezentace pokračuje popisem měření v prostředí LabView. Na závěr student shrnuje své závěry a další postup. Přečetli se posudky a student odpovídá na dotazy oponenta. Student odpovídá na první dotaz popisem vyrobených dílů, na druhý dotaz odpovídá student Grantovým diagramem a na poslední dotaz výpočtem rychlostí a času pohybu os. Komise se ptá na pojezd zařízení. Student se vrací v prezentaci a ukazuje obrázek zařízení s koly. Komise se dále ptá na stavbu manipulačního zařízení, konkrétně na zpříčení pojezdu a použití trapézových šroubů. Student říká, že řízení pojezdu bude zapojení Master-Slave a použití trapézového šroubu je z důvodů ceny. Komise se ptá na bezpečnost manipulátoru a jeho konstrukci. Student zmiňuje odsávaní vzduchu u kádinek. Komise se dále ptá na vedení pomocí dvojic tyčí a její seřízení. Student zmiňuje, že vedení odebírá 6 stupňů volnosti. Komise se ptá na výběr komponent pro měření napětí, proudu a teploty. Student odpovídá, že výběr konzultoval a považuje je za vhodné. Komise se ptá na řízení manipulátorů pomocí LabView. Student odpovídá, že prostřední na to není vhodné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record