Recent Submissions

 • Možnosti implementace Competitive Intelligence do zemědělské společnosti. 

  Hodovský, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je aplikace Competitive Intelligence do ze-mědělské společnosti, což managementu společnosti umožní lépe zjišťovat informace o konkurenci a zaráz lépe chránit citlivé informace zkoumaného ...
 • Finanční výkonnost firmy a návrhy na možná zlepšení 

  Pulkert, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční výkonnosti firmy. Firma bude zhodnocena na základě teoretických poznatků aplikovaných na reálná data. Firma bude taktéž porovnána s přímým konkurentem a budou vytvořeny ...
 • Návrh projektu založení pobočky oční optiky 

  Dobešová, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení v praxi na konkrétním projektu otevření nové pobočky oční optiky. V první části jsou specifikovány a popsány jednotlivé metody, které jsou poté použity v praktické ...
 • Návrh projektu výstavby areálu autoservisu 

  Dobeš, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby areálu autoservisu s využitím vhodných metod, technik a nástrojů projektového řízení. V první části jsou teoreticky definovány analýzy, které budou použity v praktické ...
 • Návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Janeček, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti BAUHAUS k.s. Práce se dělí na tři základní části. V první z nich bude provedena literární rešerše, která povede k vysvětlení základních pojmů ...
 • Model nákladových funkcí podniku 

  Valúšek, Lucián
  Moja bakalárska práca sa venuje rozboru teórie nákladov a nákladových funkcií, ktoré som ďalej použil na spracovanie nákladovej funkcie podniku Falko s.r.o.. Stanovil som klasifikačnú analýzu, regresnú a korelačnú analýzu ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Kolegarová, Gabriela
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci vybrané soukromoprávní korporace K-Keramika CZECH, spol. s r.o. v letech 2014 - 2018. Práce je rozdělena celkem do tří částí. V první části jsou popsána teoretická východiska. Druhá ...
 • Marketingový mix nového produktu vstupujícího na trh 

  Kozáková, Veronika
  Práce se zabývá problematikou marketingového mixu se zaměřením zejména na marketingovou komunikaci deskové hry, která bude vstupovat na trh. Práce je standardně členěna do tří částí, kde jsou prezentovány teoretické poznatky ...
 • Návrh řešení instalace solárních panelů na firemním objektu 

  Vejchoda, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování návrhu fotovoltaické elektrárny na malý firemní objekt. V první části je popsána teoretická část, kde je popsána sluneční energie, jak ji můžeme využívat a dále typy FV systémů ...
 • Rozvoj obchodních aktivit cestovní agentury 

  Pitlová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit franšízové pobočky cestovní agentury Invia, která se nachází v Kuřimi nedaleko Brna. V teoretické části jsou vysvětleny podstatné pojmy a definovány analýzy, které ...
 • Reverzní logistika ve vybraném podniku 

  Burešová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá reverzní logistikou ve vybrané společnosti. Na základě teoretických východisek provádí výzkum a analýzu činností podniku z pohledu logistiky. Jednak zkoumá činnosti zpětné reverzní logistiky, ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Čejková, Hana
  Předmětem bakalářské práce je využití metod a nástrojů projektového managementu k vytvoření plánu projektu pro účast na Slavnostech chřestu a vína v Ivančicích. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými poznatky ...
 • Návrh rozvoje strategie start-upu 

  Štefanča, Matúš
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chládková, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ABB s.r.o. v letech 2014-2019. První a druhá část se zabývá cíli, metodikou a teoretickým východiskem, podle kterého se provádí hodnocení situace. V další ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lahutová, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci vybraného podniku Emka interiéry s.r.o. za sledované období 2015-2019. Dále navrhuje možná řešení zlepšení ekonomické situace a celkového finančního zdraví podniku. Analýzy ...
 • Kritická analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Bábel, Martin
  Dokonalá konkurence se v praxi považuje za jev teoretický. Z toho důvodu je tahle práce zaměřena na nedokonale konkurenční trh a cenovou tvorbu na něm. Cílem je blíže prozkoumat, jak konkrétní společnosti s prvky monopolu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Baracskaiová, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti XY s.r.o. v letech 2015–2019. Teoretická část se věnuje vybraným metodám a ukazatelům finanční analýzy. V analytické části jsou vypočteny, popsány a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Aulehla, Daniel
  V bakalářské práci bude zhodnocena finanční situace podniku KoHal, s.r.o. za roky 2015-2019. V teoretické části jsou popsané metody, které budou použity pro zjištění finančního zdraví. V analytické části uvedené metody ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Elšíková, Nikol
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního způsobu financování dlouhodobého hmotného majetku. První část, teoretická východiska práce, obsahuje vysvětlení využitých pojmů a metod a je zpracována na základě rešerše ...
 • Návrh rozvoje konkurenceschopnosti malého podniku 

  Kudera, Josef
  Tato práce navrhuje konkurenční strategii včetně strategie rozvoje konkurenčních výhod pro novou servisní firmu na českém trhu. Návrh je založen na aktuální situaci na trhu a potřebách zákazníků s ohledem na možnosti nové ...

View more