Now showing items 1-20 of 440

 • Studie procesního řízení zakázky u výrobního podniku 

  Ďurovcová, Júlia
  Bakalárska práca je zameraná na procesné riadenie zákazky vo vybranom výrobnom podniku. V prvej časti práce sú zhrnuté základné teoretické podklady, na základe ktorých je spracovaná dôkladná analýza súčasného stavu zákazky. ...
 • Zlepšování nákupního procesu ve vybraném podniku 

  Pastirčák, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením nákupního procesu ve výrobní společnosti SERVIS CLIMAX, a. s., která se zaměřuje na výrobu stínící techniky. Použitím analýz současného stavu procesu budou identifikovány jeho ...
 • Návrh procesní řízení zakázky 

  Kramář, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením a analýzou průběhu zakázky ve společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s., která se zabývá výrobou plastových dílu pomocí vstřikování. V první části práce je představena společnost, následně ...
 • Využití principů štíhlého řízení ve výrobě elektromotorů 

  Miko, Viktor Ján
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím princípov štíhlej výroby v konkrétnej montážnej hale, vo výrobe elektromotorov s osovou dĺžkou nad 153 cm. Teoretická časť je venovaná popisu, čo znamená štíhla výroba, jej prínosy, ...
 • Návrh procesní řízení zakázky ve vybrané organizaci 

  Hluštíková, Terezie
  Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve společnosti Pemax Print s r.o., jejíž činností je polygrafická výroba. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se výroby, jakosti a procesu. Analýza ...
 • Marketingový mix podniku 

  Hlaváčová, Natálie
  Daná bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem maloobchodu s hospodářskými potřebami ve městě Bzenec. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na problematiku podstaty marketingu, marketingového řízení, marketingového ...
 • Daňové aspekty pořízení a provozu osobního automobilu 

  Kotlánová, Sabina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou daňové optimalizace ve spojitosti s pořízením a provozem osobních automobilů fyzickými osobami – podnikateli. V analytické části jsou popsány a zhodnoceny různé formy pořízení a ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Plecitá, Terezie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů ve vybrané stavební společnosti. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se pracovněprávních vztahů ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bartoníčková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace výrobního podniku KSK BONO s. r. o. za období 2015 až 2019 a návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Lamačová, Markéta
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, týkající se pracovněprávních vztahů z právní, daňové, ekonomické a účetní perspektivy. ...
 • Spojené osoby a kritéria pro jejich identifikaci v judikatuře českých správních soudů 

  Gabryš, Lukáš
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku týkající se spojených osob v kontextu převodních cen. Každá kategorie těchto osob je blíže specifikovaná. Práce předkládá výčet typických a relativně nesporných případů a rozebírá ...
 • Kritická analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Tutková, Lucia
  Práce objasní pojmy jako monopol, oligopol a cenová diskriminace. Následně bude provedena analýza cenové tvorby vybrané firmy. Výsledkem práce bude návrh řešení pro zvýšení poptávky po službách a zároveň dosažení vyšších tržeb.
 • Proces řízení skladových zásob 

  Jílková, Lenka
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu na zlepšení řízení skladového hospodářství vybrané divize podniku. Jednotlivé návrhy jsou zpracovány v souvislosti s řadou procesů probíhajících na oddělení Project ...
 • Podnikatelský záměr na založení malého rodinného strojírenského podniku 

  Čermáková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu na založení malého rodinného strojírenského podniku. Práce je tvořena z části teoretické a části analytické. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti Duostav KB s.r.o. 

  Klimecký, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pro zlepšení marketingového mixu stavební společnosti Duostav KB s.r.o. V celé bakalářské práci jsem postupoval podle teoretických východisek, které jsou uvedené v teoretické části. ...
 • Návrh marketingové kampaně pro nový výrobek vybrané společnosti 

  Tomášek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingové kampaně pro domácí bateriové uložiště AES, pro společnost FENIX Trading s.r.o., člena skupiny FENIX GROUP a.s., která se zabývá marketingovými záležitostmi skupiny. Kampaň ...
 • Podnikatelský záměr pro založení bistra, baru 

  Horáková, Jana
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavení podnikatelského záměru na téma otevření baru/bistra, za účelem zjištění, zda je možné ho realizovat. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních informací o podnikání, ...
 • Studie proveditelnosti nabídky služby čištění venkovních žaluzií 

  Bognár, Ladislav
  Bakalárska práca je štúdiou realizovateľnosti ponuky služby čistenia vonkajších žalúzií formou živnostenského podnikania. Práca pozostáva z teoretickej, analytickej a návrhovej časti. V prvej časti sú spracované teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Šefčíková, Beáta
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. ve sledovaném období 2015-2019 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do čtyř ...
 • Návrh doporučení pro využití guerilla marketingu 

  Kulčák, Bruno
  Tato bakalářská práce pracuje s tématem guerilla marketingu, jakožto jednou z netradičních forem marketingu a jeho použití v marketingových kampaní. Zároveň je nahlíženo na psychologickou stránku věci a na fakt, že psychologie ...