Show simple item record

Preparation of perovskite solar cells with regular n-i-p architecture and their optimization

dc.contributor.advisorPospíšil, Jansk
dc.contributor.authorPoláková, Simonask
dc.date.accessioned2021-06-19T06:55:16Z
dc.date.available2021-06-19T06:55:16Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPOLÁKOVÁ, S. Příprava perovskitových solárních článků se standardní n-i-p strukturou a jejich optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.cs
dc.identifier.other130769cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199132
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá štúdiom perovskitových solárnych článkov so štandardnou n-i-p štruktúrou. Teoretická časť tejto práce sa venuje predovšetkým stabilite perovskitových solárnych článkov, to znamená vplyvu tepelnej stability a vplyvu UV žiarenia na celkovú stabilitu perovskitových solárnych článkov. Ďalej boli bližšie popísané možnosti prípravy a štruktúra solárnych článkov a materiály, ktoré sa používajú pre prípravu elektrónovej a dierovej transportnej vrstvy. Experimentálna časť sa zaoberá optimalizáciou výroby perovskitových solárnych článkov (hlavne z pohľadu výslednej účinnosti konverzie slnečnej energie), popisom postupu prípravy príslušnej štruktúry fotovoltaického článku a interpretácií nameraných výsledkov.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the study of perovskite solar cells with a regular n-i-p architecture. The theoretical part of this work is mainly focused on the stability of perovskite solar cells, i.e. thermal stability and the influence of UV radiation on final perovskite solar cell stability. Furthermore, the deposition methods, the architecture of solar cells and the materials used for the preparation of electron and hole transport layers were described in more detail. The experimental part deals with the optimization of the preparation of perovskite solar cells (especially in terms of resulting photovoltaic conversion efficiency), with a description of the structure preparation process of the final photovoltaic cell and the interpretation of the measured results.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPerovskitsk
dc.subjectperovskitový solárny článoksk
dc.subjectštandardná štruktúrask
dc.subjectoptimalizáciask
dc.subjectrotačné nanášaniesk
dc.subjectoxid titaničitýsk
dc.subjectúčinnosť fotovoltaickej konverziesk
dc.subjectvolt-ampérové charakteristiky.sk
dc.subjectPerovskiteen
dc.subjectperovskite solar cellen
dc.subjectregular architectureen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectspin-coatingen
dc.subjecttitanium dioxideen
dc.subjectphotovoltaic conversion efficiencyen
dc.subjectcurrent-voltage characteristics.en
dc.titlePříprava perovskitových solárních článků se standardní n-i-p strukturou a jejich optimalizacesk
dc.title.alternativePreparation of perovskite solar cells with regular n-i-p architecture and their optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-17cs
dcterms.modified2021-06-18-11:50:41cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid130769en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:08:51en
sync.item.modts2021.11.12 17:20:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZmeškal, Oldřichsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceObhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla dobrý výtah výsledků své diplomové práce, v odpovědích na dotazy oponentské i členů komise nebo v reakcích na připomínky k diplomové práci projevovala menší neznalosti. V diskusi tak studentka prokázala dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila její diplomovou práci celkově jako velmi dobrou. Otázky vznesené během diskuse: Dzik: Jaké techniky byste mohla použít pro stanovení tloušťky nanášených vrstev? Diviš: Jaká je souvislost vašeho tématu s biomedicínskou technologií? Zdráhal: Můžete srovnat účinnost perovskitových a konvenčních křemíkových článků? Jaká je životnost článků?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record