Recent Submissions

 • Underpricing: fenomén spojený s realizací IPO 

  Meluzín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Empirické výzkumy dochází k závěru, že většinou existuje kladný rozdíl mezi kurzem akcií vytvořeným během prvního dne obchodování na sekundárním trhu a emisním kurzem akcií při IPO. Tato skutečnost, ve světové odborné literatuře ...
 • Consumer behavior changing: methods of evaluation 

  Gaile-Sarkane, Elīna; Andersone, Ieva (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  The article is devoted to methods of analyses of consumer buying behavior as well as to evaluation of most important factors what influences consumer behavior. This research aims at investigations about the changes in ...
 • Krízový manažment a krízové plánovanie 

  Szabo, Ľuboslav; Grznár, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Príspevok je venovaný dopadom hospodárskej krízy na podnikateľské subjekty a rozhodovaniu manažmentu podnikov v krízových situáciách. Charakterizuje prejavy krízy v priemyselnej výrobe SR, identifikuje hlavné oblasti prejavov ...
 • Faktory ovlivňující lidský kapitál ve vztahu k firemní strategii 

  Staňková, Dana Maria (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Efektivita organizace je dána mírou úspěšnosti v dosahování vytyčených cílů v souladu se stanovenou firemní strategií. Základním předpokladem pro zajištění efektivity a požadované produktivity každé firmy je získání vysoké ...
 • Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví 

  Martinovičová, Dana; Staňková, Dana Maria (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Manažerská odpovědnost je přímo spojena s výkonem jednotlivých manažerských funkcí. Mezi nejzávažnější rizika při řízení podnikatelských subjektů patří z právního pohledu osobní odpovědnost vrcholových manažerů. Jedním z ...
 • Vybrané aspekty riadenia ponuky v slovenských priemyselných podnikov 

  Kita, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  The article represents the results of empiricla study realised in Slovak industry companies. The aim is to explain the approaches of companies with different size to an offer in view of the fact that the groups of companies ...
 • Marketingový význam body image 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Představy o těle (body image) významně podmiňují chování spotřebitele. Pro marketingové reflexe jsou podstatné jejich psychologické, kulturní a sociální relace. Představují intenzivní vstupy do průběhu kupních rozhodovacích ...
 • Maple jako nástroj pro podporu kvantifikace užitečnosti v ekonomii 

  Chvátalová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  Metody kvantitativních disciplín s vývojem informačních a komunikačních technologií dnes pronikají i do řešení ekonomických problematik kvalitativního charakteru, k nimž patří i užitečnost. Popis modelu užitečnosti musí ...