Recent Submissions

 • Vztahy se stakeholdry v soudobých marketingových koncepcích 

  Šimberová, Iveta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Současné poznání poukazuje na to, že u úspěšných podniků je zřetelná zejména jejích silná orientace na trh, ale také se objevuje další významný fenomén, a to, intenzivní zaměření na vytváření a udržování vztahů se stakeholdry ...
 • ARMS – Investigativní zbraň pro konkurenční boj 

  Straka, Lubomír; Trnka, Dan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Příspěvek popisuje účel a způsob použití funkčního vzorku Analytického, Rešeršního a Monitorovacího Systému (ARMS) aplikovaného v komerční sféře pro správu znalostí a hledání konkurenční výhody. Hledání konkurenční výhody ...
 • Přístupy k vymezení pojmu „Initial Public Offering“ a návrh jeho českého ekvivalentu 

  Meluzín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  V článku jsou představeny výsledky komparativní analýzy zahraničních definicí pojmu „Initial Public Offering“ a vymezeny odlišnosti od soudobého přístupu k tomuto pojmu v české literatuře. Na základě získaných poznatků je ...
 • Vědeckotechnický rozvoj jako činitel hospodářského růstu 

  Luňáček, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Tento příspěvek čerpá z problematiky teoretické ekonomie. Snaží se navrhnout postupy, pomocí kterých je možno vysvětlit vliv vědeckotechnického rozvoje na celkový hospodářský růst. Vychází z přístupů neoklasické politické ...
 • Přístupy k zefektivnění výuky především z pohledu provázanosti dat v IS a jejich interpretace 

  Kříž, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  K základním principům manažerského rozhodování patří i rychlé korigování navržené strategie, pohotová reakce na změny, na protitahy konkurence a na působení vnějších vlivů. Článek prezentuje některé atributy MS SQL Serveru ...
 • Postup vývoja ratingového modelu 

  Hurtošová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Ratingové modely zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v procese úverového hodnotenia. Zámerom tohto príspevku je predstaviť postup vývoja ratingového modelu na hodnotenie úverovej spôsobilosti pre podniky. Samotný vývoj modelu ...
 • Wissenskultur in Unternehmen: Anatomie eines Phänomens 

  Huber, Beate (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Wissenskultur im Unternehmen ist die Art und Weise, wie in Unternehmen mit Wissen umgegangen wird und welche Werte und Grundannahmen hinsichtlich Wissen vorherrschend sind. Dies ist insbesondere im Wissensmanagement relevant, ...
 • Hi tech microeconomics and information non-intensive calculi 

  Dohnal, Mirko; Kocmanova, Alena; Rašková, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  The article establishes link between the contributions made to the study of hi tech phenomena. It analyzes the evolution undergone by studies on the topic of the knowledge economics (HI-TECH) process carried out by different ...
 • Modelling of knowledge as an instrument to improve retail business competitinevess 

  Beranová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  As current society is called “knowledge-based”, knowledge represents the most important asset. Because a capacity of human’s brain is very limited, models of knowledge as basis of knowledge-based systems are in a progress ...
 • Koncepcia controllingu v podniku 

  Baran, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Controlling môže byť funkčný iba vtedy, ak sa orientuje na ciele podniku. Základným cieľom vnútropodnikového controllingu je napomáhať riadeniu zisku. Výšku zisku podniku bezprostredne ovplyvňujú náklady, pretože zisk je ...