Recent Submissions

 • Best practices firem a jejich transfer 

  Švarcová, Jena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Učící se organizace a firmy postavené na znalostech jako základna znalostní ekonomiky jsou výzvami začátku 21. století. Nové paradigma přináší řadu nových otázek a úkolů. Hovoříme o lidském kapitálu firmy a jeho rozvoji, ...
 • Moderní přístupy v řízení podniků 

  Svoboda, Emil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Vědecký příspěvek uvádí moderní přístupy v řízení podniků zformulovaných ve výzkumu MSM 6215648904 (Brno, 2006).Vnitřní prostředí podniku je nutno chápat jako dynamickou rovnováhu vztahů mezi prvky podnikových systémů, ...
 • Features of price bubble in real estate market in Lithuania 

  Simanavičiene, Žaneta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  This paper is about real estate market in Lithunania. The objective of this article is to evaluate the situation of residential sector in real estate market, to analyze features that indicate the bubble and to point out ...
 • Přístupy k interpretaci současné hodnoty a nitřní úrokové míry v předmětu finance podniku 

  Zinecker, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  K základním principům řízení podnikových financí patří princip peněžních toků a princip současné hodnoty. Oba principy musí být respektovány při hodnocení efektivnosti investiční činnosti podniků i procesu podnikového ...
 • The role of small and medium-sized enterprises in the national economy 

  Vengrauskas, Vytautas; Mačerinskas, Jogaila; Veličkaite, Rita (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  The experience of the EU member states and other developed countries reveals that the small and medium-sizes business development promotes competitiveness and, consequently, the growth of the economy. This sector the first ...
 • Využití moderních konceptů řízení výkonnosti pro měření vlivu vyspělých výrobních technologií na výkonnost podniku 

  Pavelková, Drahomíra; Knápková, Adriana; Friedel, Libor (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Cílem článku je návrh takového konceptu řízení, který umožňuje komplexně měřit vliv vyspělých výrobních technologií na výkonnost podniku. V úvodní části je definován pojem „vyspělé výrobní technologie“ a navrženy možné ...
 • Selection of indicators of information society development 

  Pabedinskaite, Arnoldina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  This paper examines problem of the evaluation of the information society development. The information society is a complex phenomenon and the evaluation of its development is highly complicated. Some indicators are quite ...
 • Soudobé přístupy managementu 

  Němeček, Petr; Kocmanová, Alena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Článek je zaměřen na současný stav managementu, který je poznamenán jevy působícího tržního hospodářství, kdy je od managementu požadováno dosahovat vysoké výkonnosti, dlouhodobé prosperity a plného uspokojování požadavků ...
 • Soudobé koncepce rozvoje podniku a teorie inovací 

  Mikoláš, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  V příspěvku je věnována pozornost soudobému pohledu na teorii inovací rozvíjenou na konceptu prof. F. Valenty. Porovnávají se starší i novější poznatky prof. Valenty s teoriemi „saturačních S křivek“ a spontánního řádu. V ...
 • Možnosti adaptace trhu na vývojové změny z pohledu teoretické ekonomie 

  Luňáček, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Tento příspěvek je zaměřen do oblasti teoretické ekonomie. Snaží se navrhnout postupy, pomocí kterých je možno vysvětlit chování tržních subjektů odporující postupům neoklasické ekonomie. Pro tyto tvrzení bere základ ve ...
 • Řízení kvality v organizacích poskytujících služby: Pojem kvalita a jeho význam 

  Lukášová, Růžena; Franková, Emilie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Příspěvek se zabývá pojmem kvalita v kontextu řízení kvality v organizacích poskytujících služby. Řízení kvality není v příspěvku chápáno jako pouhé zavádění postupů, metod a technik řízení kvality, ale především jako ...
 • Regional development problems of small and medium-sized enterprises in Latvia 

  Lace, Natalja; Sundukova, Zoja (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Despite the achievements attained in recent years in the economic development of Latvia, until now Latvia’s regions demonstrate uneven development, which negatively impacts the development of small business. The development ...
 • Boloňský proces: Zdroj vnitřních reforem vysokého školství 

  Kraftová, Ivana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Implementace Boloňského procesu je zdrojem vnitřních reforem vysokého školství v jednotlivých evropských zemích, Českou republiku nevyjímaje. Utváření EHEA akcentuje mobilitu, fokusaci na studenta, kvalitu a zaměstnatelnost ...
 • Perspektivy firem oligopolního lemu v podmínkách ekonomicky se sjednocující evropy a jejich vliv na makroekonomické veličiny 

  Kraft, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Úspěšný vývoj českého hospodářství po vstupu do EU je vázán na příznivý vývoj malých a středních firem. Posílení jejich ekonomického významu v rámci modifikované tržní struktury nedokonalé konkurence příznivě ovlivnilo ...
 • Maple pro e-learning matematiky a matematických disciplín v ekonomických studijních programech 

  Chvátalová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Volba konkrétního software může být rozhodující nejen pro okamžitou potřebu řešit ekonomický problém, ale i pro perspektivní pěstování návyků managerů, schopných odpovědně a kreativně rozhodovat, reagovat na změnu podmínek ...
 • Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje 

  Freiberg, František (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Naplňování principů udržitelného vyžaduje hlubší porozumění účinků podnikové činnosti na životní prostředí a zájmové skupiny uvnitř podniku a v podnikovém okolí. Udržitelný rozvoj podniků je v příspěvku ukázán jako fenomén ...
 • Soft computing and its use in risk management 

  Dostál, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  New analytical methods have begun to be used in risk management. The methods such as fuzzy logic, neural network and genetic algorithms rank among them. The article shortly describes these methods and represents their ...