Now showing items 1-20 of 54

 • Analýza a hodnocení rizik ve skladovacích prostorech pivovaru 

  Hlaváčková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve skladovacích prostorech pivovaru. Cílem práce bylo identifikovat a zhodnotit možná rizika spojená se skladováním manipulačních jednotek, která jsou součástí pracovního ...
 • Analýza a řízení rizik z hlediska BOZP 

  Rapantová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a řízením rizik souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). Analýza současného stavu je orientována na legislativu České republiky a Evropské unie. Nástavbu ...
 • Analýza rizik technologií chytrých domácností v rámci konceptu Internet of Things 

  Brych, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá moderními technologiemi, které bývají využity pro vybavení chytrých domácností. Analýza současného stavu je věnována konceptu Internet věcí, do kterého technologie chytrých domácností lze ...
 • Analýza rozpoznání chodce řidičem vozidla 

  Šlapal, David
  Diplomová práce se zabývá rozpoznáním chodce řidičem vozidla za různých jízdních a světelných podmínek. Úvodní část se zabývá základními teoretickými poznatky bezpečnosti a opatřeními proti vzniku dopravní nehody mezi ...
 • Analýza současného vývoje elektromobility, porovnání různých druhů pohonů 

  Vobecký, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného vývoje elektromobility a popis různých druhů pohonů. V první části je zpracována základní teorie o elektrovozidlech na baterie, hybridních vozidlech a vozidlech na palivové ...
 • Analýza vlivu nesprávného použití a huštění pneu na stabilitu vozidla v mezní situaci 

  Porč, Karel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na nesprávné huštění a nesprávné použití pneumatik v mezních situacích. V první části je zpracována rešerše dříve vytvořených prací. Následuje zpracování základní teorie, kde je popsána ...
 • Analýza vlivů na cenu pozemků určených územním plánem pro bydlení v oblasti CHKO Moravský kras 

  Zukalová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vlivy, které působí na cenu stavebních pozemků určených územním plánem pro bydlení v CHKO Moravský kras. V rešeršní části práce jsou definovány základní pojmy týkající se dané problematiky a popsány ...
 • Analýza vybraných manévrů cyklistů 

  Špačková, Kateřina
  Diplomová práce Analýza vybraných manévrů cyklistů se v teoretické části zabývá historií a vývojem jízdních kol, dále jejich rozdělením, konstrukcí, analýzou nehodovosti a legislativou. Praktická část diplomové práce je ...
 • Analýza vzniku blokovacích stop v závislosti na zpomalení vozidla 

  Svoboda, Lukáš
  Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první, teoretické části práce uvede čtenáře do dané problematiky a seznámí ho se základy fyziky působící v přímočarém neboli translačním pohybu vozidla a během jeho brzdění, ...
 • Analýza způsobu reakce řidiče na náhlý podnět 

  Brezová, Gabriela
  Diplomová práca sa zapodievala akými spôsobmi vodiči reagujú na náhly podnet. V teoretickej časti sa rozobrala analýza súčasného stavu, reakčná doba, spôsoby reakcie vodiča, podnety z okolia, vozidlo a jeho asistenčné ...
 • Degradace lakovaných dílů v důsledku působení chemických sloučenin 

  Vodák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou míry degradace lakovaných dílů vozidla v důsledku působení chemických sloučenin po předem stanovených časových intervalech. První část je zaměřena na rešerši povrchových úprav ...
 • Hodnocení klíčových rizik dodavatelských řetězců 

  Repík, Dušan
  Diplomová práce zpracována na téma „Hodnocení klíčových rizik dodavatelských řetězců.“ Práce propojuje obor řízení dodavatelských řetězců s oborem řízení rizik. V první části práce jsou definovány základní pojmy těchto ...
 • Měření výškové polohy těžiště u vozidel SUV 

  Foldyna, Petr
  Diplomová práce se zabývá měřením výšky těžiště u vozidel SUV. V teoretické části je pozornost věnována problematice těžiště a vlivu těžiště vozidla na jeho jízdní stabilitu. Dále jsou zde rozebrány jednotlivé metody měření ...
 • Mobilní sítě jako kritická infrastruktura a jejich rizika 

  Krkoš, Radko
  Práce se zaobírá problematikou mobilních buňkových sítí, fungujících v roli kritické infrastruktury, na základě systémového přístupu, obecných metod analýzy rizik a specializovaných metod pro diagnostiku a analýzu vycházejících ...
 • Modelování vybraných rizik ve zdravotnictví 

  Nováková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných rizik ve zdravotnictví. Vzhledem k aktuální pandemické situaci je zaměřena na modelování v podmínkách, kdy existují rizika spojená s očkovacím centrem v Brně. Teoretická část ...
 • Ocenění s využitím informačního modelu budovy 

  Průcha, Aleš
  Cílem této diplomové práce je s využitím modelu BIM ocenit stavbu nákladovým způsobem. Práce se zabývá představením BIM, popisu historie, zaváděním a potřebou BIM ve stavebnictví. Dále je v práci obsažen popis metod ocenění ...
 • Odklon pozornosti řidiče 

  Plucková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá odklonem pozornosti řidiče. V první části je provedena literární rešerše z oblasti odklonu pozornosti při řízení. Jsou zde charakterizované jednotlivé metody měření distrakce. Analytická část čerpá ...
 • Optimalizační modelování rizik v GAMSu 

  Kutílek, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití optimalizačního modelovacího programového systému GAMS v řízení rizik. Důraz je podle zadání kladen na postupné přiblížení programu pro zájemce o jeho využití v oblasti aplikací ...
 • Optimalizační modelování rizik ve strategických aplikacích 

  Kovalčík, Marek
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a efektivním způsobem implementovat framework pro podporu optimalizačního modelování. Důraz je zde kladen na dvoustupňové stochastické optimalizační úlohy a provádění výpočtů ...
 • Optimalizační modely rizik v produkci ryb 

  Franěk, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rizikem spojeným s produkcí ryb. Vybraná rizika jdou dále zohledněna. Rizika jsou dále popsána a řešena pomocí FMEA matice. V práci je obsažen matematický model, který řeší optimální obsádku ...